Franc Jurša - neodvisni kandidat za župana občine Ljutomer

S podporo strank in list DeSUS, LRMV, SD, SNS in Prlekija - neodvisno združenje

Prlekija-on.net, sobota, 18. september 2010 ob 12:4416
Franc Jurša

Franc Jurša

Na letošnjih lokalnih volitvah v občini Ljutomer za župana kandidirajo trije kandidati. Za župana ponovno kandidira tudi aktualni župan občine Ljutomer in poslanec 5. državnega zbora RS Franc Jurša. Na volitvah bo nastopil kot neodvisni kandidat s podporo strank in list: DeSUS, LRMV, SD, SNS in Prlekija - neodvisno združenje.

V sklopu predstavitev kandidatov na portalu, ga predstavljamo kot prvega in objavljamo njegovo dosedanje delo in načrte za prihodnost, v kolikor bo ponovno izvoljen za župana.

Franc Jurša z družino živi v Branoslavcih in je oče dveh sinov. Po poklicu je pravnik. Delal je v gospodarstvu, negospodarstvu in javni upravi. Trenutno je župan občine Ljutomer in poslanec v državnem zboru Republike Slovenije.

Realizacija programskih izhodišč 2006-2010
 1. Čisto okolje: zaprtje in sanacija deponije v Ljutomeru, odvoz odpadkov v Cero Puconce, izgradnjo, katerega smo sofinancirali.
 2. Obnova Glavnega trga v Ljutomeru.
 3. Obnova kopališča v Ljutomeru.
 4. Ceste: obnovljenih je bilo 22,28 km ter 420 m hodnikov za pešce in kolesarje ter asfaltiranih novih 330 parkirnih mest.
 5. Zdrava pitna voda: rekonstrukcija vodovoda Branoslavci-Cezanjevci in izgradnja novega vodovoda Godemarci (Šilec)-Moravci (Hotel Bioterme). Izdelana dokumentacija in izvedena prijava za pridobitev sredstev iz Kohezijskega sklada EU, državnega proračuna in Vodnega sklada RS za sistem C pomurskega vodovoda.
 6. Razvoj gospodarstva: izgradnja poslovne cone ob hipodromu (nekdanji MTT) v Ljutomeru. Puchova poslovna cona, pripravlja se OPPN, odkupljena je večina zemljišč: (13,10 ha), pridobiti še moramo 0,50 ha. Ustvarili smo pogoje za povezanost turizma v občini: Bioterme - Turristično rekreacijski center Ljutomer (kopališče, nogometno igrišče, tenis igrišče, hipodrom) - Dvorec Jeruzalem - turistične kmetije in vinotoči - druge turistične točke (mestno središče Ljutomera). Odprta sta bila dva turistično informativna centra (Glavni trg in Jeruzalem).
 7. Kanalizacija: izgrajen je bil tlačni kanal Stročja vas-Ljutomer, del sekundarne kanalizacije v Stročji vasi in v Noršincih ter kanalizacija v industrijski coni in v Razlagovi ulici v Ljutomeru.
 8. Zgrajeni in opremljeni so nova OŠ, vrtec in telovadnica v Stročji vasi. Za OŠ Janka Ribiča Cezanjevcih je kupljeno zemljišče in izdelana idejna zasnova za novo OŠ.
 9. Zgrajena je nova Športna dvorana za potrebe gimnazije, Športnih društev in vseh občanov v Ljutomeru.
 10. Pokopališče v Ljutomeru:
  - odkupljena so zemljišča,
  - sprejete so spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu
  - izveden je večji del zasaditve dreves zgrajeno je novo parkirišče
  - v letošnjem letu smo zgradili žarne grobove, žarni zid, prostor za raztros pepela, urejene bodo poti.
 11. Končana je obnova kulturnega doma pri Mali Nedelji in Golarjeve hiše v Ljutomeru.
 12. Zavzemali smo se za večji delež financiranja otroškega varstva od države. Občina namenja večji delež sredstev za predšolsko vzgojo.
 13. Cestno-železniška problematika v mestu Ljutomer se je začela reševati z izgradnjo prve faze nadvoza pri podjetju Murales in novega mostu čez Ščavnico.
 14. Takoj v začetku mandata smo povečali sredstva za društveno dejavnost.
 15. Posebno pozornost smo namenili socialno šibkim. Socialni transferji obsegajo: plačila zdravstvenega varstva brezposelnim, plačila družinskega pomočnika, subvencioniranje cene vrtca, subvencioniranje stanarin, domsko varstvo, denarne socialne pomoči in pomoč na domu. V letu 2010 smo zagotovili 2,7 mio € oz. 220 € na prebivalca Občine Ljutomer. Z zagotavljanjem socialnih transferjev smo na vrhu pomurskih občin.
 16. Krajevne skupnosti: pristojnosti v skladu z zakonodajo in s statutom, povečali smo sredstva za delovanje.
 17. Zmanjšali in reorganizirali smo Občinsko upravo za zagotavljanje kakovosti strokovnega dela.
 18. Odprti smo za medobčinska sodelovanja:
  - v tem letu vodimo Svet Pomurske razvojne regije,
  - smo nosilna občina na področju izgradnje pomurskega vodovoda, kraka C,
  - srno nosilna občina v skupnem projektu odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
  - sedež novega javnega podjetja Prlekija d.o.o. je v Ljutomeru,
  - ustanovili smo Medobčinski inšpektorat in redarstvo s sedežem v Ljutomeru.
 19. Prihodki proračuna so se povečali s 7,6 mio € v letu 2006 na 16,9 mio € v letu 2010.
 20. Stanje zadolženosti občine je pod zakonsko določeno omejitvijo in znaša 183 € na občana. Državno povprečje na osebo znaša 222 €.
Obljubljali nismo, a smo izpeljali
 1. Na osnovi javno-zasebnega partnerstva smo zgradili večstanovanjski objekt v Ljutomeru - blok z 20-imi stanovanji, s pripadajočimi parkirišči in povezovalno cesto.
 2. Zgradili smo dva nova mosta čez reko Ščavnico.
 3. Obnovljena sta Park I. slovenskega tabora in Park generala Rudolfa Maistra s spomenikom Rudolfa Maistra Vojanova v Ljutomeru.
 4. Celovito so bile obnovljene ulice: Vinka Megle, Bratov Pihlar, Janka Ribiča, Užiška (delno), Razlagova (delno), Jana Baukarta in ulica ob hipodromu.
 5. Pripravljeni so prostori za Kasaški muzej Ljutomer.
 6. Od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov smo brezplačno pridobili 6,2ha stavbnih zemljišč, po lastni oceni vrednih 3 mio €, ki bodo namenjena izgradnji individualnih stanovanjskih hiš.
 7. Izdelali smo Načrt varstva okolja Občine Ljutomer.
 8. Na področju požarne varnosti smo sofinancirali nakup: 12 gasilskih vozil, 7 gasilnih brizgaln in osebne zaščitne opreme v skupni vrednosti 335.835 €.
 9. Vsem novorojencem namenjamo pravico do enkratne pomoči ob rojstvu.
 10. Ustanovili smo javno podjetje Prlekija d.o.o. za občine na desnem bregu reke Mure,
 11. Uspeli smo z reklamacijo del na Ormoški cesti v Ljutomeru.
Osnovna programska izhodišča 2010-2014
 1. Dokončanje že začetih programov oz. investicij:
  - oskrba prebivalcev občine Ljutomer s pitno vodo - sistem C pomurskega vodovoda,
  - izgradnja OŠ Cezanjevci,
  - nadaljevanje urejanja pokopališča z mrliško vežico v Ljutomeru,
  - rekonstrukcija ceste Pristava-Mota,
  - ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
  - ureditev Puchove poslovne cone.
 2. Ustvarjanje pogojev za razvoj gospodarstva in kmetijstva z vinogradništvom ter možnost zagotovitve novih delovnih mest.
 3. Skrb za skladen razvoj občine Ljutomer.
 4. Sprejem občinskega prostorskega načrta.
 5. Celovita prenova mestnega jedra v Ljutomeru.
 6. Izgradnja krožišča za vasi Babinci in Cven.
 7. Izgradnja izvennivojskih križanj cest z železniško progo
 8. Izgradnja kolesarskih stez in pločnikov v občini Ljutomer.
 9. Rekonstrukcija cest, nujno potrebna:popravila - po prioritetnem vrstnem redu.
 10. Priprava dokumentacije za obvoznico mesta Ljutomer in izgradnjo le-te.
 11. Priprava dokumentacije za obnovo vrtca Ljutomer.
 12. Nadaljevanje urejanja Športno rekreacijskega centra Ljutomer.
 13. Izgradnja enote Doma starejših občanov Ljutomer v Stročji vasi.
 14. Priprava in ureditev prostorskih načrtov za individualno gradnjo na "Jurševki" v Ljutomeru in v Stročji vasi (nekdanja OŠ) ter gradnja komunalne infrastrukture.
 15. Ureditev zadružnih domov na Cvenu in v Krištancih ter gasilskih domov v občini Ljutomer.
 16. Investicijsko vzdrževanje Doma kulture Ljutomer.
 17. Skrb za socialno pravično naravnano občino Ljutomer, tankočutnost do socialno ogroženih in pravična delitev bremen med občani.
 18. Izvajanje sprejetega programa varstva okolja.
 19. Negovanje društvene dejavnosti.
 20. Posebna skrb bo namenjena starejšim občanom: zdravstveno varstvo, pomoč na domu ter domsko varstvo.
 21. Zavzemanje za ohranitev javnega zdravstva.
 22. Odprti bomo za medobčinsko sodelovanje.
 23. Uspešno bomo nadaljevali sodelovanje z državnimi organi (vlado, ministrstvi itd.).
 24. Organizacijo Občinske uprave bomo prilagodili novim zahtevam poslovanja.
Držali smo besedo in s podporo političnih strank in list jo bomo držali tudi v novem mandatu!

Franc Jurša, neodvisni kandidat za župana Občine Ljutomer s podporo strank in list: DeSUS, LRMV, SD, SNS in Prlekija - neodvisno združenje.


Jernej sobota, 18. september 2010 ob 18:17

Pomežik Ges mislim ka de zmago! Mislec Un bao dale župan občine Ljutomer! Mislec

Lenny sobota, 18. september 2010 ob 20:10

Zmaga bo.. samo ne zato ker je dober župan... nažalost...

O jegovi doslednosti se vidi pri naštevaji dosežkov...Če se je slika polek še ne pomeni, ka je on zaslužen.. maršššššššš...

svetnik sobota, 18. september 2010 ob 22:57

Nede zmaga. To so pokazale zadnje javnomnenjske raziskave!

Dejan sobota, 18. september 2010 ob 23:29

Do volitev so še trije tedni. Že zej gučati o ten, ka de nešče zmaga al ne, je malo prehitro. Hitro se kej spremeni pa obrne.
Pred 4 leti so vsi vidli boj Lebar-Gošnjak, potli pa je iz ozadja Jurša priša pa vse povoza Nasmeh

Pa niti še se neje prav začelo, dobro bi bilo kakšo soočeje viditi Nasmeh

lotmerzanec sobota, 18. september 2010 ob 23:38

Samo to povem. S puno ritjo je lahko s..... Kerikoli bi bija v toten mandati župan bi večino tega nareda ker je bilo baje več ali meje vse krede. Šola v Stročji vesi, pa trg, bazen, tota kižišča v Lotmerki.... Mogoče bi celo nehče drugi to naredja bolj racionalno. Ki pa so nova delovna mesta, ki so parcele, ka si nedo naši mladi v Lokovcih pa v Veržeji kuče zidali.... Treba to staviti, ker drugači de se tak zgodilo kak z zadrugo pred štirimi leti!
Pa veseli me če je resen kakša anketa pokazala ka de tega konec!

misekovi nedelja, 19. september 2010 ob 12:04

Osnovna programska izhodišča 2010-2014
5. Celovita prenova mestnega jedra v Ljutomeru.
no in kaj do te zej delali

Dejan nedelja, 19. september 2010 ob 12:24

To bi si človek misla, ka so zej to 4 leta delali Nasmeh
Mogoče bomo nazej zeleni trg meli Hihihi

MHA nedelja, 19. september 2010 ob 13:17

Stori tgr je na vrsti, za preureditef. Upan ka nedo fse sposekali kak na Glovnen, pa fse v kamen dali.

MHA nedelja, 19. september 2010 ob 13:17

*Stori trg*

karantanija nedelja, 19. september 2010 ob 22:20

Kere kole de zej župan-ja, mu nede lehko, sej je tote, keri bi moga biti, kak se že reče "rešetke" vse zavirtja, ka še nejmeje pet let niti s pomočjo filmskega trika nede nišče Lotmerka iz dugof reša. Po mojen bi moga tiste, kere je glovne trg tak nareda,pret Blagovnicoj na droge visete, ne pa ka še enkrat kandidera.

To je mojo mnenje, kej pa ne pomene, ka je pravilno in edino.

Antonija ponedeljek, 20. september 2010 ob 22:44

Ja pa mislim ka se mu je nogača od stola že fkej potrla Dol

pišta ponedeljek, 20. september 2010 ob 22:50

Znoš ka Antonija, to je nej feminizem ampak če de vdorila ženska po mizi te bode nekaj. Mislin ka Olga sidi na štirih nogačah!!! Hihihi

pišta torek, 21. september 2010 ob 22:20

J a ka ste ka čuli ka de se baje toti prelepi trg z toto prelepo ploščo gori ftrga ka nega ene zelene rastline ka bi vun rastla. Pesi odijo v tiste odprtine scat pa srat te pa se tan deca špilajo, tisti špegli sredi trga ka se blečijo tak ka dol padneš te pa vidiš ka si poleti lidje noge tan močijo, pesi vodo pijejo, mala deca pa žlabudrajo po toj vodi ka krouži, pa samo malo pa je urgenca blizi. To ti je lotmerška higijena, te so tu glavni zajedalci ki jih sakši den vidimo, seveda ka sidijo pa opazuvljejo , tisti ka že nucajo očali. Kitarist

lotmershki21 ponedeljek, 27. september 2010 ob 00:09

mlodih pa niti omenja neje Šokiran

pišta ponedeljek, 27. september 2010 ob 18:14

Njega ne zanimajo niti mlodi, zakaj bi jih omenja, poleg vsega pa ga menšo in mlajšo prebivalstvo itak do zaj neje nika zanimalo in intereseralo. Igrišče je napravo na glovnemi trgi, tak ka se tomi primerno material na trgi tudi vničuvle. Mislec

kukec sobota, 2. oktober 2010 ob 21:50

bla bla bla, ali res hočemo takega strahopetca za župana? Na vprašanja odgovarja da so soočenja stvar medijev, Žuman Maxi pa trdi ka je Jurša v napred odpovedal sodelovanje in celo malo zagrozil ob tem

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.

Morda vas zanima tudi


Več v Politika