Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer priznanje Blaža Kumerdeja

Priznanja se podeljujejo za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo

Prlekija-on.net, četrtek, 14. februar 2019 ob 17:44
Priznanje za Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer

Priznanje za Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer

V četrtek, 14. februarja, so na slovesnosti v Viteški dvorani Muzeja novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani že dvajsetič podelili priznanja Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo.

Priznanja Blaža Kumerdeja Zavod Republike Slovenije za šolstvo podeljuje na področju predšolske vzgoje, osnovnih in srednjih šol, dijaških domov, glasbenega šolstva ter zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. S priznanji želijo predstaviti visoke strokovne dosežke posameznikov in ustanov pri zahtevnem delu z mladimi, poudariti njihovo ustvarjalnost in inovativnost ter se jim zahvaliti za prvovrstno sodelovanje z zavodom.

Prejemniki priznanj Blaža Kumerdeja za leto 2018 so Barbara Oder, učiteljica razrednega pouka na Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane, Biotehniški center Naklo - Srednja šola in gimnazija, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Gimnazija Nova Gorica, Strokovna skupina za razvijanje in uvajanje posodobitev v pedagoško prakso OŠ Janka Glazerja Ruše ter Tatjana Kerin, učiteljica matematike na Osnovni šoli Leskovec pri Krškem

Angažiranost, strokovno delo in odlično partnerstvo z Zavodom RS za šolstvo na GFML

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer izvaja programa splošne gimnazije in predšolske vzgoje. Dosežki šole sodijo v sam vrh slovenskega šolstva. Pod vodstvom ravnatelja Zvonka Kusteca že vrsto let odlično sodeluje z Zavodom RS za šolstvo pri razvijanju in uvajanju novih pristopov v pedagoški proces, pri preizkušanju novih rešitev in mreženju projektnih izkušenj z drugimi šolami.

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je zanesljiv in stalen partner Območne enote ZRSŠ Murska Sobota, saj nudi gostoljubje udeležencem različnih strokovnih srečanj, ki jih organizira območna enota:

  • srečanja šolskih projektnih timov v okviru projektov ATS 2020,
  • seminar slovenskega jezika in kulture ter hospitacije za dvojezične učitelje iz avstrijske Koroške,
  • regijska strokovna srečanja ravnateljev.

Z Zavodom sodeluje v načrtovanju in izvajanju dejavnosti v šolah Pomurja, ki jih Območna enota ZRSŠ Murska Sobota koordinira ob 100-letnici združitve prekmurskih Slovencev z matično Slovenijo.

S sodelovanjem v projektih in nalogah šolski timi izgrajujejo razvojno naravnano učečo se skupnost. V sodelovanju z Zavodom so preverjali nekatere elemente gimnazijskega programa s poskusom. Izvajajo projekt Identificiranje inovativnih učnih okolij za delo z nadarjenimi dijaki. Njihovo referenčno področje je debata in tutorstvo.

V mednarodnem projektu ATS 2020 so formativno spremljali transverzalne veščine. Uspešno so razvijali digitalno veščino, ki so jo smiselno integrirali v spodbujanje dela z viri in formativnega spremljanja ob uporabi razvojnega e-listovnika. Z aktivnimi prispevki so sodelovali na konferencah v okviru projekta, sooblikovali regijska srečanja s predstavitvami primerov praks in omogočili hospitacije ostalim projektnim timom.

V razvojni nalogi v okviru projekta Posodobitev gimnazij so nastali novi učni načrti za vključevanje gledališke in filmske kulture v gimnazijski kurikul. V prejšnjem šolskem letu so na gimnaziji pričeli izvajati nov program gledališko - filmska smer.

V projektih e-šolstvo ter Preizkušanje e-vsebin in e-storitev so razvijali didaktične pristope ob uporabi i-učbenikov. Profesorice matematike so vrsto let izvajalke na seminarjih, matematičnih konferencah in drugih oblikah usposabljanja v organizaciji Zavoda.

V mednarodnem projektu MERIA ciljajo na dvig kakovosti pouka matematike v srednjih šolah s poučevanjem, ki temelji na preiskovanju, ter podpirajo profesionalni razvoj učiteljev. Za potrebe projekta so posneli tudi film s primeri dobre prakse.

V projektu POKIT razvijajo pedagoško digitalno kompetenco učiteljev v programu predšolska vzgoja in spodbujajo smiselno rabo IKT pri pouku. Izsledke so objavili v spletni učilnici.

V projektu YOUTH- START so razvijali podjetnost in ustvarjalnost, izkušnje in znanje pa delili z drugimi učitelji. Kompetence podjetnosti nadgrajujejo v projektu PODVIG.

V projektu NA-MA POTI so razvojna šola in dijake spodbujajo h kritičnemu mišljenju in reševanju miselnih problemov, tako da razvijajo inovativna učna okolja in prožne oblike učenja in poučevanja. S primeri dejavnosti so prispevali k dvigu naravoslovne in matematične pismenosti tudi na drugih šolah. Intenzivno sodelujejo tudi z oddelkom za srednje šole in so dragocen partner pri razvoju in uvajanju novosti.

Z angažiranostjo, strokovnim delom in odličnim partnerstvom z Zavodom RS za šolstvo si je Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer prislužila priznanje Blaža Kumerdeja.