MOP objavilo osnutek uredbe o prenehanju rabe Mure za proizvodnjo električne energije

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo osnutek Uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Mure od Sladkega Vrha do Veržeja

Prlekija-on.net, sreda, 13. februar 2019 ob 16:25
Mura, foto: Aleksander Koren

Mura, foto: Aleksander Koren

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je danes objavilo osnutek Uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Mure od Sladkega Vrha do Veržeja, ki jo je izdala Vlada Republike Slovenije.

Vlada je 22. decembra 2005 izdala uredbo, ki je podlaga za podelitev koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Mure od Sladkega Vrha do Veržeja, 2. februarja 2006 pa je izdala odločbo, s katero je določila družbo Dravske elektrarne Maribor d.o.o. za koncesionarja. Koncesijska pogodba ni bila nikoli sklenjena.

V skladu s tedaj veljavnim ZUPUDPP sta bila v letu 2016 izdelana Študija variant in okoljsko poročilo. Okoljsko vrednotenje je bilo izvedeno v celoviti presoji vplivov na okolje in presoji sprejemljivosti na varovana območja. Študija variant povzema, da v primeru katerekoli od obravnavanih variant ne bo možno doseči dobrega ekološkega stanja površinske vode in ne bo možno preprečiti poslabšanja njenega ekološkega stanja. Prav tako ne bo možno doseči varstvenih ciljev z vidika varstva narave, zato so vse variante z okoljskega vidika ocenjene kot manj primerne.

Študija za območje HE Hrastje-Mota ni podala variante, ki bi bila okoljsko sprejemljiva

Kot navajajo, Ministrstvo na podlagi navedenega ugotavlja, da Študija variant za državni prostorski načrt za območje HE Hrastje-Mota na Muri ni podala variante, ki bi bila okoljsko sprejemljiva oziroma bi bil vpliv nebistven zaradi omilitvenih ukrepov in posledično predloženih in ocenjenih variant zaradi bistvenega vpliva na okolje ni več možno obravnavati, zato je postopek priprave DPN ustavilo.

Poleg tega je v juliju 2018 UNESCO v okviru programa Človek in biosfera, na predlog Slovenije razglasil območje Mura v Republiki Sloveniji za biosferno območje Mura, kar pomeni, da je postalo del svetovne mreže biosfernih območij, kar nakazuje na to, da gre za naravno vredno območje, ki ga je vredno ohranjati v dobrem stanju. Cilj območja je ohranjanje narave in njenih značilnosti ter trajnostni razvoj.

Prav tako upravljavci vodnih virov menijo, da so vplivi predloženih variant predložene študije variant na pitno vodo preveliki in da ogrožajo vire pitne vode, ter da predstavljajo tveganje za zagotavljanje pitne vode za 46.000 prebivalcev 12 občin Prekmurja ter za sistem vodooskrbe, kakršen je bil izveden v sklopu projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja, sistem B,«, sofinanciran iz evropskih sredstev v višini 38,6 milijonov EUR. V skladu s 70.a členom Ustave Republike Slovenije vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev, zato je potrebno v največji meri skrbeti za ohranjanje vodnih virov namenjenih vodooskrbi prebivalstva. Ne gre prezreti niti vpliva na območje Natura 2000 vrste in habitatne tipe, mednarodna nevladna organizacija WWF pa meni, da je treba ohraniti še edino ohranjeno dolinsko reko in da bi bil vpliv nesprejemljiv.

Zaradi ustavitve postopka priprave državnega prostorskega načrta ter v izogib nadaljnjim neposrednim in posrednim stroškom se sprejema predmetna uredba, na podlagi katere preneha veljati koncesijski akt, so še zapisali.

MOP javnost vabi k oddaji pripomb in predlogov na osnutek uredbe. Pripombe in predloge lahko posredujete do srede, 27. februarja 2019, na e-naslov: gp.mop(at)gov.si.Več v Narava