V KS Mala Nedelja nezadovoljni s predlogom proračuna Občine Ljutomer za leto 2019

Glede na razprave v času volilne kampanje pred lokalnimi volitvami so pričakovali več investicij, predvsem v cestno infrastrukturo

Branko Košti, nedelja, 10. marec 2019 ob 17:26
Redna seja Sveta krajevne skupnosti Mala Nedelja

Redna seja Sveta krajevne skupnosti Mala Nedelja

Na redni seji se je sestal Svet krajevne skupnosti Mala Nedelja. Poleg članov sveta so se seje udeležili tudi podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler ter občinski svetniki Manja Gospodarič, Ciril Magdič in Dejan Kaučič.

Težiščna točka dnevnega reda je bila razprava o predlogu proračuna Občine Ljutomer za leto 2019. Predlog proračuna je predstavil predsednik sveta KS Boštjan Žerdin. Navedel je dve investiciji, ki sta vključeni v proračun za leto 2019, to je energetska sanacija osnovne šole Mala Nedelja ter asfaltiranje parkirišča in ureditev pločnika pri pokopališču. Iz razprave članov sveta je bilo razbrati, da so bila pričakovanja večja, predvsem glede na razprave v času volilne kampanje pred lokalnimi volitvami, v katerih je bila z različnih političnih opcij izpostavljena razvojna zapostavljenost KS Mala Nedelja v preteklih mandatnih obdobjih. Člani sveta se niso strinjali tudi z zamikom dograditve vrtca, saj zaradi prostorske stiske nekateri starši že vozijo svoje otroke v druge vrtce, tudi izven občine Ljutomer. Po njihovem prepričanju bi bila dograditev sočasno z izvedbo energetske sanacije tudi bistveno cenejša. Zadovoljni niso bili niti z dejstvom, da v proračunu za leto 2019 za modernizacijo ni predvidena nobena cesta na območju KS. Zato so soglasno sklenili, da k Proračunu občine Ljutomer za leto 2019 podajo tri predloge: dozidava vrtca naj se izvede sočasno z energetsko sanacijo šole v letu 2019, v program investicij naj se vključijo trije odseki cest: Drakovci (Zdole) v dolžini 400 m, Kuršinci – Precetinci v dolžini 1.500 m in Moravci (Dolič) v dolžini 1.500 m, ter postavitev otroških igral na igrišču ŠD Mala Nedelja pri gasilskem domu.

Tekom razprave o proračunu, so člani sveta, ki so vsi, vključno s predsednikom Boštjanom Žerdinom, novinci v krajevni samoupravi, izpostavili številne zadeve, k reševanju katerih bodo pristopili tekom mandata, ki sicer niso nove, a se jim je v preteklosti namenjalo premalo pozornosti: ureditev vodotokov Türje in Globetke ter pregled stanja mostov na njih, ob tem je bilo izrečeno tudi priznanje občini za hitro sanacijo v poplavi uničenih mostov, vzdrževanju cest in javnih poti, problem pokopališča, ki je na škofijskem zemljišču, skrbi pa jih tudi urejanje javnih površin, ki je bilo že doslej pomanjkljivo, glede na manjko javnih delavcev pa je v prihodnosti še bolj vprašljivo. Seveda se niso mogli izogniti dvema sramotama, ki kazita izgled kraja: staro osnovno šolo in razpadajoče zadružne hleve v Bučkovcih. Posebej pri šoli so opozorili, da predstavlja nevarnost za življenja, saj odpadata opeka in omet, stoji ob cesti, dostop do nje ni zavarovan, skozi okna in vrata je mogoče dostopati v klet in v vse prostore, v katerih se že rušijo stropi. Zato so sklenili, da podajo prijavo pristojnemu inšpekcijskemu organu.

Razprava je stekla tudi o delovanju društev v krajevni skupnosti, katera aktivno delujejo na svojih področjih, po ugotovitvi vodstva KS pa se premalo povezujejo v skupnih projektih. S ciljem njihovega boljšega sodelovanja načrtujejo sestanek z vodstvi društev, kjer bi se dogovorili o izvedbi projekta, v katerega bi se vključila vsa društva, dogodek pa bi imel dobrodelno noto, saj bi vsakokratni izkupiček namensko porabili za določen projekt v kraju.