Ureditev manjkajočih kolesarskih povezav v Ljutomeru

Uredila se je obojestranska kolesarska steza in pločnik v dolžini 850 metrov, javna razsvetljava, prečkanja čez regionalno cesto ter uvozi v ulice, postavljena dva števca za kolesarje ter klopi in koši za smeti

Oglasno sporočilo, petek, 15. februar 2019 ob 12:10
Urejene kolesarske povezave v Ljutomeru

Urejene kolesarske povezave v Ljutomeru

Občina Ljutomer je meseca novembra 2017 projekt Ureditev manjkajočih kolesarskih povezav v Ljutomeru prijavila na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo. Pogoj razpisa je bil, da se ukrep izvede znotraj mestnega naselja, zato je bila prijavljena ureditev manjkajoče kolesarske povezave na relaciji Rajh Nade ulica - Ulica Slavka Osterca - Prešernova ulica. Vloga je bila ugodno rešena, sklep o dodelitvi sofinancerskih sredstev je bil izdan 9. februarja 2018, pogodba z ministrstvom je bila podpisana 29. maja 2018.

Nepovratna sredstva so bila pridobljena v višini 65.107,51 evra. Sofinancirali so se upravičeni stroški v višini največ do 85 %, to pomeni od stroškov izgradnje kolesarske steze. Stroški ureditve pločnika so bili v celoti strošek proračuna Občine Ljutomer. Dodeljena nepovratna sredstva so bila koriščena v celoti v letu 2018.

Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada.

Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja.

Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del za izgradnjo kolesarske steze in pločnika v Ljutomeru objavila na portalu javnih naročil 11. junija 2018. Odpiranje ponudb je bilo izvedeno julija 2018. Svojo ponudbo so oddali trije ponudniki.

Sklep o izbiri najugodnejšega izvajalca del je bil izdan 11. julija 2018, kot najugodnejši ponudnik je bil izbran Nograd d.o.o., Petrova ulica 41, Hotiza, 9220 Lendava. Dela so se izvajala skupaj s podizvajalcem Komunalnim podjetjem Ormož d.o.o., Hardek 21c, 2270 Ormož. Pogodba je bila podpisana 25. 7. 2018. Dela so bila končana konec novembra 2018, končna vrednost del je znašala 263.817,68 evrov.

Strokovni in finančni nadzor nad investicijo je izvajal Gradal, Bojan Sekereš s.p., Trg ljudske pravice 10, 9220 Lendava. Stroški nadzora so znašali 4.270,00 evrov.

Projektno dokumentacijo za predmetno investicijo je izdelal BNG, Bojan Safran s.p., Kapelski Vrh 14, 9252 Radenci. Stroški projektov so znašali 17.690,00 evrov.

Varnostni načrt je izdelal Daing d.o.o., Krožna ulica 5, 9231 Beltinci, kateri je bil izvajalec tudi koordinacije varstva pri delu na gradbišču. Ti stroški so znašali skupaj 1.066,00 evrov.

Pred pričetkom projekta in oddajo vloge za pridobitev nepovratnih sredstev je bila izdelana še projektna dokumentacija, ki jo je izdelala PORA Gornja Radgona, Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona, stroški so znašali 639,87 evrov.

Prav tako je bilo potrebno v času izvajanja projekta izvesti ustrezne parcelacije oziroma odmere zemljišč po katerih potekata trasa kolesarske steze in pločnika. Stroški odmer so znašali skupaj 2.902,81 EUR.

Skupna vrednost projekta znaša torej 290.386,36 evrov.

V sklopu investicije se je uredila obojestranska kolesarska steza in pločnik v dolžini 850 metrov (na vsaki strani regionalne ceste po 425 metrov). Urejena je bila tudi javna razsvetljava, prečkanja čez regionalno cesto ter uvozi v Ulico generala Maistra in Ulico Viktorja Kukovca, kateri so sedaj skladno z zahtevami razpisa dvignjeni in tako dajejo prednost kolesarjem pred avtomobili. V sklopu investicije sta bila postavljena dva števca za kolesarje, ki bosta spodbujala samo kolesarjenje, po drugi stani pa bosta pridobivala podatke, ki jih bo Občina Ljutomer lahko koristno uporabila. Postavljene so bile tudi klopi in koši za smeti.

LogotipiVeč v Gospodarstvo