Občina Radenci: Rebalans proračuna 2016

Na 11. seji je bil sprejet Občinski prostorski načrt

Filip Matko Ficko, sobota, 2. julij 2016 ob 08:42
11. redna seja OS Občine Radenci

11. redna seja OS Občine Radenci

V prostorih kavarne Swing hotela Radin Zdravilišča Radenci je v torek, 28. junija popoldne, potekala 11. redna seja Občinskega sveta Občine Radenci pod vodstvom župana Janeza Rihtariča. Na dnevnem redu je bilo 17 točk, pred samo sejo pa je bila predstavitev idejne zasnove pod delovnim naslovom »Ureditev bazenskega kompleksa v Radencih«, o čemer smo že poročali.

Na seji je sodelovalo 12 svetnic in svetnikov od skupnega števila 16 in v samem začetku so sprejeli zapisnik 10. redne seje (24.5.2016) ter zapisnik 4. izredne seje (25.5.2016), ki je potekala v Svetem Juriju ob Ščavnici ob 1. skupni izredni seji občinskih svetov Upravne enote Gornja Radgona in Upravne enote Ljutomer. Dejavnost župana med sejama je bila izredno pestra, kajti zvrstile so se številne aktivnosti ob prazniku Občine Radenci (19. junij !): slovesna prireditev s podelitvijo priznanj in nagrad občine, 20-letnica glasbene skupine Drotmantraši, Dan v parku - Mačje mesto, 130-letnica PGD Hrastje Mota, likovna razstava učenk in učencev OŠ Kapela in OŠ Radenci v DOSOR-ju, Domu starejših občanov Radenci, ter tamkajšnji sprejem za odličnjake.

Dnevni red 11. seje s 17. točkami je bil sprejet brez pripomb, ob točki »Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov« pa sta svetnika Erik Ivanuša in Jožef Toplak vpraševala: prvi glede izgradnje dveh avtobusnih postajališč vsako leto, drugi o izgradnji kanalizacije v Boračevi. Ker ni bilo novih amandmajev, so bile sprejete spremembe in dopolnitve Poslovnika Občine Radenci v drugem branju, kjer gre v osnovi za odpravo neskladnosti Poslovnika z Ustavo RS, Zakonom o lokalni samoupravi ter Statutom Občine Radenci. O Poslovniku je govoril svetnik, podžupan Aleš Kaučič.

Kot vemo, letos še ne bo obnovljeno letno kopališče v radenskem parku, zato je bil sprejet sklep o dodatnem sofinanciranju kopalnih kart (znesek 7.000,00 evrov)  v višini 25 odstotkov za leto 2016 in sicer za dnevne kopalne karte za občanke in občane s stalnim prebivališčem v Občini Radenci. Ugodeno je bilo prošnji PGD Hrašenski vrh za sofinanciranje novogradnje gasilskega doma Hrašenski vrh v višini 7.500,00 evrov iz naslova Proračuna Občine Radenci za leto 2016, kar se nakaže 30 dni po podpisu pogodbe med PGD Hrašenski vrh in Občino Radenci. Prav tako se je ugodilo prošnji Avtomoto športnega društva Radenci, s sedežem na Janževem vrhu 41/a, o premostitveni finančni pomoči v višini 2.104,83 evra za plačilo računa Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS kot stroškov najema zemljišča na katerem leži motokros proga na Janževem vrhu.

Predlog Rebalansa I Proračuna Občine Radenci za leto 2016 je svetnicam in svetnikom predstavila direktorica občinske uprave Mojca Marovič, kjer je župan Janez Rihtarič dodal, da je Občina Radenci ena najmanj zadolženih občin v Sloveniji. Predsednik Odbora za proračun in finance, Zlatko Mir, meni, da je proračun realno nizek ter da je vanj vključenih veliko socialnih transferjev, ki predstavljajo eno tretjino vseh razpoložljivih sredstev. »Za« predlog rebalansa je glasovalo 11 svetnic in svetnikov, en svetnik je glasoval »proti«. Tako sedaj znašajo prihodki skupno 4.640.033,00 evrov (prej 3.935.414,00 evrov), odhodki pa skupno 5.860.331,00 evrov (prej 5.605.180,00 evrov), s proračunskim primanjkljajem 1.220.297,00 evrov (prej 1.669.766,00 evrov) ter zadolževanjem v višini 700.000,00 evrov (prej 1.700.000,00 evrov). V skladu z rebalansom je bil v nadaljevanju sprejet predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov.

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Radenci, ki vsebuje strateški del (izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine; zasnova prostorskega razvoja občine; zasnova gospodarske javne infrastrukture javnega pomena; usmeritve za razvoj poselitve in celovite prenove; usmeritve za razvoj v krajini; usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč; usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev) ter izvedbeni del (območje namenske rabe prostora; enote urejanja prostora; območja urejanja gospodarske javne infrastrukture; prostorsko izvedbene pogoje; območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt), sta predstavili Nataša Toplak iz občinske uprave ter  Alenka Šumak iz Zavoda za ekonomiko in urbanizem Murska Sobota. Svetnice in svetniki so ga sprejeli, kajti sedaj je vneseno in legalizirano, kar že obstoji v Občini Radenci (motokros steza na Janževem vrhu, golf igrišče v Paričjaku, zoološki vrt v Boračevi). Občinski prostorski načrt Občine Radenci je na vpogled na Občini Radenci, Upravni enoti Gornja Radgona ter na Ministrstvu RS za infrastrukturo in prostor (Direktorat za prostor).

Direktorica Mihela Stolnik Ketiš je predstavila sistematizacijo oddelkov in zaposlenih v Vrtcu Radenci - Radenski mehurčki za šolsko leto 2016/2017: 12 oddelkov z vpisanim številom 189 otrok. To so štirje oddelki prvega starostnega obdobja, pet oddelkov drugega starostnega obdobja ter trije kombinirani oddelki. Torej bodo letošnjo jesen pričeli v enoti Radenski mehurčki v Radencih z osmimi oddelki, v enoti Grozdek na Kapeli s tremi oddelki ter v enoti Na hribčku Janžev vrh z enim oddelkom. Glede slednjega je svetnik Zlatko Mir v imenu Odbora za proračun in finance predlagal razmislek o nadaljnjem obstoju enote vrtca na Janževem vrhu oziroma njegovi ukinitvi, a je župan njegovo pobudo »prenesel« na odločitev v prihodnosti, kajti le-to pride v poštev šele za naslednje šolsko leto 2017/2018.

Sprejet je bil v korist občine Status gradbenega javnega dobra lokalnega pomena nekategorizirane ceste ob parkirišču trgovine Jager. Prav tako pa tudi Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (obcestni pas z obcestnimi objekti: 1. na Radgonski cesti preko Kmetijske zadruge; 2. del ceste za pločnik Radenci - Paričjak; 3. Ulica Nikola Tesla v Radencih). Ob slednjih točkah sta nekaj več razpravljala svetnika Miroslav Madon in Franc Himelrajh.


Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika