Olga Karba - Stopimo skupaj!

Prlekija-on.net, sreda, 6. oktober 2010 ob 11:282
Olga Karba

Olga Karba

Glavne prioritete po Krajevnih skupnostih
Skupaj z ljutomerskimi razvojnimi partnerji se zavezujem k enakomernem razvoju krajevnih skupnosti. Zato smo po pogovorih s krajani določili naslednje glavne prioritete za posamezne krajevne skupnosti:
 • KS Železne dveri: izgradnja kolesarske steze in pešpoti iz Ljutomera do Radomerja (odcep Cuber);
 • KS Krištanci, Šalinci, Grlava: izgradnja kanalizacijskega omrežja;
 • KS Cven: izgradnja kanalizacijskega omrežja;
 • KS Stročja vas: sanacija dovozne ceste do OŠ Stročja vas z javno razsvetljavo in upoštevanje plačanega krajevnega samoprispevka pri obračunu komunalnega prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje (na priključek se prizna 300 EUR);
 • KS Radoslavci: izgradnja ceste Sitarovci-Precetinci;
 • KS Mala Nedelja: preplastitev ceste Moravski vrh in Bučkovci-Drakovci;
 • KS Stara cesta: izgradnja ceste od Benetka do Žerovinec in v Desnjaku;
 • KS Cezanjevci: izgradnja Osnovne šole Cezanjevci;
 • KS Ljutomer: odprtje rampe ob vstopu in izstopu iz Glavnega trga, ureditev prometne situacije za dovoz učencev do OŠ Ivana Cankarja, prizidek ali novogradnja vrtca v Ljutomeru, igralne površine na Juršovki, izgradnja pločnika na Kamenščak in zagotovitev prostora za druženje mladih.
Zavedamo se, da bodo potrebe in želje še večje, ker boste odslej vključeni v dogajanje v občini. Vendar izhajamo iz realnih izhodišč in odgovornost za dodatne obljube upamo prevzeti šele, ko bo znano točno stanje občinske blagajne.

Spoštovani,
kot poslovna ženska z bogatimi delovnimi izkušnjami s področja lokalne samouprave, mama, življenjska sopotnica, gospodinja, sem se odločila za kandidaturo za županjo občine Ljutomer iz naslednjih razlogov:
 • ker župansko funkcijo razumem kot priložnost pomagati občini in občanom,
 • ker verjamem, da si v 21. stoletju vsak občan zasluži preskrbo s pitno vodo,
 • ker verjamem, da potrebujemo urejeno okolje, varne pešpoti in kolesarske steze,
 • ker zagovarjam nezdružljivost županske in poslanske funkcije. Župan ali poslanec? Hkratno opravljanje obeh funkcij je neresno do sebe in drugih, ob tem trpi župansko ali poslansko delo, z njim pa tudi občani,
 • ker verjamem v dobro ljudi in v moč pozitivne, združevalne energije,
 • ker verjamem, da mora lokalna oblast spoštovati in gojiti človeške vrednote,
 • ker želim, da se čim več občank in občanov vključi v razpravo o javnih zadevah,
 • ker verjamem, da je čas za politiko dialoga, vzajemnega spoštovanja in partnerstva,
 • ker sem prepričana, da lahko združim mlado in staro generacijo, da si lahko prisluhnemo in pomagamo z nasveti eni drugim,
 • ker vem, da je občino potrebno voditi skrbno in gospodarno, ter z občutkom in posluhom za ljudi,
 • ker se mora končati brezglavo zadolževanje občine in najti zanesljiv izhod iz finančne krize v kateri se nahaja,
 • ker želim da se občina Ljutomer gospodarsko razvije, da se ustvarijo primerni pogoji za pridobitev domačih in tujih investitorjev in ob enem pridobi delovna mesta.
Pripravila sem program, ki ponuja izvedljive rešitve na vseh temeljnih področjih za katere je pristojna občina in županja. Verjamem, da potrebujemo prijazno občino, ki bo ustvarila pogoje za gospodarski zagon, sanirala stanje javnih financ, pristopila k aktivnem urejanju okolja in prostora ter delovala učinkovito in moderno.

Občanom prijazna občina
 • Brezplačna pravna pomoč vsem občankam in občanom.
 • Znižanje ali vsaj umiritev rasti davka na nepremičnine, cene vode, cene smeti, cene vrtcev in drugih občinskih davščin in omogočanje obročnega plačevanja.
 • Preskrba s pitno vodo v vsaki vasi in zagotovitev enotne cene vode (tudi tistim, ki so priključeni na ormoški vodovod).
 • Pomoč brezposelnim in zaposlenim z minimalnimi dohodki.
 • Pomoč mladim družinam, prispevek ob rojstvu otroka in znižanje plačila vrtca za en plačilni razred za starše, ki si rešujejo stanovanjsko vprašanje.
 • Pomoč študentom z denarnim prispevkom ob vpisu v višji letnik, ob uspešnem zagovoru diplome, zagovoru magistrske naloge in doktorske disertacije.
 • Pomoč za starejše občane.
 • Spodbujanje interesnih dejavnosti posameznikov in društev ter dela prostovoljcev.
 • Sodelovanje s krajevnimi skupnostmi in tedenski klepet županje z občani.
Gospodarski zagon
 • Ustanovitev gospodarsko podjetniškega foruma in posvetovalne skupine z obrtniki.
 • Aktivno vključevanje ljudi iz gospodarstva v postopek nastajanja občinskih predpisov.
 • Ustvarjanje razvojnih možnosti in priložnosti za domače in tuje vlagatelje.
 • Privabljanje tujih investitorjev.
 • Izgradnja blagovne znamke Prlekija in razvoj turizma v občini Ljutomer.
 • Razvoj bio kmetijstva.
 • Aktivna podpora pri prijavi na razpise za sofinanciranje in nepovratna sredstva.
Strateški načrt in transparentne javne finance
 • Revizija dvomljivih projektov iz prejšnjega mandata.
 • Analiza stanja javnih financ.
 • Priprava dolgoročnega strateškega dokumenta za razvoj občine po načelu demokratičnosti in enakih možnosti za občane.
Ambiciozna politika urejanja prostora in okolja
 • Priprava občinskega prostorskega načrta in uvedba geografskega informacijskega sistema.
 • Uporaba obnovljivih virov energije, namestitev sončnih elektrarn na šole in druge javne stavbe ter spodbujanje proizvodnje električne in toplotne energije iz naravnih virov.
 • Ohranitev dreves – Zelena občina!
Učinkovitejša in modernejša občinska uprava
 • Spoštovanje zakonitosti, odkrivanje korupcije, nespo sobnosti in brezvoljnosti.
 • Racionalizacija poslovanja občinske uprave, javnih zavodov in podjetij.
 • Prijazen odnos do strank.
 • Vodenje občine kot odgovornega podjetja na profesionalen, organiziran in projektni način.
 • E - občinska uprava
Pogovor z mag. Olgo Karba na TV AS


Olga Karba
Naročnik oglasa je Olga Karba.