Varčevanje: Silvestrovanja na prostem ne bo

Dvakratno glasovanje o sprejemu proračuna za leto 2016

Filip Matko, sreda, 2. december 2015 ob 10:55
9. redna seja Občinskega sveta Občine Radenci

9. redna seja Občinskega sveta Občine Radenci

V sejni dvorani hotela Izvir Zdravilišča Radenci je v torek, 1. decembra popoldne, potekala 9. redna seja Občinskega sveta Občine Radenci pod vodstvom župana Janeza Rihtariča. Prisotnih je bila svetnica in 12 svetnikov, trojica se je za sejo opravičila.

Na vabilu za sejo je bilo zapisanih 29 točk dnevnega reda, a so eno točko umaknili (Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov - predvideno je bilo 10-odstotno znižanje teh izdatkov), eno pa dodali: Sprememba glavarine za 2016 in 2017. Pri vprašanjih in pobudah svetnikov so se oglasili: Miroslav Madon (lokalne ceste), Zlatko Mir (vodooskrba, Boračevski potok), Vladimir Rantaša (občinski načrt), Jožef Toplak (koncesije) in Srečko Rautar (prekatne greznice). V Svet Območne izpostave JSKD Gornja Radgona je bila imenovana Slavica Kovačič z Murskega Vrha in podeljen je bil status grajenega javnega dobra v k.o. Šratovci (kategorizirane občinske javne ceste). Vrtcu Radenski mehurčki Radenci (5 vlog), Osnovni šoli Radenci (5 vlog) in Osnovni šoli Kapela (1 vloga) je bilo odobreno, da lahko odpišejo dolg do višine 200,00 evrov na posameznega dolžnika, vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radenci v letu 2016 se dvigne za 10 odstotkov in bo torej znašala 0,001287 evra, kar bo v proračun prineslo dodatnih 27.000,00 evrov.

Za nabavo nove gasilske avtocisterne GVC 16/50 oziroma 16/60 za PGD Kapela se iz proračuna Občine Radenci odobri 120.000,00 evrov (vrednost nove avtocisterne je okrog 200.000,00 evrov) tako, da se to poravna v treh letih 2015-2017, vsako leto po 40.000,00 evrov. Sklene se tudi tripartitna pogodba med Občino Radenci, Občinsko gasilsko zvezo Radenci in PGD Kapela. Za sofinanciranje ureditve prostorov Radiokluba Radenska na Kapelskem Vrhu se v letu 2016 iz proračuna nameni 900,00 evrov. Znesek 7.000,00 evrov je v proračunu 2016 namenjen za dnevne kopalne karte občankam in občanom Občine Radenci v Zdravilišču Radenci (Sava Turizem), torej 25 odstotkov od celotne vrednosti karte, 25 odstotkov popusta pa prizna Zdravilišče Radenci. Novoletno praznovanje (pravzaprav silvestrovanje !) kot javno prireditev na prostem Občina Radenci letos ne bo izvedla. Za nagrajevanje zaslužnih in uspešnih občank in občanov Občine Radenci bo leta 2016 namenjenih 3.500,00 evrov za enkratne nagrade posameznikom v višini 200,00 evrov bruto.

Sprejeti so bili pravilniki: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih društev v občini, drugih društev v občini ter humanitarnih organizacij v občini.

Franc Knaus iz podjetja Saubermacher je predstavil Letni program izvajanja javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Radenci v letu 2016, zbirni center v Boračevi pa bo proračun »obremenil« z 2.256,00 evri. Borut Sečko iz podjetja SIM Radenci je predstavil Program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v letu 2016, kot tudi Program oskrbe z vodo. Janez Kučan iz Cestnega podjetja Murska Sobota je omenil, da bo Plan vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti v letu 2016 občino stal 170.000,00 evrov. Kajti to podjetje v Občini Radenci vzdržuje 88,048 kilometrov javnih cest, 36,743 kvadratov pločnikov, 5.213 kvadratov poti, 7.023 kvadratov parkirišč in 9.150 kvadratov traktorskih poti. Za izvajanje zimske službe na teh površinah bo potrebnih 120.000,00 evrov.

Po kratkem odmoru je sledila točka o obravnavi Proračuna Občine Radenci za leto 2016 v drugem branju. Župan Janez Rihtarič je glede javne razprave po prvem branju, ki je bila v času od 22. oktobra do 5. novembra, povedal, da sta prispeli dve pobudi: predlog za zvišanje kredita za 15.000,00 evrov za sanacijo tal v jedilnici in kuhinji Osnovne šole Kapela ter za preplastitev ceste Kapelski Vrh - Vinotoč Belak - Srečko Tratnik, ki pa se zavrneta. V razpravi so se oglasili svetniki Zlatko Mir, Jožef Toplak (podprl zaposlitev pripravnika v občinski upravi) in Miroslav Madon. Opozorjeno je bilo na precejšnje povečanje proračuna glede na prvo branje: prihodki skupaj 4.181.822,00 evrov (prej 3.935.414,00 evrov), odhodki skupaj 5.857.567,00 evrov (prej 5.605.180,00 evrov) ter proračunski primanjkljaj v višini 1.675.745,00 evrov (prej 1.669.766,00 evrov), kredit na 20 let v višini 1.700.000,00 evrov pa ostaja enak. Bil je dan tudi predlog (Zlatko Mir), da bi se še enkrat pogovorili o proračunu ter ga sprejeli na prihodnji seji. Župan je zatrdil, da so ves čas pri pripravi proračuna v ospredju imeli potrebo po vsestranskem varčevanju ter da bi lahko v letu 2016 usposobili letno kopališče v parku in asfaltirali pločnik na Kapelski cesti. Ob prvem glasovanju o Proračunu Občine Radenci za leto 2016 je bilo 6 glasov prisotnih ZA, štirje PROTI, a trije so se glasovanja vzdržali. Župan Janez Rihtarič je sklep o odloku dal na glasovanje še drugič in tedaj je bilo 7 glasov prisotnih ZA, štirje PROTI in dva vzdržana - torej je bil odlok o proračunu sprejet.

V nadaljevanju seje so bile sprejete spremembe in dopolnitve Statuta Občine Radenci v drugem branju, nadalje Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Radenci, kot tudi sklep o zamenjavi zemljišč v k.o. Hrastje Mota, o nakupu in prodaji zemljišč (v primeru nestrinjanja lastnika glede nakupa in prodaje se sproži postopek o razlastitvi), posebej pa se zahteva od občana Zvonka Križaniča, da takoj odstrani deponirani gradbeni material na občinskem zemljišču s parcelno številko 1769/9 v k.o. Hrastje Mota in da na tem zemljišču vzpostavi prvotno stanje.

Sprejet je bil sklep o plakatiranju v zvezi z zakonodajnim referendumom 20.12.2015 o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ko bo veljalo, da so plakatna mesta tam, kot za lokalne volitve.

Svetnica in svetniki Občine Radenci so se strinjali, da z ostalimi občinami podpro stališče, da 53., 54. in 55. člen Zakona o Proračunu Republike Slovenije za leto 2016 in 2017 ogroža obstoj lokalne samouprave. Tako se naj 53. člen glasi o višini glavarine v višini 536,00 evrov za leto 2016 in 2017, 54. člen se naj črta, v 55. členu pa se naj zagotovi 4 odstotno sofinanciranje delovanja občin po Sloveniji, kajti iz leta v leto se več nalog v izvajanje nalaga občinam, a finančnih sredstev je vedno manj.


Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika