Pod vprašajem naj bi bila vsa ravnanja, ki jih je vodstvo družbe JP Prlekija izvršilo v zadnjih petih letih

Direktor JP Prlekija d.o.o. naj bi bil leta 2014, ko je potekalo glasovanje o imenovanju, imenovan z manj kot 25 % podporo vseh lastnikov, kar je odločno premalo, je med drugim navedeno v sporočilu za javnost

Prlekija-on.net, sobota, 6. julij 2019 ob 14:112
Javno podjetje Prlekija

Javno podjetje Prlekija

Županja Občine Ljutomer in predsednica Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o., mag. Olga Karba, je podala sporočilo za javnost v zvezi z nedavnimi dogodki, povezanimi z JP Prlekija d.o.o. Kot je zapisano, je izjava bila podana "glede na številne neresnične informacije, ki so se v tej zvezi v zadnjem obdobju pojavile v javnosti". Izjavo spodaj objavljamo v celoti.


SPOROČILO ZA JAVNOST O DOGODKIH VEZANIH NA JP PRLEKIJA d.o.o.

Spoštovani,

v zvezi z dopisom z dne 1.7.2019, ki smo ga prejeli s strani Občine Veržej, želimo pojasniti določena dejstva in okoliščine glede nedavnih dogodkov v JP Prlekija d.o.o.

Kot ste seznanjeni, je dne 19.6.2019 potekala 52. seja Sveta ustanoviteljic. Seja je bila veljavno sklicana in se je opravila na rezervni datum, saj prvi sklic žal ni bil uspešen.

Pri tem opozarjamo, da je bila ob prvem sklicu seje navzoča Občina Ljutomer, kar pomeni, da bi se ob navzočnosti tudi vseh ostalih petih županov, ki se sedaj ne strinjajo z izidom rezervne seje, na prvi seji lahko veljavno glasovalo in popolnoma drugače odločilo o predlaganih temah, saj bi bila sklepčnost podana. A župani manjših občin se niso udeležili prvega sklica seje.

Na naknadni seji so bili nato vsi sklepi sprejeti v skladu z relevantno zakonodajo in zlasti v skladu s postopkom, kot ga za te primere podrobneje določa Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o.

Vse navedeno je listinsko dokumentirano in dokazno v celoti podprto. Vse druge informacije, ki se navajajo v javnosti pa so absolutno neresnične, neutemeljene in nedokazane.

V skladu s sklepi, ki so bili izglasovani na tej seji, je bil nato na Okrožno sodišče v Murski Soboti podan predlog, da se sklepi še formalno zabeležijo v sodnem registru.

Pri tem je sicer potrebno posebej poudariti, da Sklepi postanejo pravno zavezujoči že z njihovim sprejemom in ne šele z vpisom v sodni register.

Namen vpisa v register je namreč zgolj in samo deklarativne narave, se pravi doseči publicitetni učinek veljavno sprejetih sklepov, kot jasno izhaja tudi iz sodne prakse, nikakor pa to ne vpliva na samo veljavnost sklepov, ki so kot rečeno v celoti zakoniti, pravno veljavni in pravno zavezujoči.

Navedeno se nanaša tudi na razrešitev g. Kurbosa kot dotedanjega direktorja JP Prlekija d.o.o. in imenovanje dr. Petra Kralja kot vršilca dolžnosti direktorja oz. direktorja z omejitvami vršilca dolžnosti, dokler ne bo izbran in imenovan nov direktor po rednem postopku (družba v vmesnem času mora imeti zakonitega zastopnika, saj to dolžnost družbenikom nenazadnje nalaga sama zakonodaja).

Na podlagi takšnega stanja je JP Prlekija d.o.o. nato res prejelo Sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Srg 2019/26001 z dne 26.6.2019, s katerim so bili predlog za izbris g. Kurbosa kot direktorja in vpis dr. Kralja kot vršilca dolžnosti zavrnjeni. Tudi Občino Ljutomer je takšen sklep presenetil iz več posameznih razlogov.

Prvič, ker je Sklep o zavrnitvi vpisa dr. Kralja kot vršilca dolžnosti direktorja bil zavrnjen ZGOLJ iz razloga, ker po ZGD-1 naj ne bi bilo določeno, da je v družbi z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) sploh lahko imenovan vršilec dolžnosti. Vendar takšen sklep NI SKLADEN s sodno prakso, saj iz sodne prakse nasprotno izhaja, da imajo tudi v D.O.O. lahko vršilce dolžnosti, zaradi česar je bila zoper Sklep že vložena pritožba.

SODIŠČE V SKLEPU UGOTAVLJA, DA DAVORIN KURBOS NI BIL ZAVEDEN KOT DIREKTOR ŽE OD LETA 2014

Nadalje se je s Sklepom sodišča izkazalo, da g. Kurbos v sodnem registru vse od leta 2014 dalje SPLOH ni zaveden kot direktor oz. zakoniti zastopnik družbe JP Prlekija d.o.o., saj po poteku mandata registrskemu sodišču nikoli ni bil posredovan in priglašen sklep o imenovanju, ki naj bi bil sprejet na 23. seji Sveta ustanoviteljic dne 15.12.2014, s katerim naj bi bil g. Kurbos imenovan za direktorja JP Prlekija d.o.o. za dobo nadaljnjih petih let.

JP PRLEKIJA OČITNO DELOVALO BREZ ZAKONITEGA ZASTOPNIKA 2014-2019

Povedano po domače, iz uradnega sklepa Okrožnega sodišča v Murski Soboti jasno izhaja, da je gospodu Kurbosu prenehal mandat direktorja JP Prlekija d.o.o. že dne 18.8.2014 in ga posledično sodišče ne smatra za direktorja in ga tudi ne more izbrisati iz registra, saj listina, na podlagi katere bi lahko bil vpisan v register, za sodišče ne obstaja.

To pomeni, da je podjetje od 2014 do 2019 očitno delovalo brez ustreznega zakonitega zastopnika, kar je nesprejemljivo. In kaže na vsaj pomanjkljivo, če ne celo nevestno delo vodstva Sveta ustanoviteljic v tem obdobju.

V LETU 2014 SPORNO IMENOVANJE DIREKTORJA Z MANJ KOT 25% PODPORE

Ker je bilo ponovno imenovanje gospoda Kurbosa v letu 2014 na 23. seji SU v vsakem primeru sporno in neutemeljeno (na kar je Občina Ljutomer že vseskozi opozarjala, vendar ste opozorila ignorirali), saj je po našem vedenju g. Kurbosa podprlo manj kot 25 % lastnikov, je Občini Ljutomer sicer povsem razumljivo, zakaj ni bil ponovno vpisan v sodni register.

O tem kaj točno se je v letu 2014 dogajalo na tej 23. seji Sveta ustanoviteljic, na kateri naj bi bil gospod Kurbos ponovno imenovan, Občini Ljutomer konkretneje sicer ni znano, saj na tej seji ni bila prisotna in tudi ni bila zastopana z veljavnim pooblastilom.

Znano ji je le, da ste g. Kurbosa podprli na sedežu JP Prlekija d.o.o. in je zapisnik o seji pisala sodelavka JP Prlekija.

DR. KRALJ PREJEL PODPORO 66,98 % KAPITALA VSEH LASTNIKOV

Zapisnik o imenovanju g. Kurbosa v letu 2014 je v tem pogledu popolnoma neustrezen, saj na njem ni zavedeno niti, koliko od navzočih županov je za kandidata sploh glasovalo in kakšen kapitalski delež so njihovi glasovi predstavljali. Naj pri tem spomnimo, da bi bila za veljavno izglasovanje direktorja NA REDNI seji potrebno pridobiti glasove vsaj 6 županov, ki bi imeli skupaj vsaj 60 % kapitalskega deleža, česar g. Kurbos v letu 2014 ni prejel. Za razliko od navedenega pri glasovanju NA IZREDNI seji (kjer se glasuje ne glede na število županov), zadostuje zgolj kapitalski delež, ki ga je v letu 2019 dr. Kralj prejel, saj je imel podporo kar 66,98 % kapitala vseh lastnikov.

PREJŠNJA VODSTVA SVETA USTANOVITELJIC NISO UKREPALA IN NISO OBVESTILA OBČINE LJUTOMER O NEPRAVILNOSTIH

Ni razumljivo, zakaj so nam prejšnja vodstva Sveta ustanoviteljic odločno zanikala takšno nepravilnost ter niso ustrezno ukrepala. Zaradi tega nastajajo posledice in dodatni stroški. Prva je, da je že vpis novega zastopnika otežen, ker razmere niso urejene za nazaj.

Vodstvo Sveta ustanoviteljic tudi sicer Občine Ljutomer nikoli ni obvestilo o poteku sporne 23. seje SU; Občina Ljutomer tudi nikoli ni bila seznanjena, da sklep o imenovanju g. Kurbosa za direktorja JP Prlekija d.o.o. več kot očitno sploh ni bil priglašen v register.

