Kritično o izvajanju gospodarske javne službe rednega vzdrževanja cest

24. seja Občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Branko Košti, petek, 20. april 2018 ob 10:591
24. seja OS Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

24. seja OS Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Svetniki občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, so 11. aprila opravili 24. redno sejo, katere se je udeležilo 8 svetnikov in svetnic od skupno 11, trije so bili opravičeno odsotni.

Na seji so obravnavali šestnajst točk dnevnega reda, med drugim so se seznanili s Poročilom o opravljenem polletnem nadzoru pravilnosti in gospodarnosti poslovanja Občine po ZR proračuna za prvo polovico leta 2017. Iz poročila predsednika Nadzornega odbora Mateja Žinkoviča izhaja, da je Občina Sv. Jurij v tem obdobju poslovala pravilno in gospodarno, zato je bilo, brez razprave, soglasno potrjeno.

Soglasno sta bila potrjena tudi Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, katerega sta predstavila župan Mirko Petrovič in Suzana Šadl, ter Letno poročilo zdravstvenega doma Gornja Radgona za leto 2017, o katerem je poročal direktor ZD Joža Primožič, dr. med. spec.

Živahna in predvsem kritična pa je bila razprava o Letnem poročilu o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe rednega vzdrževanja cest za leto 2017, ki ga je s strani koncesionarja GMW Weindorfer d. o. o., predstavil Zdenko Lazar. Župan in svetniki koncesionarju očitajo nekonsistentnost in neodzivnost, posipanje cest pozimi z neustreznimi frakcijami, odstranjevanje snega s pločnikov z neustreznimi stroji, odstranjevanje gramoza s cestišč ob pluženju snega, neočiščenost propustov in jaškov za meteorne vode, prepozno odstranjevanje zimskega posipa …

Na predlog Komisije za priznanja so svetniki sklenili, da Plakete občine Občine Sv. Jurij ob Šč. za leto 2018 prejmejo: Društvo Oldtimer Stara Gora, Mario Sistemi gradbeništvo d. o. o. in Župnijska karitas Sv. Jurij, Plaketo občine pa, posthumno, Vlado Kocuvan, za izjemne dosežke na področju moto športa. Priznanja bodo podeljena na osrednji prireditvi ob Prazniku Občine.