Pričela se bo celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer

Pogodba zajema energetsko sanacijo petih javnih objektov v lasti Občine Ljutomer in sicer: Vrtec Ljutomer, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, športno dvorano pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Mala Nedelja in Glasbeno šolo Slavka Osterca Ljutomer

Prlekija-on.net, ponedeljek, 20. maj 2019 ob 10:391
V Ljutomeru so podpisali pogodbo

V Ljutomeru so podpisali pogodbo

V ponedeljek, 20. maja, je v županatu Mestne hiše v Ljutomeru, potekala novinarska konferenca, kjer so podpisali pogodbo za Celovito energetsko prenovo stavb v lasti Občine Ljutomer, ki je vredna okoli 3,7 milijona evrov. Na konferenci so poleg županje Občine Ljutomer, mag. Olge Karba, bili prisotni še direktorica in sodelavec podjetja Proplus iz Maribora, Bojana Sovič in Igor Štuhec, direktorica Komunalnega podjetja Ormož, Pavla Majcen, podžupan Občine Ljutomer, Janko Špindler ter sodelavca iz Občinske uprave Občine Ljutomer, Aleš Vaupotič in Lilijana Koser, ki bosta skrbnika pogodb s strani Občine Ljutomer.

Eden izmed največjih projektov tega obdobja

Kot je v uvodu omenila županja, so ponosni, da pristopajo k izvedbi enega izmed največjih projektov tega obdobja v občini. Projekt »Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer« tako zajema energetsko sanacijo petih javnih objektov v lasti Občine Ljutomer in sicer: Vrtec Ljutomer, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, športno dvorano pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Mala Nedelja in Glasbeno šolo Slavka Osterca Ljutomer.

Za možnost izvedbe predvidenega projekta je Občina Ljutomer že v letu 2017 pričela s potrebnimi aktivnostmi. Izdelani so bili energetski pregledi stavb, ki so predvidene za sanacijo, kot tudi projektna in investicijska dokumentacija.

Aprila 2017 je bil sprejet ter v oktobru 2017 dopolnjen Odlok o javno-zasebnem partnerstvu (JZP). Na osnovi sprejetega Odloka je naročnik v mesecu juliju 2017 izvedel tudi postopek - javni poziv promotorjem k podaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta JZP.

Po tem ko je bilo ugotovljeno, da za izvedbo projekta po principu javno-zasebnega partnerstva obstaja interes so stekle vse potrebne nadaljnje aktivnosti. V decembru 2017 je bil objavljen javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer«. Do roka za oddajo prijav je prispela ena prijava in sicer podjetja Petrol d.d. iz Ljubljane. Slednjemu je bila, po opravljenem pregledu dokumentacije, posredovana odločitev o priznanju usposobljenosti. V letu 2018 je Občina Ljutomer s kandidatom, ki mu je bila priznana usposobljenost, začela izvajati postopek konkurenčnega Dialoga, na osnovi katerega je Občina Ljutomer v mesecu marcu 2019 pridobila tudi končno ponudbo, ki je bila tudi podlaga za sprejem Odločitev o oddaji koncesije (v aprilu 2019). Medsebojna pogodba je bila s strani občine podpisana 14. maja letos. Vrednost del znaša 1.878.270,45 evrov, pri čemer je predvideno financiranje s strani zasebnika v višini 50,1 %, nepovratna sofinancerska sredstva (EU in slovenska udeležba) predstavljajo 40 % upravičenih stroškov, razliko zagotavlja Občina Ljutomer. Zajamčeni prihranki na letni ravni znašajo 120.066,24 evrov.

Za izvedbo projekta pa je naročnik hkrati zagotovil tudi nepovratna sofinancerska sredstva na osnovi v letu 2018 podane vloge na Javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in sklepom o pridobitvi nepovratnih sredstev z dne 27. novembra 2018 znašajo največ do 893.686 evrov. Sofinancerska pogodba z ministrstvom je bila podpisana 23. aprila letos. Dodeljena sredstva so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov projekta v višini 40 %. Naročnik je zagotovil tudi nepovratna in povratna sredstva na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občine - ZFO-1 na osnovi podane in pozitivno rešene vloge v mesecu februarju 2019 na objavljen poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za pridobitev sredstev na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občine - ZFO-1, vsaka v višini po 256.641 evrov.

Za stavbo Glasbene šole tudi statična sanacija objekta

Projekt, ki je zastavljen celostno, hkrati vključuje tudi rekonstrukcijo objekta Glasbene šole Ljutomer, pri čemer navedenih rekonstrukcijskih posege ne bo izvajal izbrani koncesionar (Petrol d.d. Ljubljana) temveč je naročnik, ki je težil k temu, da bi se dela energetske sanacije kot tudi rekonstrukcije (na predmetnem objektu) izvajala sočasno, za pridobitev usposobljenega izvajalca, že v mesecu januarju 2019 (torej še v času izvajanja Dialoga s koncesionarjem) pričel izvajati javno naročilo. Slednje vključuje izvedbo statične sanacije objekta, ob vzporedni vsebinski in funkcionalni preureditvi glasbenih in baletnih prostorov, skladno z normativi in potrebami šole, ter z vidika sofinanciranja predstavlja neupravičen strošek.

Na objavljeno javno naročilo je naročnik prejel pet konkurenčnih ponudb, odločitev o oddaji naročila pa je občina izdala v mesecu aprilu 2019. Kot najugodnejši ponudnik oziroma izvajalec del je bil izbran konzorcij ponudnikov z vodilnim partnerjem Komunalno podjetje Ormož d.o.o., ki bo dela izvedel v partnerski navezi s podjetjema Kolektor CPG d.o.o. iz Nove Gorice in podjetjem CBE d.o.o. iz Ljubljane. Pogodbena vrednost znaša 1.026.816,30 evrov z DDV.

V skladu z novelacijo Investicijskega programa ocenjena vrednost celotnega projekta (za vseh 5 objektov) znaša 3.683.593 evrov z DDV, pri čemer so viri za pokritje izvedbe zagotovljeni s strani Ministrstva za infrastrukturo (nepovratna sofinancerska EU sredstva + slovenska udeležba), zasebnega partnerja, nepovratnih sredstev po 23. čl. ZFO-1, povratnih sredstev po 23. čl. ZFO-1 in proračunskih sredstev Občine Ljutomer.

Izdelovalec projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Glasbene šole Ljutomer je bil Inženirsko statični biro d.o.o. iz Maribora. Strokovni in finančni nadzor nad izvedbo projekta bo izvajala družba Proplus d.o.o. iz Maribora.

Končanje do začetka novega šolskega leta, glasbena šola do konca leta

Pričetek energetske sanacije petih objektov (segment, ki ga je prevzel koncesionar) kot tudi posegov rekonstrukcije enega objekta (za kar je bil izveden postopek javnega naročanja) je predviden še v maju 2019, končanje vseh energetskih del pa je predvidoma v jeseni tega leta. Energetske sanacije se bodo izvajale v večini med poletnimi počitnicami in bodo dela končana do začetka novega šolskega leta, pri glasbeni šoli, kjer delo zajema rekonstrukcijska dela na objektu, pa naj bi dela bila končana do konca leta.

Dela pri vseh objektih zajemajo ureditev fasade, stavbnega pohištva, strehe, strešne kritine, razsvetljave, termostatskih ventilov in centralno ogrevanje ter monitoring vsega. Kjer se urejajo športne dvorane bo poleg urejeno še prezračevanje v dvoranah, v nekaterih objektih tudi kleti, pri glasbeni šoli pa se bo uredilo še dvigalo. Vrednost del za OŠ Janka Ribiča Cezanjevci znaša okoli 400 tisoč evrov, za Glasbeno šolo Slavka Osterca Ljutomer dela za energetsko sanacijo znašajo okoli 500 tisoč evrov ter 1,2 milijona evrov za rekonstrukcijo, za športno dvorano pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer okoli 560 tisoč evrov, za Vrtec Ljutomer okoli 300 tisoč evrov, za OŠ Mala Nedelja pa vrednost posegov znaša okoli 500 tisoč evrov.Več v Gospodarstvo