Razpis za podelitev Miklošičeve nagrade

Javni razpis za podelitev Miklošičeve nagrade in priznanj na področju kulture v občini Ljutomer za leto 2010

Dejan Razlag, Drago Škrlec, torek, 17. november 2009 ob 13:56
Dobitniki Miklošičevega priznanja 2009, Künštni Prleki

Dobitniki Miklošičevega priznanja 2009, Künštni Prleki

Komisija za priznanja Občine Ljutomer na podlagi 25. člena Statuta občine Ljutomer (Ur.l. RS, št. 62/99, 20/01 in Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/2003) in 9. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 3/2007) ter sklepa komisije z dne 26.10.2009, objavlja Javni razpis za podelitev Miklošičeve nagrade in priznanj na področju kulture v občini Ljutomer za leto 2010.

1. Občina Ljutomer podeljuje posebno Miklošičevo nagrado in priznanja zaslužnim občanom, podjetjem in drugim organizacijam ter skupnostim, zavodom, krajevnim skupnostim in društvom v občini Ljutomer, za njihove dosežke na področju kulture.

2. Miklošičeva nagrada in priznanja se podeljujejo ob Slovenskem kulturnem prazniku.

3. Predloge za Miklošičevo nagrado in priznanja lahko podajo kulturna društva, javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ljutomer, javni zavod iz področja kulture in drugi zainteresirani.

Predlog mora biti podan v pisni obliki, vsebovati mora podatke o kandidatu za priznanje oz. nagrado, bivališče, rojstne podatke, izobrazbo, delo oz. poklic, ki ga opravlja, soglasje kandidata in podatke o predlagatelju. Predlog mora imeti obrazložitev, iz katere izhaja utemeljitev.

4. Pisni predlogi se posredujejo v zaprti kuverti na naslov: Občina Ljutomer, Komisija za priznanja, Vrazova ulica 1, Ljutomer, z oznako »Ne odpiraj: Razpis - Miklošičeva nagrada in priznanja 2010« in sicer v roku 30 dni od dneva objave. Prepozno vloženih predlogov komisija ne bo upoštevala.

Številka: 011/2009-416-2399
Datum: 26. 10. 2009
Predsednik Komisije za priznanja:
Drago Škrlec, l.r.

Kot je znano, lani Miklošičeve nagrade niso podelili.