Občine poskušajo urediti potrebne pogoje za skupno upravljanje nove infrastrukture Sistema C

Prleške občine, ki jih povezuje Pomurski vodovodni sistem C ponovno poskušajo urediti potrebne pogoje za skupno upravljanje nove infrastrukture

Prlekija-on.net, petek, 22. december 2017 ob 15:21
Javno podjetje Prlekija d.o.o.

Javno podjetje Prlekija d.o.o.

V četrtek smo poročali, da Občinski svet Občine Ljutomer ponovno ni podal pozitivnega mnenja k elaboratu za leto 2018 na področju oskrbe s pitno vodo v Sistemu C. Občina Ljutomer je zahtevala, da JP Prlekija do konca leta pripravi nov elaborat, ki bo v izračunu upošteval delitev Sistema C na C1 in C2.

V petek so se nam oglasili tudi iz JP Prlekija, kjer so skupaj z župani občin Apače, Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Križevci, Veržej in Razkrižje pripravili sporočilo za javnost, ki ga spodaj objavljamo v celoti.

Prleške občine, ki jih povezuje 50 milijonski kohezijski projekt Pomurski vodovod – Sistem C, v teh dneh ponovno poskušajo urediti potrebne pogoje za to, da bi s 1.1.2018 lahko predale novo infrastrukturo v najem in upravljanje skupnemu upravljavcu, Javnemu podjetju Prlekija d.o.o.

Tudi tokrat pa se zatika pri obravnavi elaborata za leto 2018, oziroma pri potrjevanju enotnih cen oskrbe s pitno vodo v občinah Sistema C. V sporazumu, ki so ga sklenile občine je namreč dogovorjeno, da k enotni vsebini usklajenega skupnega elaborata mora podati predhodno pozitivno mnenje vseh osem občinskih svetov sodelujočih prleških občin.

Tako kot pri elaboratu in cenah za leto 2017, pa tudi tokrat Občinski svet Občine Ljutomer ni dal pozitivnega mnenja k elaboratu in predlaganim cenam, pač pa je zahteval razdelitev Sistema C na dva dela in naložil Javnemu podjetju Prlekija, da do konca letošnjega leta pripravi nov elaborat, ki naj upošteva zahtevano razdelitev Sistema C.

Zahteva Občine Ljutomer, ki je nosilka in koordinatorica Sistema C je presenečenje predvsem zaradi tega, ker je obravnavani predlog elaborata pred tem Občina Ljutomer na skupnih organih podprla, oziroma je županja občine Ljutomer celo predlagala administrativno znižanje potrebne cene vodarine in to je bilo v predmetnem elaboratu upoštevano.

V resnici je JP Prlekija že v letu 2015 predlagalo svetu ustanoviteljic naj se sistem razdeli na C1 in C2 in je takrat svet ustanoviteljic predlog delitve soglasno podprl. Razlog za predlagano delitev je bil takrat v želji, da bi lažje uredili vprašanje upravljanja enotnega sistema. Pozneje je pristojno ministrstvo opozorilo na nujno upoštevanje kohezijskih zavez glede enotnega upravljanja in enotne cenovne politike, zato je svet ustanoviteljic soglasno ugotovil, da razdelitev sistema ni možna in je soglasno sprejel dločitev o modificirani obliki skupnega upravljanja Sistema C, ki v upravljanje vključuje tudi druge obstoječe izvajalce javne službe oskrba s pitno vodo v občinah Sistema C. Takšna odločitev je bila upoštevana tudi v sklenjenem medobčinskem sporazumu.

Zahteva Občine Ljutomer, naj JP Prlekija pripravi nov elaborat in upošteva delitev skupnega sistema ni skladna z danimi kohezijskimi zavezami občin, prav tako ni skladna z interesi in potrebami preostalih sodelujočih občin Sistema C, saj ni bila obravnavana in sprejeta na skupnih organih občin, prav tako pa zahteva Občine Ljutomer ni skladna s sklenjenim medobčinskim sporazumom.

Nova infrastruktura Sistema C je že zgrajena in je praktično v celoti že v uporabi, še vedno pa te infrastrukture ni mogoče predati v najem in upravljanje skupnemu upravljavcu zaradi neurejenega vprašanja cen. Dodatni stroški nove infrastrukture in javne službe tako po sili razmer bremenijo občine in izvajalce javne službe oskrba s pitno vodo na območju Sistema C.

S sistemom C se skupna vrednost infrastrukture na področju oskrbe s pitno vodo povečuje za štiri krat in tudi dolžina vodovodnega omrežja je za skoraj enkrat večja. S Sistemom C dobivamo številne nove objekte in naprave javnega vodovoda, posebej velika so bila vlaganja v nove vodarne in v tehnologijo pridobivanja, priprave in distribucije vode. Tolikšna nova vlaganja, pa seveda prinašajo tudi velike dodatne stroške in glede na to, da se nam bo število uporabnikov ob 100% priključenosti uporabnikov lahko povečalo le približno za petino, količina prodane vode pa za le za dobro tretjino, je občutno povišanje cen vode neizbežno. Le-to pa v okviru zahtevane in dogovorjene enotne cenovne politike nikakor ni pogojeno z izračuni v elaboratu, niti ni odvisno od razdelitve Sistema C.

Prleške občine skupaj z izvajalci javne službe že dve leti iščejo vse možnosti za znižanje stroškov in cen na področju oskrbe s pitno vodo, vendar zaradi velikega obsega vlaganj in dodatnih stroškov uporabe te nove infrastrukture ter novih tehnoloških rešitev, vedno znova pridejo do ugotovitve, da cen žal ni mogoče znižati. Ne nazadnje so bile v projektni dokumentaciji iz leta 2013 predvidene za kar 80% višje cene javne službe od teh, ki so predlagane v predmetnem elaboratu.

Potrebno povišanje cen je v občinah Sistema C zelo različno, saj so v sodelujočih občinah še vedno v veljavi obstoječe cene, ki so zelo različne. Imamo tudi primere, da so predlagane nove cene celo nižje od obstoječih cen. Različno je tudi potrebno povišanje cen pri industrijskih uporabnikih posebnih storitev, ki morajo izven elaborata in javne službe po veljavnih predpisih pokrivati svoj del stroškov rabe infrastrukture in porabe vode iz javnega vodovodnega sistema. Pri izračunu cen za uporabnike posebnih storitev pa je potrebno poskrbeti za to, da so stroški za kubični meter porabljene vode čim bolj izenačeni s stroški, ki jih za to plačajo uporabniki javne službe.

Administrativno zniževanje potrebnih cen bi pomenilo prelaganje obveznosti na poznejši čas, ko bodo razlike še večje in jih bo še težje urejati; kljub temu, da je vedno in povsod možno še kje kaj racionalizirati ali prihraniti, pa imajo takšni prihranki zaradi velikih strukturnih sprememb v sistemu, le neznaten učinek na ceno javne službe.

Prleškim občinam kot kaže ponovno ne bo uspelo uveljaviti novih enotnih cen, ter najema in enotnega upravljanja novozgrajene infrastrukture kljub temu, da sta od potrebnega zaključka investicije v Sistemu C minili že skoraj dve leti in novo infrastrukturo že v celoti uporabljamo.

Vse občine in vsi župani sodelujočih občin Sistema C ter izvajalci javne službe se zavedamo, da je potrebno povišanje cen zelo veliko. Vsi se srečujemo s socialno stisko ljudi in vsi bi želeli za svoje občane in uporabnike nižjih cen vode!

Ampak danes, ko je sistem že zgrajen in je potrebno izpolniti kohezijske zaveze, ki so jih takratni zastopniki občin dali pred leti, moramo biti objektivni in realni, da ne bi z nepremišljenimi dejanji in napačnimi potezami naredili še večjih stroškov in škode občinam in našim občanom.