Prav tako je bilo glede na komunikacijo, s katero razpolagamo, ugotovljeno, da naj bi za g. Kurbosa na navedeni seji glasovali le štirje navzoči od osmih oseb (čeprav bi moralo za glasovati šest županov), na sami seji pa je bilo kvečjemu prisotnih le 70 % kapitalskih deležev, glede na to, da Občina Ljutomer na seji sploh ni bila prisotna. Logično izkustveno tako nikakor ni mogoče razumeti, kako bi lahko te 4 osebe, ki so glasovale za kandidata, hkrati izpolnjevale tudi zahtevo po vsaj 60 % kapitalskem deležu, zato se utemeljeno postavlja vprašanje, ali je bil izpolnjen sploh kakršenkoli pogoj za veljavnost imenovanja.

V tej luči nam je torej vse bolj jasno, zakaj g. Kurbos v sodni register za obdobje od leta 2014 dalje ni bil vpisan, nikakor pa ni razumljivo, da Občine Ljutomer kot družbenice o tem ni nihče obvestil.

POD VPRAŠAJEM POGODBE, SKLEPI, PORABA SREDSTEV JP PRLEKIJA 2014-2019

Opisano stanje, ki se je odkrilo šele z omenjenim sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti, z dne 26.6.2019, tako postavlja pod vprašaj vsa ravnanja, ki jih je vodstvo družbe JP Prlekija d.o.o. izvršilo v tem času, tj. vse pogodbe, sklepe, poraba denarnih sredstev in druga pravna ter dejanska ravnanja, ki so bila izvršena.

PONEDELJKOVE NAVEDBE OBČINE VERŽEJ O NEZAKONITEM IMENOVANJU DR. KRALJA POPOLNO SPRENEVEDANJE

Navedbe Občine Veržej, da naj bi bil dr. Peter Kralj imenovan nezakonito in naj bi nezakonito opravljal funkcijo vršilca dolžnosti, so tako popolno sprenevedanje, saj iz sklepa Okrožnega sodišča v Murski Soboti z dne 26.6.2019, na katerega se sklicuje tudi Občina Veržej, izhaja ravno obratno, da je torej kvečjemu vprašljivo vodenje JP Prlekija d.o.o. s strani g. Kurbosa od leta 2014 dalje, saj je po podatkih sodišča slednjemu mandat potekel že v letu 2014 (!) in od takrat dalje kot zakoniti zastopnik JP Prlekija d.o.o. očitno torej ni vpisan nihče in to ravno zaradi ravnanj, pri katerih je sodelovala tudi Občina Veržej v okviru 23. seje Sveta ustanoviteljic, glede katerih lahko sicer Občina Ljutomer zgolj ugiba, saj na seji sama ni bila navzoča.

DR. PETER KRALJ IMENOVAN ZAKONITO. SKLEP V CELOTI VELJAVEN, NEODVISNO OD VPISA V SODNI REGISTER

Kot zapisano uvodoma, navedeno zgoraj nikakor ne spreminja dejstva, da je bil dr. Peter Kralj na mesto vršilca dolžnosti imenovan zakonito in da je sklep o imenovanju dr. Petra Kralja pravno-formalno v celoti veljaven, neodvisno od vpisa v sodni register, ki ima v tem delu v vsakem primeru zgolj publicitetni, ne pa konstitutivni učinek.

NASLEDNJA SEJA SU BO 18. 7. 2019, PRILOŽNOST DA SE POTRDIJO VSE ODPRTE IN ŽE USKLAJENE ZADEVE

Vse opisane ugotovitve zgolj le še dodatno potrjujejo in zahtevajo nujnost našega skupnega ukrepanja v smeri ureditve prav vseh odprtih vprašanj (pogodba, aneksi, elaborat, itd), kot smo to zastavili že na zadnjih sejah, s čimer bi lahko končno zaključili to klavrno in nepotrebno zapleteno poglavje v našem odnosu.Občina Ljutomer iskreno verjame, da bi bilo to s skupno voljo mogoče in da so nedavni dogodki zgolj dobra priložnost za naše boljše skupno delo v prihodnje. Občina Ljutomer tako predlaga, da se naslednja redna seja Sveta Ustanoviteljic skliče čim prej, in sicer že za dne 18.7.2019.Na dnevni red predlagane seje bodo uvrščene vse odprte zadeve, za katere smo se že dogovorili, da jih čim prej razrešimo in smo jih tudi že medsebojno usklajevali.

V Ljutomeru, 4. julij 2019
mag. Olga Karba, županja
Predsednica Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o.


Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Gospodarstvo