Odobrenih dobrih 376 tisoč evrov za projekte na območju osmih občin LAS Prlekija

LAS Prlekija s pomočjo evropskih sredstev podpira izgradnjo rekreacijske infrastrukture in bogati turistično ponudbo

Prlekija-on.net, sreda, 6. september 2017 ob 19:312
Jeruzalem

Jeruzalem

Lokalna akcijska skupina Prlekija (LAS Prlekija) je v torek prejela odločbe od Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) o odobritvi vseh deset operacij, ki jih je konec marca predložila agenciji. Največ operacij, ki bodo sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželj (EKSRP), bo namenjenih vzpostavljanju nove in obnovi obstoječe rekreacijske infrastrukture ter bogatitvi turistične ponudbe na območju osmih občin LAS Prlekija. Skupna višina odobrenih sredstev znaša 376.179,62 EUR.

V skladu s Strategijo LAS Prlekija 2014-2020 je LAS Prlekija, ki deluje na območju osmih občin v Prlekiji, 11. novembra 2016 objavila 1. javni razpis LAS Prlekija, v katerem je bilo razpisanih 749.716,43 EUR sredstev za sofinanciranje iz sklada EKSRP. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinanciranih iz EKSRP znaša 85 %. Na javni poziv je LAS Prlekija prejela 23 vlog, največ za ukrepa »Bogatitev lokalne turistične ponudbe« in »Vzpostavljanje rekreacijske infrastrukture«. Na predlog ocenjevalne komisije LAS Prlekija je Upravni odbor LAS Prlekija februarja 2017 potrdil deset operacij. Prleška razvojna agencija, vodilni partner LAS Prlekija, je nato vloge tehnično pripravila in jih v marcu 2017 posredovala na ARSKTRP. Agencija je vse vloge potrdila v septembru 2017 in jim namenila sredstva v skupni višini 376.179,62 EUR.

Strategija Lokalnega razvoja LAS Prlekija, predstavlja enega ključnih dokumentov lokalnega, trajnostnega razvoja območja LAS Prlekija in določa štiri strateške cilje, katere bo območje Prlekije uresničevalo preko dvajsetih ukrepov. Odobrene operacije bodo zasledovale cilje iz 7 od 20 ukrepov. Največ operacij (3) bo sledilo ciljem ukrepa »Vzpostavljanje rekreacijske infrastrukture«, dve operaciji pa ciljem ukrepa »Bogatitev lokalne turistične ponudbe«. Ostale potrjene operacije bodo izvajale aktivnosti za doseganje ciljev sledečih ukrepov: »Usposabljanje ponudnikov in potrošnikov«, »Mreženje proizvajalcev«, »Kulturne prireditve«, »Tradicionalne obrti in rokodelstvo« ter »Izvajanje ekoremediacij«.

Stanko Ivanušič, predsednik LAS Prlekija: »Kljub temu, da gre za relativno majne projekte in veliko število nosilcev teh projektov, bi brez tovrstnega financiranja le težko našli priložnost za njihovo sofinanciranje.
Pri tem gre za primer dobrega projektnega sodelovanja med partnerji in tudi z vodilnim partnerjem, ki skrbi za strokovno tehnični del delovanja celotnega mehanizma LAS. Skozi leta smo si nabrali izkušnje, kako se organizirati, da smo v danih okoliščinah zadosti učinkoviti, kako graditi medsebojno sodelovanje in usklajevanje v svoji različnosti, da tudi delovna telesa, ki smo jih ustanovili delujejo tako, da uspejo sprejemati odločitve, ki so sprejemljive za vse.
Z uresničevanjem projektov, se je povečala prepoznavnost Prlekije, oživele so mnoge pozabljene obrti, obnovljeni so stari objekti, oživele so mnoge kulturno – etnološke prireditve, promovirane so naravne danosti tega območja. LAS Prlekija je zanimiva tudi za LAS drugih dežel. V zadnjih letih smo beležili obiske iz drugih okolij, npr. Švedske, Estonije, Litve, Češke in drugih. Tudi mi si nabiramo izkušnje pri drugih.
Poudariti velja, da gre za edini evropski vir, o katerem odločajo izključno razvojni akterji na lokalni ravni. Rezultati delovanja LAS pričajo o tem, da lahko v lokalnih okoljih z minimalnimi sredstvi dosegamo znatne rezultate. Vzpostavljen sistem pa se mora sproti dograjevati, še posebej s pristojnimi ministrstvi in njihovimi službami.
Še posebej je tovrstno povezovanje v okviru programa CLLD in delovanja LAS, velika priložnost odličnega sodelovanja med LAS zlasti sosednjih dežel, še posebej sosednjih pokrajin, kjer imamo veliko skupnega. S partnerskim nastopom pa smo lahko še uspešnejši

Goran Šoster, direktor Prleške razvojne agencije giz, vodilni partner LAS Prlekija: »Po več kakor dveh letih premora pri sofinanciranju razvoja podeželja, prinašajo pozitivne odločbe desetim projektom na območje LAS Prlekija pred jesenjo 2017 nov val optimizma. Izgradnja rekreacijske infrastrukture in obogatitev turistične ponudbe bosta posredno vplivali na izboljšanje življenja lokalnih prebivalcev. Čestitamo vsem vključenim v zapleten proces odločanja o lokalnih prioritetah, nosilcem in partnerjem projektov pa obilo uspeha pri izvajanju operacij!«