Radenci: Redna seja številnih sklepov

Sprejet še drugi rebalans Proračuna Občine Radenci 2016

Filip Matko Ficko, sreda, 26. oktober 2016 ob 14:01
13. redna seja OS Občine Radenci

13. redna seja OS Občine Radenci

V sejni sobi hotela Izvir Zdravilišča Radenci se je v torek, 25. oktobra 2016, nekaj po 16.30 pričelo zasedanje svetnic in svetnikov občinskega sveta Občine Radenci pod vodstvom podžupana Aleša Kaučiča. Ker ni pravočasno za snemanje prispela ekipa TV Idea, so se odločili za seznanitev s projektom »Celostna prometna strategija Občine Radenci«, ki je sicer bila predlagana kot 16. točka dnevnega reda tokratne 13. redne seje. Prisotnih je bilo vseh 14 svetnic in svetnikov. Uvod v imenovani projekt je podal strokovni sodelavec podjetja Razvojni center Inženiring Celje d.o.o. Rok Skale, je pa že v zvezi s tem župan Občine Radenci, Janez Rihtarič, predhodno imenoval delovno komisijo v sestavi: predsednica Nataša Toplak s člani: Anastazija Avsec, Nikolaj Brus, Boris Časar in Aleš Kaučič. Člani te komisije so se že sestali na svoji prvi seji, tokrat pa so se članice in člani občinskega sveta seznanili in obravnavali informacijo o namenu, ciljih in metodologiji izdelave celostne prometne strategije Občine Radenci. Svetnik Zlatko Mir je predlagal, da se vključi v to strategijo krožišče na Radgonski cesti pri odcepu za Boračevo ter da se vnese četrti (južni) izvoz v krožišču pri avtobusni postaji, kjer bi se naj cesta nadaljevala pod ali nad železniško progo. V kratkem bo med občankami in občani izvedena posebna anketa s tega področja in le-ti bodo lahko podali svoje pripombe in predloge, kaj na tem področju v Občini Radenci ni dobro ter kaj bi bilo treba spremeniti in urediti. Razmišljali bi naj o tem, kako bodo živeli v Radencih čez 10, 20 let. Svetnika Miroslav Madon in Nikolaj Brus pa sta bila radovedna, koliko bo občino ta projekt stal, a nista dobila odgovora. O vseh predlogih in spremembah bodo sproti obveščeni, sami pa lahko občanke in občani svoje pripombe in predloge sporočajo na elektronski naslov: karmen.jurko@rci-celje.si.

Po prihodu snemalca je najprej bila še obravnava 20. točka dnevnega reda (predlog sklepa o odpovedi najemnih pogodb in izvedbi deložacij), ki je zaradi zaupne narave bila zaprta za javnost. Ob tem je svetnik Zlatko Mir dodal, da naj ta vsebina bo kot poduk svetnikom za odločanje v bodoče. Temu pa je potem sledilo: ugotovitev sklepčnosti 13. seje, sprejem zapisnika prejšnje 12. seje (30.8.2016) ter dnevnega reda tokratne seje, ko so umaknili tri točke ter dodali eno.

Sprejetemu dnevnemu redu seje (predlog točke glede razprave o izgradnji kanalizacije Boračeva-Janžev Vrh s strani svetnika Jožefa Toplaka ni bil sprejet, bo pa uvrščen na naslednjo sejo) so sledila vprašanja in pobude svetnic in svetnikov (Zlatko Mir, Miroslav Madon, Jožef Toplak, Vladimir Rantaša in Nikolaj Brus). Po skrajšanem postopku je bil sprejet predlog Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2016 oziroma njegov drugi rebalans, ki sedaj našteva skupaj prihodkov v višini 4.708.853 ,00 evrov, odhodkov v višini 5.930.672,00 evrov in s tem povezan proračunski primanjkljaj v višini 1.221.819,00 evrov (neto zadolževanja v višini 589.076,00 evrov ter spremembe stanja sredstev na računu v višini 632.743,00 evrov). Glede slednjega bi bilo zadolževanja v višini 700.000,00 evrov (uvod Tatjane Vrbančič); bil je tudi sprejet predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Radenci (uvod je podala Nataša Toplak, bilo je kar nekaj pripomb svetnikov, da se preveč obremenjuje občane, a Aleš Kaučič je opomnil, da je bil prisoten na vseh sejah občinskih odborov, ki so predlog odloka podprli, a tokrat predsedniki odborov predlagajo drugače). Sledil je 15-minutni odmor.

