Predstavnik civilne iniciative za ohranitev reke Mure postal član v meddržavni komisiji Slovenija – Avstrija

Bezjak je tudi gospodar ribiške družine (RD) Paloma Sladki Vrh in član Muzeja norosti, Trate, kjer aktivno skrbijo za čezmejno povezovanje prebivalstva v povezavi z naravno in kulturno dediščino

Prlekija-on.net, četrtek, 23. maj 2019 ob 20:37
Boris Bezjak ob Muri

Boris Bezjak ob Muri

22. maja je Boris Bezjak, predstavnik civilne iniciative za ohranitev reke Mure pred izgradnjo hidroelektrarn in veliki zagovornik revitalizacije reke Mure, prejel sklep ministrstva za okolje in prostor (MOP), da se mu podeli članstvo v Stalni slovensko - avstrijski komisiji za Muro, ki je bila ustanovljena leta 1956. Odločitev ministrstva za okolje v civilni iniciativi pozdravljajo, saj pomeni velik korak naprej za prebivalce ob reki Muri.

Stalna slovensko - avstrijska komisija za Muro je ustanovljena na podlagi Sporazuma med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o vodnogospodarskih vprašanjih za mejni tok Mure in mejnih vodah Mure (Sporazum o Muri; Uradni list FLRJ - MP, št. 10/56) leta 1956. Republika Slovenija je akt o ratifikaciji prenesla v nacionalni pravni red leta 1993.

Področje dela bilateralne komisije je skupna obravnava in urejanje vodnogospodarskih vprašanj, ukrepov in del na mejnem toku Mure in mejnih vodah Mure med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo zaradi onesnaževanja ali odvajanja voda s prispevnega področja Mure, ter za področja regulacij, gradenj visokovodnih nasipov, poplavne varnosti, izkoriščanje vodnih teles, spremembe rečnega režima, melioracija in oskrbe z vodo. V komisijo so vključeni predstavniki s področja upravljanja voda ter predstavniki energetike. Predstavnike slovenske komisije potrdi vlada, imenuje pa jih ministrstvo za okolje in prostor. Komisija zaseda enkrat letno.

Leta 2016 je Zveza društev Moja Mura s podporo drugih nevladnih organizacij poslala protestno pismo vladi, ter slovenski in avstrijski komisiji. V pismu je bila zahteva, da se vključi predstavnika civilne iniciative in vse druge sektorje (narava, kmetijstvo, gozdarstvo, turizem ...) ali pa se izključi predstavnike energetike. Zahtevi ni bilo ugodeno. Z nastopom ministra Jureta Lebna leta 2018 je bil od obstoja bilateralne komisije (1956) v komisijo tudi prvič imenovan član predstavnik civilne iniciative za Muro Boris Bezjak in izdan sklep članstva do konca ministrovega mandata. Sklep za članstvo v komisiji je podaljšal tudi novi minister Simon Zajc.

»Na Muri imamo več meddržavnih okoljskih problemov: izpusti iz prašičjih farm v Avstriji, kompostarna v Ceršaku, onesnaževanje s strupenim muljem, grožnje po izgradnji hidroelektrarn. Najbolj zaskrbljujoče je vprašanje oskrbe črpališč s pitno vodo. Mi, ki nam iz pipe v kuhinji priteče voda, odvisna od Mure, moramo imeti neposreden dostop do informacij o njenem upravljanju. Posledice meddržavnih konsenzov in dela komisije čutimo ljudje, ki živimo ob Muri. Zato je še kako pomembno, da smo pravočasno seznanjeni. Soupravljati z žilo Pomurja je naša pravica in naša dolžnost je, da jo ohranimo za prihodnje rodove!« je ob prejemu sklepa za imenovanje v meddržavno komisijo Slovenija - Avstrija povedal predstavnik civilne iniciative Boris Bezjak, inženir gradbeništva. Bezjak je tudi gospodar ribiške družine (RD) Paloma Sladki Vrh in član Muzeja norosti, Trate, kjer aktivno skrbijo za čezmejno povezovanje prebivalstva v povezavi z naravno in kulturno dediščino.

Imenovanje predstavnika civilne iniciative v meddržavno komisijo pozdravljajo in podpirajo tudi druge organizacije. Vlado Drvarič, tajnik RD Gornja Radgona in Zveze društev Moja Mura je v podporo Bezjaku povedal: »Na območju reke Mure deluje pet ribiških družin. Ribiči smo zelo veseli, da imamo končno predstavnika iz naših vrst v tej komisiji, saj smo koncesionarji, plačujemo koncesijo in smo upravljavci območja. RD Radgona je največji koncesionar za upravljanje reke Mure, saj ima v upravljanju Muro od mostu na Tratah do broda v Krogu. Prepričani smo, da je Boris primeren zastopnik naših interesov in načela, da nam ni vseeno, kaj se bo godilo z reko Muro in življenju v in ob njej. Upravljanje z vodami pa ima neposreden vpliv tudi na našo dejavnost - ribištvo

»V Civilni iniciativi proti kompostarni Ceršak se nam imenovanje našega občana Borisa Bezjaka v meddržavno komisjijo za Muro zdi izjemno pomembno. Nakazuje spremembe v delu te komisije na način, da bo izvajala bolj odločno politiko zaščite naše Mure. Predvsem pa seveda pričakujemo, da bo na tej funkciji opozarjal na negativne posledice, ki jih povzroča kompostarna na otoku Mure ljudem in naravi, ter vzpodbudil komisijo k nujnosti iskanja rešitve te ekološke katastrofe«, je pozdravila imenovanje Marija Janžek, vodja Civilne iniciative proti kompostarni Ceršak.

Reka Mura je območje Natura 2000 in je postala del petdržavnega biosfernega območja Mura - Drava - Donava, t. i. evropska Amazonka pod okriljem UNESCO. Reka Mura zagotavlja vir pitne vode za 16.000 ljudi v zgornjem in 57.000 ljudi v spodnjem delu.

Samo Tuš, predsednik zveze društev Moja Mura je v podporo imenovanja Bezjaka v komisijo povedal: »Končno imamo svojega človeka v komisiji in bomo informirani o dogajanju v komisiji. V zvezi se zavzemamo za ohranitev reke Mure in njeno revitalizacijo. Brez vključenosti lokalnega prebivalstva vizije razvoja življenja ob Muri ni mogoče načrtovati. Menimo, da bo vključenost predstavnika lokalnega prebivalstva prispevala bistveno k zmanjšanju konfliktov med lokalci in upravljavci. Problemi se bodo lahko reševali sproti. Muro je potrebno začeti zdraviti!« je še dodal predsednik Tuš.Več v Narava