Zasedanje radenskih svetnikov po pol leta

24. maja 2016 živahno v prostorih sejne sobe hotela Izvir

Filip Matko Ficko, sreda, 25. maj 2016 ob 10:52
10. redna seja OS Občine Radenci

10. redna seja OS Občine Radenci

Župan Občine Radenci, Janez Rihtarič, je za torek, 24. maja popoldne, sklical zasedanje članic in članov Občinskega sveta Občine Radenci na 10. redno sejo. Po petih mesecih (9. seja je bila 1. decembra 2015 !) je na dnevni red uvrstil kar 27 točk, vmes pa so bile sklicane 3. izredna seja (26. januarja 2016), 3. dopisna seja (16.-18. marec 2016) in 4. dopisna seja (21.-22. marec 2016).

Tako so se tokrat najprej pogovarjali o zapisnikih teh sej, ko je na 3. izredni seji bila imenovana Komisija za ureditev bazena (Aleš Kaučič, Nikolaj Brus in Janez Konrad), ki ji bosta s strani občinske uprave »v pomoč« Mojca Marovič in Davorin Zamuda, a na 3. ter 4. dopisni seji pa so občinski svetniki svoje glasove oziroma mnenja oddali k imenovanju ravnateljice vrtca Radenski mehurčki v Radencih (dano soglasje Mihaeli Stolnik Ketiš za obdobje petih let) ter k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma v Gornji Radgoni, Jožeta Primožiča, dr. med. spec. Temu je sledila informacija o dejavnosti župana med sejama (sanacija v Gregorčičevi ulici v Radencih je veljala 85 tisov evrov; urejen je bil pločnik z razsvetljavo na Kapelski cesti; pridobljeno je soglasje Ministrstva RS za okolje in prostor, da bi se lahko legaliziralo golf igrišče ter stezo za motokros; pri OŠ Kapela se bo v šolskih počitnicah preplastilo igrišče v vrednosti 14.500,00 evrov; na Kapeli se bo uredil pločnik od trgovine Mercator do pokopališča; prijavila sta se dva investitorja v Radencih: za izgradnjo avtopralnice ter objekta za tehnične preglede).

V nadaljevanju je bil sprejet dnevni red tokratne seje, ko so umaknili 25. točko (Doplačilo domske oskrbe v skladu z odločbo CSD Gornja Radgona) ter vnesli točko »Sporazum oskrbe s pitno vodo«, ki je od vseh točk, tik pred koncem seje, zahtevala največ časa sodelujočih na seji. Kajti prav danes (25. maja 2016) se namreč snidejo svetniki in župani osmih občin desnega brega reke Mure, da se dogovorijo o sprejetju prej omenjenega sporazuma. Imeli so Radenčani osnovno pripombo, da bi naj Javno podjetje Prlekija kot upravljavec s sistemom C imelo v bodoče preveč pristojnosti ter je ob njem kot soupravljavec v sporazumu zapisano podjetje Komunala Gornja Radgona, a podjetje SIM iz Radenec pa ne, čeprav slednje v Občini Radenci skrbi za vodooskrbo, kot tudi čiščenje odpadnih voda. Zanimivo bo izvedeti, če se bodo s pripombami Radenčanov strinjali svetnice, svetniki in župani ostalih sedmih občin.

Iz točke pobud svetnic in svetnikov je bila takoj osvojena pobuda svetnika Miroslava Madona, da bi naj vprašanja in pobude svetniki že nekaj dni pred sejo občinskega sveta v elektronski obliki posredovali županu, ki bo lahko z občinsko upravo pripravil odgovore že do seje in ne šele do sklica naslednje seje. Občinski svet je dal soglasje k imenovanju predstavnikov uporabnikov v svet Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona za Franca Gombošija in Lidijo Kuzmič. Potrjen je bil tudi začetek postopka za pridobitev soglasja svojcev Kajetana Koviča za poimenovanje Osnovne šole Radenci v Osnovno šolo Kajetana Koviča. Za leto 2015 se na letošnjem občinskem prazniku, v mesecu juniju, podeli pisna priznanja: Turističnemu društvu Radenci ob 60-letnici delovanja, Jasni Divjak za 8-letno vodenje Turističnega društva Klopotec Kapela in Zdeneku Billyju, znanemu glasbeniku iz Radenec. Nagrade v višini 200,00 evrov se podeli: Timu Celecu z Murščaka za uspehe na področju vzgoje in izobraževanja, a Evi in Matevžu Jurinec iz Šratovec za uspehe na športnem področju.

Člani občinskega sveta so sprejeli spremembe in dopolnitve Poslovnika Občine Radenci v 1. branju. Ob tem gre za odpravo neskladnosti Poslovnika z Ustavo RS, Zakonom o lokalni samoupravi ter z ostalo zakonodajo. Sprejeli so Zaključni račun Proračuna Občine Radenci za leto 2015. Prihodki so skupaj znašali 8.421.883,00 evrov, odhodki pa 7.906.839,00 evrov, za 174.258,00 evrov je bilo odplačanih kreditov in tako je znašal proračunski presežek 340.786,00 evrov, sredstva proračunske rezerve v višini 5,21 evra pa so se prenesla v leto 2016.

Sledila je razprava in sprejem Sprememb in dopolnitev Pravilnika o kriterijih za obročno odplačilo komunalnega prispevka. Pri tem gre za pomoč potencialnim investitorjem zaradi težave zagotavljanja finančnih sredstev pred izdajo gradbenega dovoljenja, ki je pogoj za pridobitev bančnih kreditov pred pričetkom gradnje. Nadaljevalo se je z razpravo in sprejemom Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske odpadne vode za leto 2016, ki ga je predstavil direktor SIM Radenci Borut Sečko. Subvencija cene omrežnine tako v bodoče velja v višini 40 %, kar znaša za priključek do DN20 6,9092 evra na mesec brez DDV (doslej je bil ta znesek v višini 4,65 evrov na mesec). Se pa vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radenci v letu 2016 ne zviša, ostane kot v času 2011-2015 v višini 0,00117 evra. Direktorica občinske uprave Mojca Marovič je predlagala sprejetje sklepa o prenosu premoženja v upravljanje Zavoda za turizem in šport Radenci (za Večnamensko športno dvorano; za v letu 2013 na novo zgrajen Športnorekreacijski center Slatina s slačilnicami in pokrito tribuno, velikim zunanjim nogometnim igriščem in pomožnim zunanjim nogometnim igriščem; za objekte pri OŠ in SŠGT Radenci: košarkarsko igrišče, športno igrišče 1, športno igrišče 2, odbojkarsko igrišče, odbojkarsko igrišče na mivki, nogometno igrišče, tribune in atletsko stezo. To so na seji potrdili. Sprejeli so še sklep o potrditvi zemljiškoknjižnega dovolila, kajti Smiljana Barlović je po pogodbi o prodaji in nakupu stanovanja z dne 27.1.1983 dejanski lastnik stanovanja na Prisojni 8, občina pa zgolj zemljiškoknjižni lastnik v izmeri 88,68 kvadratov. Višina subvencije občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo: subvencija za omrežnino bo v višini 41,348 % za nepridobitne uporabnike; subvencija za vodarino pa 28,315 % za nepridobitne uporabnike. Sprejet je bil sklep o določitvi pripadajočega zemljišča k stavbi Paričjak 18 (545/5 k.o. Rihtarovci), ki se je prej imenovalo »funkcionalno zemljišče«, pozneje »gradbena parcela«, danes pa »pripadajoče zemljišče k stavbi«. Gre za skladnost s projektom gradnje hodnika za pešce Radenci - Paričjak. Stanovanjsko hišo Radenski vrh 8 (stavba 139,90 kvadratov in 650 kvadratov parcele), ki je Občina Radenci doslej ni uspela prodati, kljub 25 % nižji ceni, se za leto dni odda v najem. Sprejet je bil sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra za predmetne nepremičnine (cesta, ulica, trg, pasaža, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in podobno): štiri parcele v k.o. Radenci, štiri parcele v k.o. Šratovci in dve parceli v k.o. Boračeva, kakor tudi sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2016 ter sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2016.

V dneh od 4. - 8. maja 2015 je Nadzorni odbor Občine Radenci (predsednik Toni Žitek in člani: Dominika Fras, Silvija Zamuda, Gorazd Kovačič in Viktor Plemenitaš) opravil nadzor Zaključnega računa Občine Radenci za leto 2014, kjer je sodelovala s strani Občine Radenci višja referentka za finance in računovodstvo Tatjana Vrbančič. O tem je poročal predsednik Nadzornega odbora Toni Žitek, ki je ob tem ugotovil, da je zadolženost Občine Radenci konec leta 2014 znašala 1.163.333,28 evrov, kar znaša »na glavo« občana 219,67 evra, kajti radenska občina je takrat štela 5.296 duš. Seznanjeni pa so bili svetniki še s poročilom o opravljenem nadzoru Osnovne šole Kapela: Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Radenci (predsednik Toni Žitek, članica in namestnica predsednika NO Dominika Fras in član Vinko Plemenitaš), ki so 27.10.2015 opravili nadzor nad porabo proračunskih sredstev. Ob prisotnosti ravnateljice Anastazije Avsec in računovodkinje Jožice Lazar kakršnekoli nepravilnosti in pomanjkljivosti niso bile ugotovljene. OŠ Kapela prejeta sredstva porablja racionalno, namensko, skrbno in gospodarno. Celotni prihodki OŠ Kapela so v letu 2014 znašali 944.319 evrov (od tega 111.826 evrov prejetih od Občine Radenci) in so bili za 75.045 evrov nižji od leta 2013. Poročilo obsega kar 20 strani, predsednik Nadzornega odbora Toni Žitek pa je izrekel pohvalo šoli za izredno urejenost vseh listin oziroma dokumentov.

Na točko »Odgovori na vprašanja in pobude svetnic in svetnikov« se je odzval svetnik Nikolaj Brus, ki je napovedal namestitev snemalne kamere na radenskem pokopališču, kjer se je v noči s četrtka na petek (19. - 20. maja 2016) zgodila kraja. Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.


Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika