Franc Jurša - neodvisni kandidat za župana občine Ljutomer

S podporo strank in list DeSUS, LRMV, SD, SNS in Prlekija - neodvisno združenje

Prlekija-on.net, sobota, 18. september 2010 ob 12:4416
Franc Jurša

Franc Jurša

Na letošnjih lokalnih volitvah v občini Ljutomer za župana kandidirajo trije kandidati. Za župana ponovno kandidira tudi aktualni župan občine Ljutomer in poslanec 5. državnega zbora RS Franc Jurša. Na volitvah bo nastopil kot neodvisni kandidat s podporo strank in list: DeSUS, LRMV, SD, SNS in Prlekija - neodvisno združenje.

V sklopu predstavitev kandidatov na portalu, ga predstavljamo kot prvega in objavljamo njegovo dosedanje delo in načrte za prihodnost, v kolikor bo ponovno izvoljen za župana.

Franc Jurša z družino živi v Branoslavcih in je oče dveh sinov. Po poklicu je pravnik. Delal je v gospodarstvu, negospodarstvu in javni upravi. Trenutno je župan občine Ljutomer in poslanec v državnem zboru Republike Slovenije.

Realizacija programskih izhodišč 2006-2010
 1. Čisto okolje: zaprtje in sanacija deponije v Ljutomeru, odvoz odpadkov v Cero Puconce, izgradnjo, katerega smo sofinancirali.
 2. Obnova Glavnega trga v Ljutomeru.
 3. Obnova kopališča v Ljutomeru.
 4. Ceste: obnovljenih je bilo 22,28 km ter 420 m hodnikov za pešce in kolesarje ter asfaltiranih novih 330 parkirnih mest.
 5. Zdrava pitna voda: rekonstrukcija vodovoda Branoslavci-Cezanjevci in izgradnja novega vodovoda Godemarci (Šilec)-Moravci (Hotel Bioterme). Izdelana dokumentacija in izvedena prijava za pridobitev sredstev iz Kohezijskega sklada EU, državnega proračuna in Vodnega sklada RS za sistem C pomurskega vodovoda.
 6. Razvoj gospodarstva: izgradnja poslovne cone ob hipodromu (nekdanji MTT) v Ljutomeru. Puchova poslovna cona, pripravlja se OPPN, odkupljena je večina zemljišč: (13,10 ha), pridobiti še moramo 0,50 ha. Ustvarili smo pogoje za povezanost turizma v občini: Bioterme - Turristično rekreacijski center Ljutomer (kopališče, nogometno igrišče, tenis igrišče, hipodrom) - Dvorec Jeruzalem - turistične kmetije in vinotoči - druge turistične točke (mestno središče Ljutomera). Odprta sta bila dva turistično informativna centra (Glavni trg in Jeruzalem).
 7. Kanalizacija: izgrajen je bil tlačni kanal Stročja vas-Ljutomer, del sekundarne kanalizacije v Stročji vasi in v Noršincih ter kanalizacija v industrijski coni in v Razlagovi ulici v Ljutomeru.
 8. Zgrajeni in opremljeni so nova OŠ, vrtec in telovadnica v Stročji vasi. Za OŠ Janka Ribiča Cezanjevcih je kupljeno zemljišče in izdelana idejna zasnova za novo OŠ.
 9. Zgrajena je nova Športna dvorana za potrebe gimnazije, Športnih društev in vseh občanov v Ljutomeru.
 10. Pokopališče v Ljutomeru:
  - odkupljena so zemljišča,
  - sprejete so spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu
  - izveden je večji del zasaditve dreves zgrajeno je novo parkirišče
  - v letošnjem letu smo zgradili žarne grobove, žarni zid, prostor za raztros pepela, urejene bodo poti.
 11. Končana je obnova kulturnega doma pri Mali Nedelji in Golarjeve hiše v Ljutomeru.
 12. Zavzemali smo se za večji delež financiranja otroškega varstva od države. Občina namenja večji delež sredstev za predšolsko vzgojo.
 13. Cestno-železniška problematika v mestu Ljutomer se je začela reševati z izgradnjo prve faze nadvoza pri podjetju Murales in novega mostu čez Ščavnico.
 14. Takoj v začetku mandata smo povečali sredstva za društveno dejavnost.
 15. Posebno pozornost smo namenili socialno šibkim. Socialni transferji obsegajo: plačila zdravstvenega varstva brezposelnim, plačila družinskega pomočnika, subvencioniranje cene vrtca, subvencioniranje stanarin, domsko varstvo, denarne socialne pomoči in pomoč na domu. V letu 2010 smo zagotovili 2,7 mio € oz. 220 € na prebivalca Občine Ljutomer. Z zagotavljanjem socialnih transferjev smo na vrhu pomurskih občin.
 16. Krajevne skupnosti: pristojnosti v skladu z zakonodajo in s statutom, povečali smo sredstva za delovanje.
 17. Zmanjšali in reorganizirali smo Občinsko upravo za zagotavljanje kakovosti strokovnega dela.
 18. Odprti smo za medobčinska sodelovanja:
  - v tem letu vodimo Svet Pomurske razvojne regije,
  - smo nosilna občina na področju izgradnje pomurskega vodovoda, kraka C,
  - srno nosilna občina v skupnem projektu odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
  - sedež novega javnega podjetja Prlekija d.o.o. je v Ljutomeru,
  - ustanovili smo Medobčinski inšpektorat in redarstvo s sedežem v Ljutomeru.
 19. Prihodki proračuna so se povečali s 7,6 mio € v letu 2006 na 16,9 mio € v letu 2010.
 20. Stanje zadolženosti občine je pod zakonsko določeno omejitvijo in znaša 183 € na občana. Državno povprečje na osebo znaša 222 €.
Obljubljali nismo, a smo izpeljali
 1. Na osnovi javno-zasebnega partnerstva smo zgradili večstanovanjski objekt v Ljutomeru - blok z 20-imi stanovanji, s pripadajočimi parkirišči in povezovalno cesto.
 2. Zgradili smo dva nova mosta čez reko Ščavnico.
 3. Obnovljena sta Park I. slovenskega tabora in Park generala Rudolfa Maistra s spomenikom Rudolfa Maistra Vojanova v Ljutomeru.
 4. Celovito so bile obnovljene ulice: Vinka Megle, Bratov Pihlar, Janka Ribiča, Užiška (delno), Razlagova (delno), Jana Baukarta in ulica ob hipodromu.
 5. Pripravljeni so prostori za Kasaški muzej Ljutomer.
 6. Od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov smo brezplačno pridobili 6,2ha stavbnih zemljišč, po lastni oceni vrednih 3 mio €, ki bodo namenjena izgradnji individualnih stanovanjskih hiš.
 7. Izdelali smo Načrt varstva okolja Občine Ljutomer.
 8. Na področju požarne varnosti smo sofinancirali nakup: 12 gasilskih vozil, 7 gasilnih brizgaln in osebne zaščitne opreme v skupni vrednosti 335.835 €.
 9. Vsem novorojencem namenjamo pravico do enkratne pomoči ob rojstvu.
 10. Ustanovili smo javno podjetje Prlekija d.o.o. za občine na desnem bregu reke Mure,
 11. Uspeli smo z reklamacijo del na Ormoški cesti v Ljutomeru.
Osnovna programska izhodišča 2010-2014
 1. Dokončanje že začetih programov oz. investicij:
  - oskrba prebivalcev občine Ljutomer s pitno vodo - sistem C pomurskega vodovoda,
  - izgradnja OŠ Cezanjevci,
  - nadaljevanje urejanja pokopališča z mrliško vežico v Ljutomeru,
  - rekonstrukcija ceste Pristava-Mota,
  - ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
  - ureditev Puchove poslovne cone.
 2. Ustvarjanje pogojev za razvoj gospodarstva in kmetijstva z vinogradništvom ter možnost zagotovitve novih delovnih mest.
 3. Skrb za skladen razvoj občine Ljutomer.
 4. Sprejem občinskega prostorskega načrta.
 5. Celovita prenova mestnega jedra v Ljutomeru.
 6. Izgradnja krožišča za vasi Babinci in Cven.
 7. Izgradnja izvennivojskih križanj cest z železniško progo
 8. Izgradnja kolesarskih stez in pločnikov v občini Ljutomer.
 9. Rekonstrukcija cest, nujno potrebna:popravila - po prioritetnem vrstnem redu.
 10. Priprava dokumentacije za obvoznico mesta Ljutomer in izgradnjo le-te.
 11. Priprava dokumentacije za obnovo vrtca Ljutomer.
 12. Nadaljevanje urejanja Športno rekreacijskega centra Ljutomer.
 13. Izgradnja enote Doma starejših občanov Ljutomer v Stročji vasi.
 14. Priprava in ureditev prostorskih načrtov za individualno gradnjo na "Jurševki" v Ljutomeru in v Stročji vasi (nekdanja OŠ) ter gradnja komunalne infrastrukture.
 15. Ureditev zadružnih domov na Cvenu in v Krištancih ter gasilskih domov v občini Ljutomer.
 16. Investicijsko vzdrževanje Doma kulture Ljutomer.
 17. Skrb za socialno pravično naravnano občino Ljutomer, tankočutnost do socialno ogroženih in pravična delitev bremen med občani.
 18. Izvajanje sprejetega programa varstva okolja.
 19. Negovanje društvene dejavnosti.
 20. Posebna skrb bo namenjena starejšim občanom: zdravstveno varstvo, pomoč na domu ter domsko varstvo.
 21. Zavzemanje za ohranitev javnega zdravstva.
 22. Odprti bomo za medobčinsko sodelovanje.
 23. Uspešno bomo nadaljevali sodelovanje z državnimi organi (vlado, ministrstvi itd.).
 24. Organizacijo Občinske uprave bomo prilagodili novim zahtevam poslovanja.
Držali smo besedo in s podporo političnih strank in list jo bomo držali tudi v novem mandatu!

Franc Jurša, neodvisni kandidat za župana Občine Ljutomer s podporo strank in list: DeSUS, LRMV, SD, SNS in Prlekija - neodvisno združenje.


Več v Politika