Vaščanom Veščice in Globoke vsako neurje »odnese« del ceste

Občini Razkrižje in Ljutomer imata na območju Veščice in Globoke prepletene oz. skupne javne poti, ker pa so nekatera zemljišča ob trasi v zasebni lasti, se s postopki ne more nadaljevati, dokler se to ustrezno ne uredi

Prlekija-on.net, ponedeljek, 29. julij 2019 ob 19:171
Cesta za Veščico in Globoko

Cesta za Veščico in Globoko

Na nas so se obrnili vaščani Veščice in Globoke, zaradi zelo uničene ceste, ki vodi iz glavne ceste Ljutomer - Razkrižje pri odcepu za Avtokleparstvo Tigeli. Kot so nam povedali, se zaradi ujm situacija le še slabša in ker sama cesta meji na občini Ljutomer in Razkrižje, so preteklo leto na pobudo vaščanov obeh vasi imeli tudi sestanek z županjo Občine Ljutomer mag. Olgo Karba in županom Občine Razkrižje Stankom Ivanušičem, zaradi te problematike. Kot so nam zatrdili vaščani, je na sestanku bilo obljubljeno, da se cesta v celoti obnovi (cesta se odmeri, uredi se odvodnjavanje in asfaltiranje ceste, uredi se avtobusna postaja za šolarje). Po odmeritvi zemljišča pa naj bi se zadeva zopet zaustavila in od takrat se ni več zgodilo nič, so nam še zatrdili vaščani.

V zvezi s to problematiko, smo v imenu vaščanov vodstvo obeh občin prosili za pojasnila in informacije, kjer smo povprašali, kdaj bosta Občini Razkrižje in Ljutomer (posamezno ali skupaj) pristopili k sanaciji omenjenega dela cestišča ter ali se je glede te problematike do danes karkoli že začelo urejati ali je v postopku urejanja, da se zadeva uredi. Ob vprašanjih smo priložili tudi nekaj fotografij ceste, fotografije po celotni trasi pa si lahko ogledate v spodnji galeriji.

Cesta prioriteta Občine Razkrižje, »ker je res slaba«

Iz Občine Razkrižje so nam odgovorili: "Občina Razkrižje in Občina Ljutomer imata na območju Veščice in Globoke, kjer je odcep za Avtoličarstvo in avtokleparstvo Tigeli (javna pot št. 724921) ter domačijo Kovačič (javna pot št. 724918), prepletene oziroma skupne javne poti, saj meja občin cesto oz. javno pot razdeli, vendar ima obe poti v upravljanju in kategorizaciji Občina Razkrižje. Zraven navedenih poti, vodi do prebivalcev v Globoki še nekaj drugih odsekov, ki so pa v upravljanju Občine Ljutomer.

Občina Razkrižje in Ljutomer imata prepletene javne poti tudi na območju Globoke in Šprinca. Oktobra 2017 sta se občini Razkrižje in Ljutomer dogovorili, da zaradi lažjega celovitega teritorialnega vzdrževanja javnih poti, kot sta to izvajali že v praksi za zimsko službo, skleneta Dogovor med občinama glede upravljanja občinskih cest tako, da javno pot št. 724881 (mimo gasilskega doma v Globoki do zapornice-meje z RH) v celoti prevzame v upravljanje Občina Razkrižje, javno pot št. 724911 (Škrinjar- smer križ, Globoka) pa v celoti v upravljanje prevzame Občina Ljutomer.

Glede na to, da je javna pot št. 724881 od javne poti 724911 daljša za 325 metrov, sta v Dogovoru obe občini soglašali, da bosta zaradi te razlike skupaj reševali javno pot št. 724921- smer Tigeli, ki jo pretežno koristijo in uporabljajo krajani Globoke.

Marca 2018 sta Občini Razkrižje in Ljutomer prejeli dopis, oziroma prošnjo občanov Globoke in Veščice za skupni sestanek na terenu, ki je bil realiziran aprila 2018.

Na sestanku so bili med drugim poudarki na sklepih; da se uredi geodetska odmera vseh poti, ki jih je potrebno urediti na tem območju, tako na območju občine Razkrižje kot Ljutomera, da se opravijo vsi potrebni prenosi lastništva (npr. javna pot od regionalne ceste je bila v dolžini nekaj čez 150 metrov še neodmerjena in v privatni lasti) ter, da nato obe občini skupaj naročita projektno dokumentacijo za vse dogovorjene odseke poti, ki bo vključevala popolno ureditev cest, še posebej učinkovito odvodnjavanje meteornih voda ter asfaltiranje.
Ker vsi potrebni postopki za celovito rešitev trajajo nekoliko dlje, je bilo na sestanku tudi govora, da se na delu javne poti, kjer je asfalt najbolj dotrajan, le-ta v naprej zrezka (sfreza), nasuje tampon in povalja.

Po sestanku sta obe občini pristopili k prvi fazi in naročili geodetsko odmero javnih poti.

Vmes je Občina Razkrižje zbirala predračunske vrednosti za različne variante ureditve glavne skupne poti.

Na tem predelu javnih poti je bilo ugotovljeno, da največ škode povzroča meteorna voda, ki priteče iz območja hribovitega dela Globoke.

Sklep in Odločbo v postopku odmere, oziroma evidentiranja urejene meje, izravnalnega dela meje in parcelacije, je Občina Razkrižje za svoj del parcel prejela oktobra 2018.

Na podlagi omenjene odločbe, (določene nove parcele, kvadrature parcel..) je občina Razkrižje pristopila k pogovorom z lastnico privatnega zemljišča, glede prenosa lastninske pravice zemljišča na Občino Razkrižje.

Na podlagi Zakona o cestah, mora biti nepremičnina, kjer poteka cesta, oziroma javna pot, v lasti občin ali države.

Januarja 2019 je bil z lastnico zemljišča, po katerem poteka najbolj prometna javna pot, sklenjen dogovor glede pridobitve zemljišča in zemljiškoknjižne ureditve ter opravljeni potrebni postopki pravnega pregleda stanja zemljišča za prenos lastništva.

Aprila 2019 je bila sklenjena pogodba o brezplačnem prenosu lastništva na Občino Razkrižje, sledili so še postopki na Upravni enoti in Finančnem uradu RS, junija 2019 je bila opravljena overitev pogodbe in ostalih potrebnih dokumentov ter podan predlog za vknjižbo Občine Razkrižje kot lastnice zemljišča v Zemljiško knjigo. Zadeva je trenutno v fazi postopka prepisa lastništva.

Občina Razkrižje je trenutno v fazi novelacije in pridobitve novih ponudb za rezkanje asfalta na delu javne poti v dolžini 150 metrov, kjer je le-ta najbolj prometno obremenjena in dotrajana. Občina Razkrižje je nekaj sredstev za prvo fazo ureditve te poti namenila v proračunu občine za leto 2019. Pri tem pa je potrebno učinkovito izvesti rešitev, da meteorne vode ne bodo uničevale, na tak način urejene javne poti.

Pri navedenem pa bo potrebno posvetiti pozornost tudi določilom Zakona o cestah, da lastniki objektov ne bodo nekontrolirano spuščali meteorne vode iz streh hiš in druge vode direktno na javno pot tako, da bi povzročala škodo, lastniki oziroma obdelovalci kmetijskih površin pa morajo poskrbeti za to, da vodo razpršeno preusmerijo tja, kjer ne bo povzročala škode, predvsem s primernimi odmiki od javnih poti in smerjo oranja oziroma obdelovanja, s čimer preprečijo tudi erozijo zemlje s kmetijskih površin ter hkrati varujejo cestno infrastrukturo.

Občina Razkrižje svoj del izvaja kolikor lahko, skupne naloge občin pa je potrebno, kot je bilo dogovorjeno, urediti, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za to ter na podlagi proračunskih možnostih obeh občin.

Da se zadeve lahko fizično pričnejo urejati na terenu, je pred tem zaradi nerešenega lastništva, geodetskih odmer, notarskih zapisov in prenosov v zemljiško knjigo, sestankov ter dogovorov za iskanje rešitev, potrebno urediti kar nekaj postopkov.

Kot zgoraj že navedeno, tiste pravno premoženjske zadeve, ki se nanašajo na postopke na območju Občine Razkrižje in jih lahko rešujemo sami, smo uredili. Tisto, kar bo lahko Občina Razkrižje še lahko uredila sama, je, da se zagotovi normalen prevoz po cesti (frezanje in gramoziranje). Dolgoročne rešitve pa so vezane na aktivnosti obeh občin.

Ne glede na vprašanje vašega medija, smo izvajali, kar smo sami lahko in bomo delali tudi v prihodnje. Ta cesta je v naši prioriteti, ker je res slaba, imamo pa še kar nekaj takšnih cest, ki jih moramo urediti.

Dodali bi samo to, da vse tisto, kar bi bilo potrebno v občini storiti, vidimo in se tega tudi zavedamo, žal pa zaradi drugih velikih obveznosti in investicij (izgradnja vrtca, obnova šole, cesta s pločniki in javno razsvetljavo,..), ki smo jih pred kratkim uresničili in do njih imeli velike obveznosti, vsega naenkrat nismo mogli uresničiti.

Za dodatna vprašanja se vaščani lahko obrnejo na občinsko upravo Občine Razkrižje, po elektronski pošti obcinarazkrizje@siol.net, tel. št. 02 584 99 00 ali na GSM 041 878 448.

Fotografije, ki so bile priložene v vašem elektronskem sporočilu - 3 s hribovitega območja (zadaj stanovanjske hiše), so že del posebnega odseka v Globoki in ne neposredno na skupni poti v smeri Tigeli."

Težava tudi odvodnjavanje meteornih in zalednih voda

Na Občini Razkrižje so nam priložili tudi dve fotografiji, ki prikazujeta problematično območje:

"Označen je novo odmerjen del javne poti, parc št. 666/4 in pripadajoča parcela 666/3 k.o. Veščica. Del občine Razkrižje je še mejna parcela št. 650/1 k.o. Veščica, rdeča črtkana oznaka je meja med občinama, kjer južni del zapade pod Globoko v Občini Ljutomer. Kot v veliko podobnih primerih, je težava tudi odvodnjavanje meteornih in zalednih voda.

Kategorizirana javna pot št. 724921-Veščica, poteka že od regionalne ceste Razkrižje-Ljutomer (novo odmerjena in zeleno označena parcela) v smeri Tigelija in potem še dalje navzdol."

Cesta Globoka, Veščica

"Meja občin, severni del Občina Razkrižje, južni del Občina Ljutomer. Rezkanje asfalta je predvideno od regionalne ceste do prvega križišča."

Cesta Globoka, Veščica

Zemljišče v zasebni lasti, lastniki se ne strinjajo z njegovim prenosom v last Občine Ljutomer

Vaščani pa imajo težave tudi s tem, da njihovi šoloobvezni otroci čakajo za avtobus pri glavni cesti, ki je zelo prometna in nimajo avtobusne postaje, kar so izpostavili tudi na omenjenem sestanku preteklo leto. Obljubljeno naj bi bilo, da bo avtobusna postaja za otroke že v letu 2018, saj otroci obiskujejo OŠ Stročja vas v ljutomerski občini, vendar avtobusne postaje še danes nimajo. Na Občino Ljutomer smo tako dodatno povprašali tudi kdaj se bo ob cesti uredilo avtobusno postajališče.

Iz Občine Ljutomer so nam glede problematike cest in avtobusne postaje odgovorili: "Občini Ljutomer in Razkrižje sta se v letu 2017 dogovorili za razmejitev upravljanja določenih cest na območju naselja Globoka. Glede na slabo stanje občinskih javnih poti na tem območju in namenom ureditve stanja je bil v mesecu aprilu 2018 izveden sestanek z občani Globoke. Dogovorjeno je bilo, da se bodo rekonstrukcije ceste na tem območju izvajale kot celovit projekt in tako sta obe občini še istega leta naročili geodetsko odmero vseh cest, ki naj bi bile predmet rekonstrukcije. Ker pa se vsi lastniki zemljišč po katerih že danes potekajo občinske ceste do danes še niso strinjali s tem, da se zemljišče prenese na Občino Ljutomer, se s postopki ne more nadaljevati. Enako je s postavitvijo avtobusne postaje, za katero je bila lokacija predlagana s strani občanov. Zemljišče na katerem naj bi stala avtobusna postaja je v zasebni lasti in lastniki se ne strinjajo z njegovim prenosom v last Občine Ljutomer.
Občina Ljutomer je ureditev cest na tem območju naselja Globoka uvrstila v načrt razvojnih programov. Sama priprava projektne dokumentacije in izvedba del je pa odvisna najprej od lastnikov zemljišč, ki se do danes še niso strinjali s prenosom in uvrstitve projekta v proračun občine Ljutomer in Razkrižje za naslednja leta
."Več v Gospodarstvo