Poročilo o delu PU MS za prvo polletje 2010

PU Murska Sobota, sreda, 15. september 2010 ob 10:10
Delo Policijske uprave Murska Sobota (v nadaljevanju: PU) je temeljilo na strokovnem in pravočasnem izvajanju načrtovanih nalog ter smotrni uporabi finančnih sredstev. Na PU so bile izvedene aktivnosti za izvedbo reorganizacije policije na regionalni ravni in racionalizacije delovnih procesov. Svoje delo v prvi polovici leta so na PU predstavili na novinarski konferenci 14. septembra 2010.

PU je bila v prvem polletju 2010 zelo uspešna pri preprečevanju in preiskovanju kriminalitete. Število kaznivih dejanj in kazniva dejanja, ki so bila odkrita z lastno dejavnostjo so v upadu, delež skupne preiskanosti kaznivih dejanj pa se je povečal ter predstavlja najuspešnejšo preiskavo v zadnjih petih letih. Upad števila kaznivih dejanj je predvsem posledica obravnavanih serij kaznivih dejanj s področja gospodarske in organizirane kriminalitete v prvem polletju 2009. Na področju splošne kriminalitete se je zmanjšalo število kaznivih dejanj zoper premoženje, predvsem kaznivih dejanj tatvin, povečalo pa se je število kaznivih dejanj klasičnih goljufij. Na področju kaznivih dejanj zoper življenje in telo sta bili preiskani kaznivi dejanji poskusa uboja in poskus umora. Povečalo se je število kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, predvsem kaznivih dejanj zanemarjanje otroka in surovo ravnanje. Obseg kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete je v manjšem upadu. Na področju organizirane kriminalitete sta bili obravnavani dve kriminalni združbi, ki sta bili dejavni na področju zlorab prepovednih drog in organiziranja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Za odkrivanje ulične preprodaje prepovedane droge pa je bila ustanovljena  delovna skupina.

PU ocenjuje, da so ugodne varnostne razmere na področju javnega reda in zagotavljanja splošne varnosti ljudi. PU je namenila posebno pozornost varovanju človekovih pravic in svoboščin pri odvzemih prostosti, zagotavljanju ustrezne ravni varnosti na javnih shodih in prireditvah ter obravnavanju kršitev na javnem kraju. Namenjena je bila velika pozornost sodelovanju z večetničnimi skupnostmi. Izvajal se je projekt Nazaj k ljudem za sodelovanje in reševanje varnostne problematike z lokalno skupnostjo in pristojnimi institucijami.

Prometna varnost se je izboljšala v prvem polletju 2010 kot v enakem obdobju prejšnjega leta, zaradi zmanjšanja števila prometnih nesreč s smrtnim izidom ter telesnimi poškodbami. Zmanjšalo se je število pridržanih oseb zaradi kršitev zakona o varnosti cestnega prometa.  PU je delovala predvsem proaktivno, in naloge policijskega nadzora načrtovala na tistih področjih prometne varnosti, ki so bila po ugotovitvah analiz najbolj problematična ter izvajala preventivne aktivnosti.

PU ocenjuje, da so se nadaljevale ugodne varnostne razmere na področju nedovoljenih migracij in izvajanja predpisov o tujcih z učinkovitim  izvajanjem nadzora državne meje z Republiko Hrvaško, in tudi izravnalnih ukrepov na notranjih mejah v skladu s schengenskim pravnim redom. PU je izvajala različne oblike dela za preprečevanje čezmejne kriminalitete ter nedovoljenih migracij in nadzor nad zakonitim bivanjem in gibanjem tujcev na območju Pomurja.

PU je sodelovala s pristojnimi strokovnim službam Ministrstva za notranje zadeve pri vodenju postopkov za gradnjo objekta policijske postaje Gornja Radgona. Nadalje je finančno sodelovala pri odpravi ugotovljenih napak na zgradbi policijske postaje Murska Sobota. Prav tako je ugotavljala, da so se povečevali stroški popravil službenih vozil nabavljenih iz schengenskih virov.

Policisti so dobro sodelovali z drugimi državnimi organi in varnostnimi organi drugih držav, ki mejijo na območje PU.

Več v priponkah:

Poročilo o delu
Pregled dela