Politične stranke večinoma proti hidroelektrarnam na Muri

Svoje stališče so poslale parlamentarne stranke SD, SDS, DeSUS, LEVICA in zunajparlamentarna Lista Marjana Šarca, odgovorov pa nista poslali Nova Slovenija (NSi) in Stranka modernega centra (SMC)

Prlekija-on.net, torek, 29. maj 2018 ob 19:05
Mura pri Hrastju-Moti, foto: G. Safarek

Mura pri Hrastju-Moti, foto: G. Safarek

Zaradi nadaljevanja procesa poskusa izrabe reke Mure za hidroenergetske namene so nevladne organizacije, združene v kampanji Rešimo Muro, pred volitvami parlamentarnim strankam in zunajparlamentarni Listi Marjana Šarca poslale tri vprašanja o njihovem stališču do gradnje hidroelektrarn na Muri. Večina jih je odgovorila, da so proti izgradnji in da se zavzemajo za trajnostni razvoj regije v sožitju z reko Muro.

Svoje stališče so poslale parlamentarne stranke SD, SDS, DeSUS, LEVICA in zunajparlamentarna Lista Marjana Šarca, odgovorov nista poslali Nova Slovenija (NSi) in Stranka modernega centra (SMC). "V kolikor NSi mogoče nima jasnega stališča, pa neodzivnost SMC po svoje priča, da še vedno edini v Sloveniji podpirajo ta izjemno škodljivi projekt, saj so ga tudi najbolj zagovarjali v zadnjem mandatu," so ob tem navedli v združenju Rešimo Muro. Odgovore strank navajamo v nadaljevanju.

"Strankam je bilo poslano tudi dodatno gradivo o projektu, njegovih vplivih na naravo, vodne vire in razvoj lokalnega okolja, saj smo po uvodnih pogovorih ugotovili, da nimajo veliko informacij o projektu. Veseli nas, da stranke, ki so nam odgovorile, zastopajo stališče, da hidroelektrarnam ni mesta na reki Muri. Pričakujemo, da bodo v novi vladi svoje besede udejanjili in dokončno končali sago o hidroelektrarnah na Muri. Izgradnja HE na Muri je namreč nerentabilna, škodljiva za ljudi in naravo in jih preprosto nočemo in ne dovolimo graditi," je stališča strank komentiral Samo Tuš, predsednik Zveze društev Moja Mura.

Mura je v Sloveniji v njenem celotnem toku razglašena za območje Nature 2000 z namenom varovanja številnih ogroženih habitatov in vrst. Je tudi del načrtovanega petdržavnega čezmejnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava, znanega tudi kot evropska Amazonka, ki se razteza na 1.000.000 hektarjih od Avstrije do Srbije. Zgraditev hidroelektrarne (ali več njih) bi imela na ta edinstveni rečni ekosistem trajen in nepopravljiv vpliv, poleg tega pa ni v skladu z naravovarstveno in vodno zakonodajo EU ter bi državni proračun posledično izpostavili denarnim kaznim, predvidenih za kršitev in nespoštovanje.

Kampanja, ki traja že nekaj let, je vrhunec imela na svetovni dan voda (22. marca 2018), ko so na Ministrstvo za okolje prinesli peticijo Rešimo Muro! s 77.310 podpisi proti gradnji hidroelektrarne Hrastje-Mota in za ohranitev naravne reke Mure. Na srečanju z ministrico Ireno Majcen so opozorili, da bi že gradnja ene same hidroelektrarne povzročila nepopravljivo škodo reki Muri, ogrozila vodne vire in onemogočila lokalni razvoj, ki temelji na turizmu.

Vprašanja:

  1. Ali imate v vašem programu predvidene ukrepe za izboljšanje učinkovite rabe energije?
  2. Kakšno je vaše stališče do gradnje hidroelektrarn na reki Muri?
  3. Ali je vaše stališče do gradnje hidroelektrarn na reki Muri v vašem volilnem programu?

Odgovori političnih strank

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Glede na obsežno nasprotovanje gradnji HE na Muri menimo, da ta projekt ni realen, ta in podobne projekte podpiramo le v primeru družbene in okoljske sprejemljivosti. Ob širokem nasprotovanju temu projektu s strani lokalnih skupnosti in prebivalstva ter morebitne okoljske spornosti (narava, podtalnica, ...) ne vidimo smiselnost nadaljevanja aktivnosti na tem projektu in možnosti njegove realizacije. Naj ob tem dodamo, da je predpogoj za gradnjo novih hidroelektrarn družbena sprejemljivost, večnamenskost in okoljska sprejemljivost teh objektov in posegov. Primer dobre prakse je izgradnja HE na spodnji Savi, kjer je bilo prej našteto doseženo.

LISTA MARJANA ŠARCA

1. Ali imate v vašem programu predvidene ukrepe za izboljšanje učinkovite rabe energije?

Da. V sodelovanju s civilno družbo želimo sprostiti birokratske ovire za razpršeno gradnjo malih elektrarn na obnovljive vire energije ob upoštevanju okoljskih standardov. Omogočiti samooskrbo z električno energijo različnim tipom skupnosti. Zagotoviti različne podpore za učinkovito rabo energije, s posebnim poudarkom na energetski prenovi javnih zgradb.

2. Kakšno je vaše stališče do gradnje hidroelektrarn na reki Muri?

Ne podpiramo gradnje hidroelektrarn na Muri, ob zavedanju, da so problemi s podtalnico že sedaj (brez elektrarn) in da reka v večini svojega toka ni naravna, ima močne bočne utrditve in je kanalizirana. Rokavov ni, mrtvice so resno ogrožene, tako da naravne dinamike zagotovo ni. Nadaljevati je potrebno z renaturacijo Mure.

3. Ali je vaše stališče do gradnje hidroelektrarn na reki Muri v vašem volilnem programu?

Naša vizija je obravnava Slovenije kot celote in tako smo zasnovali tudi program. Smo pa zelo jasno povedali že večkrat, da nasprotujemo gradnji HE na Muri.

SOCIALNI DEMOKRATI

1. Ali imate v vašem programu predvidene ukrepe za izboljšanje učinkovite rabe energije?

Doba Informatizacije in digitalizacije bo aktivnemu uporabniku omogočala pametne energetske storitve, ki bodo omogočale samooskrbno, tudi skupnostno proizvodnjo električne energije s prilagajanjem odjema. elektrifikacijo mobilnosti, ogrevanje in klimatizacije, male elektrarne, hranilnike in napredne naprave.

2. Kakšno je vaše stališče do gradnje hidroelektrarn na reki Muri?

Ukrepi: Spodbujali bomo informatizacijo in digitalizacijo v energetiki tako v gospodinjstvih kot v gospodarstvu. Zagotavljali borno infrastrukturne investicije, ki bodo omogočale napredne storitve za aktivnega uporabnike (pametna omrežja in tarifne sisteme, pametna mesta in zgradbe). Spodbujali bomo nakup toplotnih črpalk in električnih vozli.

3. Ali je vaše stališče do gradnje hidroelektrarn na reki Muri v vašem volilnem programu?

Vsi podatki kažejo, da na reki Muri ni potenciala za izgradnjo hidroelektrarn. Socialni demokrati smo prepričani, da je v povezavi s prihodnostjo reke Mure potrebno razmišljati predvsem o biosfernemu območju, ohranjanju biotske raznovrstnosti, transportnernu turizmu in namakanju kmetijskih površin

LEVICA

1. Ali imate v vašem programu predvidene ukrepe za izboljšanje učinkovite rabe energije?

V programu imamo zapisano, da bomo izdelali časovnico opuščanja rabe premoga za pridobivanje električne energije ter nadomestitev premoga z obnovljivimi viri in ukrepi energetske učinkovitosti. Eden od ukrepov povečanja učinkovite rabe energije, ki mu namenjamo posebno pozornost v programu, so ukrepi za odpravo energetske revščine. Ti morajo postati obvezen in ključen sestavni del vsake državne energetske in podnebne politike. Sicer pa naš program v zvezi z energetiko več pozornosti namenja spodbujanju ukrepov za povečanje inštaliranih moči razpršenih obnovljivih virov energije (sončnih, vetrnih in malih hidroelektrarn).

2. Kakšno je vaše stališče do gradnje hidroelektrarn na reki Muri?

Mura naj teče prosto. Tok reke Mure moramo ohraniti takšen, kakršen je, saj bi izgradnja hidroelektrarn bistveno prizadela ohranjene naravne biotope in okolje, ki določa tudi kulturno identiteto pokrajine.

3. Ali je vaše stališče do gradnje hidroelektrarn na reki Muri v vašem volilnem programu?

Da. Stališče najdete v okviru poglavja "Od kapitala neodvisna okoljska politika", v podpoglavju "Odpor proti uničevanju narave" (str. 65). Volilni program je sicer dostopen na: http://www.levica.si/wp-content/uploads/2018/04/Levica-volilni-program-2018.pdf

DeSUS

1. Ali imate v vašem programu predvidene ukrepe za izboljšanje učinkovite rabe energije?

Čisto in urejeno okolje ter ohranjena narava sta ključni primerjalni prednosti Slovenije, ki pomembno vplivata na kakovost življenja njenih prebivalcev in sta tudi mednarodno priznani.

Pretekla izdatna vlaganja v okoljsko infrastrukturo, ki so zagotovila ustrezno ravnanje z odpadki, izboljšano oskrbo prebivalcev in gospodarstva z neoporečno pitno vodo ter okolju prijazen sistem ravnanja z odpadno vodo, so približale Slovenijo h krovnemu cilju na področju okolja - to je trajnostnemu razvoju. Razvoj, za katerega v stranki DeSUS menimo, da sloni predvsem na principih medgeneracijske solidarnosti, v kateri raba naravnih virov za zadovoljevanje potreb sedanjih generacij ne sme biti na račun tistih, ki prihajajo. Zato se bomo zavzemali za trajnostni razvoj z energijo, ki bo zagotavljala zanesljivost oskrbe in konkurenčnost; Nudili bomo podporo ključnim strateškim projektom (npr. 2. tir in NEK2) in projektom, ki vodijo k učinkovitejši rabi energije in povečevanju deleža iz obnovljivih virov energije s poudarkom na izkoristku hidro potenciala (npr. dokončanje verige HE na Spodnji Savi in začetek izgradnje HE na Srednji Savi.

2. Kakšno je vaše stališče do gradnje hidroelektrarn na reki Muri?

Glede izgradnje HE na Muri smo mnenja, da je še vedno preveč odprtih vprašanj glede vplivov na okolje. Avstrijci Muro že dolgo izkoriščajo za HE, kar je že pustilo obsežne posledice na slovenskem delu tega vodotoka. V RS sicer govorimo le o največ dveh elektrarnah, za katere se zavedamo, da ne bodo dale veliko elektrike, zato je vprašanje ali bi bilo sploh smiselno delati tako velike posege v okolje. Obenem se zavedamo, da se v RS in tudi drugje po Evropi srečujemo s posledicami podnebnih sprememb, kar pomeni, da bomo tudi v RS rabili zajetja vode za namakanje. Zato bi po naši oceni bilo potrebno res dobro premisliti posledice izgradnje HE na Muri, nujno najti neko kompromisno rešitev, vendar se bojimo, da bodo posledice na okolju prevelike, da bi jih sploh lahko kdaj odpravili z izravnalnimi ukrepi. Zato je po našem mnenju nujno, da stroka in lokalno prebivalstvo najdejo skupno rešitev, pa naj bo to v prid ali proti gradnji HE.

3. Ali je vaše stališče do gradnje hidroelektrarn na reki Muri v vašem volilnem programu?

V programu stranke DeSUS nimamo konkretno izpostavljene gradnje HE na Muri, kajti menimo, da razvoj naše države sloni predvsem na principih medgeneracijske solidarnosti, v kateri raba naravnih virov za zadovoljevanje potreb sedanjih generacij ne sme biti na račun tistih, ki prihajajo. Torej tudi pri razmišljanju o gradnji HE na Muri se zavedamo, da sta čisto in urejeno okolje ter ohranjena narava ključni primerjalni prednosti Slovenije, ki pomembno vplivata na kakovost življenja njenih prebivalcev.Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Narava