Po odmoru je najprej bil sprejet predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov (uvod o tem, da gre le za spremembo glede povrnitev stroškov komisij in odborov ob volitvah, je podala Jasna Divjak); bil je sprejet predlog Sklepa s stališčem Občine Radenci o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije, kjer se z dopolnitvijo 70. člena Ustave RS s členom 70. a vpiše neodtujljiva pravica do pitne vode, kar vsem občinam priporoča v sprejem trojica: Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije ter Združenje občin Slovenije; bil je sprejet predlog sklepa o začetku aktivnosti javno zasebnega partnerstva pri projektu Energetska prenova stavb v lasti in rabi občin, ker je Ministrstvo RS za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (Okvirna višina nepovratnih sredstev Evropske kohezijske politike bi tako znašala v letih 2017 in 2018 kar 10.588.235,00 evrov. S temi sredstvi se sofinancira 40 odstotkov upravičenih stroškov. Občina Radenci je s tem v zvezi že naročila razširjen energetski pregled za Osnovno šolo Kapela in Osnovno šolo Kajetana Koviča Radenci- uvod je podala Mojca Marovič); bil je sprejet predlog Sklepa o sofinanciranju programa javnih del enajstih oseb v javnih zavodih za leto 2017 (ena oseba v Vrtcu Radenski mehurčki Radenci za pomoč pri učenju in drugo pomoč otrokom se ne odobri; se pa odobri: dve osebi v Zavodu za turizem in šport Radenci za pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma ter pri izvajanju dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov; dve osebi v Osnovni šoli Kajetana Koviča Radenci za učno pomoč ter v isti šoli ena oseba kot informator; v Osnovni šoli Kapela ena oseba kot informator; ena oseba v Območnem združenju Rdečega križa Slovenije v Gornji Radgoni za pomoč pri urejanju dokumentov in baz podatkov; ena oseba iz Občine Radenci za delovanje Društva za zaščito živali Pomurja ter tri osebe za komunalna dela v Občini Radenci - uvod je imela Vera Sever).

Nadalje je bil sprejet predlog Sklepa o sofinanciranju cepljenja dečkov šestih razredov osnovnih šol proti humanim papiloma virusom, kar bo v višini 1.400,00 evrov zajeto v proračunu za leto 2016 ter enak znesek v proračunu za leto 2017 in sicer za skupno 19 dečkov. Pobudo je sprožil Zdravstveni dom Gornja Radgona, ker je tovrstno cepljenje za dekleta že nekaj let vključeno v nacionalni program in ga v celoti krije država (uvod je podala Vera Sever; ob tem je svetnik Vladimir Rantaša opomnil na »za in proti« mnenja o cepljenjih ter se vprašal zakaj tudi za cepljenje dečkov stroškov ne krije država); bil je sprejet sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2016 (uvod Nataša Toplak); bil je sprejet predlog Sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DI-IP) postajališče za avtodome in hodnik za pešce Kapelski Vrh (uvod Davorin Zamuda); bil je sprejet predlog Sklepa o potrditvi prioritetnih investicij za prijavo na razpis Fundacije za šport (nabava semaforja in zamenjava parketa v Športni dvorani Radenci v višini 110.000,00 evrov; izgradnja »sprint« tekaške proge, za met krogle in skok v daljino pri OŠ Kajetana Koviča v Radencih v višini 60.000,00 evrov, prestavitev igrišča malega nogometa iz Kidričevega naselja v Radencih na ŠRC Radenci v letu 2018 ter poligon za fitness na prostem v letu 2019 - uvod je podala Mojca Marovič).

Svetnicam in svetnikom je bil predstavljen program aktivnosti »Veseli december« s podnaslovom »Zimska pravljica Mačka Murija« z mobilnim drsališčem v času od 25.11.2016 do 5.1.2017, ki bo veljal občino (delno tudi donatorje) 28.600,00 evrov, kar je predstavila direktorica Zavoda za turizem in šport Radenci Sonja Bily (ki je s strani občinskega sveta zadolžena še za pridobivanje donatorjev). Če bi se svetniki odločili za nakup ledene ploskve, bi to veljalo 45.140,00 evrov. Niso pa svetniki podprli predloga (7 svetnikov »proti«, trije »za«) za obnovitev svetlečega motiva fontane, ki bi bil postavljen v krožišču in bi to veljalo 1.839,00 evrov.

Čeprav so bili svetnice in svetniki podrobno seznanjeni s projektom biološkega bazena (takšnega so si tudi v obliki ekskurzije ogledali v Radljah ob Dravi), so le z desetimi glasovi »za« in tremi »proti« potrdili predlog sklepa o odobritvi izdaje naročilnice za pripravo »Idejne zasnove za ureditev biološkega bazena s pripadajočo ureditvijo v Radencih« (to bo stalo občino nekaj nad 8.800,00 evrov), da bi se torej nekako le zaključila zgodba okrog sedaj že več let propadajočega letnega kopališča v središču Radenec. V razpravi je svetnik Vladimir Rantaša vprašal: »Zakaj naročilnica podjetju Landscape ?«

Pred samim zaključkom seje je podžupan Aleš Kaučič svetnice in svetnike obvestil, da bodo odgovore na svoja vprašanja in pobude prejeli v pisni obliki.


Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika