Radenci: Še zadnjič »sejali« v letu 2016

Kar 16 točk dnevnega reda pred koncem koledarskega leta

Filip Matko Ficko, petek, 30. december 2016 ob 16:29
14. redna seja OS Občine Radenci

14. redna seja OS Občine Radenci

V četrtek, 29. decembra popoldne, so se na letošnji zadnji, tokrat 14. redni seji, sestali svetnice in svetniki Občine Radenci. Pod vodstvom župana Janeza Rihtariča so pričeli s sejo ob 16. uri v prostorih sejne sobe hotela Izvir Zdravilišča Radenci, prisotnih pa je bilo 13 svetnic in svetnikov (občasno 14).

Potrdili so zapisnik prejšnje 13. redne seje (25.10.2016) ter zapisnika dveh izrednih sej. Na 5. izredni seji (17.11.2016) so sprejeli tri sklepe: sklep o prevzemu ter prenosu vaškega vodovoda Hrašenski vrh v javno vodovodno omrežje Občine Radenci in oprostitvi plačila komunalnega prispevka; sklep o sprejemu delovnega osnutka oz. čistopisa predlaganih pripomb Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o., usklajenega s strani vseh občin ustanoviteljic; sklep o sprejemu delovnega osnutka oz. čistopisa predlaganih pripomb Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Radenci, usklajenega s strani vseh občin ustanoviteljic. Na 6. izredni seji (7.12.2016) so sprejeli dva sklepa: sprejeli Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Radenci, v drugi obravnavi; sprejeli Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o., v drugi obravnavi.

Pri točki »Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov« so sodelovali Janez Konrad (vnaprej poslal pisno vprašanje glede podjetja Cerop Puconci), Franc Himelrajh, Zlatko Mir (na tokratni seji poročal tudi o seji Sveta Zdravstvenega doma Gornja Radgona, ki predvideva odpreti otroški dispanzer nad Lekarno Špringer v Gornji Radgoni, ker naj bi bili stroški najema prostorov manjši kot v Vrtcu Radenci) in Jožef Toplak.

Na tokratni seji je v Svet zavoda Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci bil imenovan svetnik Zlatko Mir iz Radenec, v Svet Zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota pa svetnik Jožef Toplak iz Boračeve. Pri 6. točki dnevnega reda, kjer je uvod podala Nataša Toplak iz občinske uprave, je bila obravnava: Jožef Toplak je predlagal oprostitev plačila, a Janez Konrad je prepričan, da je Občina Radenci prav zaradi takšnega sklepa v minulih šestih letih bila »prikrajšana« za 180 tisoč evrov prihodkov v proračun. Sledil je sprejem Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Radenci, v drugem branju.

V prvem branju je pri 7. točki bilo govora o Proračunu Občine Radenci za leto 2017, kjer je uvod podala direktorica občinske uprave Mojca Marovič. V razpravi je svetnik Zlatko Mir opozoril, da je v predlogu Proračuna kar za 1.421.000,00 evrov »spisek želja«, za kar bi se morala občina vsekakor zadolžiti. Je tudi izredno veliko socialnih transferjev (70 % po zakonu obveznih !) in nekateri svetniki so menili, da je predlog Proračuna nerazvojno naravnan. V razpravi so sodelovali še Franc Himelrajh, Erik Ivanuša, Miroslav Madon, Vladimir Rantaša, Nikolaj Brus in Jožef Toplak. Skupaj bi naj prihodki znašali 5.079.211,00 evrov, od tega tekoči prihodki 4.449.112,00 evrov. Odhodki so predvideni v višini 6.416.510,84 evrov, zadolževanje pa bi naj znašalo 1.600.000,00 evrov. Javna razprava (predlog Proračuna Občine Radenci je na ogled v prostorih občinske uprave !) traja od 30.12.2016 do 28.01.2017, pripombe je treba oddati pisno, z obrazložitvijo, kje sredstva zmanjšati in kje jih povečati.

Pri 8. točki je uvod podala ravnateljica Vrtca Radenski mehurčki Radenci Mihela Stolnik Ketiš (na 12. seji - 30.8.2016 - je bila zadolžena, da pripravi predlog nove sistematizacije delovnih mest). Tokrat je bila sprejeta nova ekonomska cena programov v vrtcu (enotna cena za vse oddelke) na posameznega otroka v višini 387,62 evra (strošek živil za otroka na dan 1,25 evra), kjer pa se plačilo za starše določi po 9-stopenjski lestvici, najvišje doplačilo znaša 77 % določene ekonomske cene. V vrtec je vpisanih 199 otrok, v treh enotah (Radenski mehurčki Radenci - 121 otrok, Grozdek Kapela - 52 otrok, Na hribčku Janžev vrh - 8 otrok) vrtec trenutno obiskuje 181 otrok, zanje pa skrbi v 11 oddelkih 11 vzgojiteljic in 11 pomočnic vzgojiteljic, en spremljevalec gibalno oviranih otrok, en pomočnik za vse tri enote ter izvajalci za pet ur strokovne pomoči. Osemnajst otrok bi naj prišlo v vrtec do marca 2017, ko bi se naj odprl v Radencih nov oddelek.

Potrjen je bil (9. točka) Plan izvajanja zimske službe v Občini Radenci za leto 2016/2017, zanj bo porabljenih 130.000,00 evrov ter (10. točka) Plan vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti za leto 2017 v znesku 350.000,00 evrov za investicijsko in tekoče vzdrževanje, kjer je uvod za obe točki podal predstavnik podjetja Pomgrad, Cestno podjetje Murska Sobota, Janez Kučan. Potrjen je bil (11. točka) Letni program izvajanja javne službe urejanja in čiščenja površin na območju Občine Radenci v 2017 v znesku 82.165,00 evrov, kjer je uvod podal izvajalec, lastnik podjetja Branko Weindorfer iz Turjanec. Potrjen je bil tudi (12. točka) Program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leti 2017 in 2018, ko bo v proračunih občine treba zagotoviti sredstva subvencioniranja omrežnine in vodarine, kjer je uvod podal predstavnik podjetja SIM Radenci Borut Sečko. Pri točki 13 je bil sprejet sklep o nadomestilu služnosti na nepremičninah v lasti Občine Radenci, kjer je bila uvodničarka Jasna Divjak iz občinske uprave, pri 14. točki pa sklep o določitvi višine subvencionirane cene za izvajanje storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017 v višini 30 %, kar znaša za priključek do DN20 6,9092 evrov na mesec brez DDV (ob tem subvencija Občine Radenci v višini 2,0727 evra). Uvod je podal Davorin Zamuda iz občinske uprave. Ta sklep o plačilu stopi v veljavo 01.01.2017.

Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Proračuna Občine Radenci za leto 2015 je pri 15. točki podal predsednik Nadzornega odbora Občine Radenci Toni Žitek. Nadzorni odbor je v letu 2016 opravil tri nadzore o poslovanju v letu 2015 (Krajevna skupnost Kapela, Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci in Proračun Občine Radenci), kjer nepravilnosti ni bilo ugotovljenih. Odbor je imel le pet sej. Je pa poročevalec poudaril, da je ob koncu leta 2015 zadolženost Občine Radenci bila manjša za 15 odstotkov in da gre v tem primeru za eno manj zadolženih občin v Republiki Sloveniji (tudi 32 prebivalcev v občini manj; na vsakega od 5.264 prebivalcev pa zadolženost občine znaša 187 tisoč evrov).

Ob zadnji, 16. točki, je župan Janez Rihtarič prebral pismo - odgovor podjetja Cerop Puconci na vprašanje: zakaj so se lotili kot neprofitna firma za vlaganje v nakup in obnovo stavbe nekdanje Družbene prehrane v Murski Soboti. Na ostala vprašanja svetnikov bo odgovor dan na prihodnji seji. Tokratna, 14. seja, je bila zaključena ob 19. uri.


Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika