Zagotovljena trajna in varna oskrba s kakovostno pitno vodo v 12 pomurskih občinah

Pomurske občine ustvarile skupne regionalne sinergije za nadaljnji razvoj celotnega območja

Prlekija-on.net, torek, 27. oktober 2015 ob 14:39
Vodovod

Vodovod

Županja Občine Grad Cvetka Ficko in direktor Vodovoda Sistema B Daniel Kalamar sta na novinarski konferenci predstavila dosežene cilje projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«. Spregovorila sta o pozitivnih učinkih projekta za tamkajšnje prebivalce, občine in celotno regijo. Investicija predstavlja nadgradnjo vodovodnega sistema z vzpostavitvijo enovitega sistema oskrbe s pitno vodo v 12 pomurskih občinah, poleg nosilne Občine Grad še v občinah Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

V okviru projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B so v 12 sodelujočih občinah zgradili primarne in sekundarne vodovode ter transportne vode s pripadajočimi objekti in uredili dva vodna vira. Z uspešno izvedbo projekta so izpolnili primarne cilje projekta, to je izboljšanje kakovostne pitne vode za 47.336 prebivalcev občin Sistema B, ki so že bili priključeni na obstoječi vodovodni sistem. Na novo je bilo na vodovodni sistem vključenih še 10.180 prebivalcev.

Županja Občine Grad Cvetka Ficko je ob zaključku projekta povedala: »Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B je pomembna pridobitev za naše občanke in občane ter širšo pomursko regijo. Z investicijo nismo nadgradili samo vodovodnega sistema in zagotovili zanesljive oskrbe s kakovostno pitno vodo. Z investicijo smo vzpostavili boljše življenjske pogoje, tako z vidika zdravja kot splošne kakovosti življenja v naših občinah. S tem smo povečali privlačnost naše regije za poselitev in ustvarili možnosti za dolgoročni razvoj področja, saj je nemotena oskrba s pitno vodo temeljna človekova potreba

Daniel Kalamar, direktor podjetja Vodovod Sistema B, ki bo z zgrajeno infrastrukturo upravljalo po zaključku projekta, je ob tem dodal: »Izdatno pomanjkanje vodnih virov in posledično nezadostna oskrba s pitno vodo ter soočanje nekaterih prebivalcev z neoporečno vodo so botrovali k temu, da so se pomurske občine povezale in skupaj pristopile k temu celovitemu projektu. S skupno naložbo smo vzpostavili centraliziran vodovodni sistem, ki bo omogočal lažji nadzor vodnih virov ter posledično učinkovitejše zagotavljanje mikrobiološke in kemijske ustreznosti pitne vode. Vzpostavitev kakovostnega vodovodnega omrežja z izboljšanimi hidravličnimi razmerami, tlačnimi pogoji in boljšo požarno varnostjo je dobra popotnica za nas kot upravljalce sistema

Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B znaša 49,5 milijona evrov. Projekt sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Vodni sklad, ter občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.