Imenovali stalna delovna telesa in znižali nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

2. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer

Dejan Razlag, sreda, 29. december 2010 ob 10:152
2. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer

2. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer

Na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Ljutomer, v torek, 21. decembra, je Občinski svet potrdil člane stalnih delovnih teles in drugih organov občinskega sveta in predlog sklepa na podlagi katerega se je znižalo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer v višini 10 odstotkov.

Na prejšnji izredni seji (saj v prvo ni bilo soglasja) je OS potrdil komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je sedaj imenovala stalna delovna telesa in druge organe občinskega sveta. Vendar tudi tokrat ni šlo brez zapletov, saj je županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba pred glasovanjem prebrala dopis, ki ga je na OS in županjo naslovil predsednik neodvisne liste Liste za razvoj mesta in vasi, Maksimiljan Gošnjak. Gošnjak je v dopisu pojasnil, da je lista predlagala Silvestra Perka v odbor za finance, a njihovega člana v Občinskem svetu v ta odbor niso uvrstili. Ob tem je Gošnjak pojasnil, da je Perko dovolj izkušen, da bi v finančnem odboru lahko pomagal ter zapisal, da če ga ne bodo imenovali v predlagani odbor, se bo Perko umaknil iz komisije za priznanja, v katero ga je uvrstila komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Županja je kot odgovor dopisu na podlagi Poslovnika Občinskega sveta dejala, da je član na seji lahko potrjen, vendar če noče sodelovati, se postopek za njegovo razrešitev oz. zamenjavo prične šele po imenovanju na naslednjih sejah.

Zadovoljni s sestavo stalnih delovnih teles in drugih organov občinskega sveta niso bili niti v stranki SD.  Predsednik LO Socialnih demokratov in Občinski svetnik Branko Smodiš je županji in t.i. Lotmerškemu razvojnemu partnerstvu očital, da pri sestavi odborov niso upoštevali rezultatov lokalnih volitev, saj bi si SD, ki ima tri svetnike, zaslužil več članov v občinskih delovnih telesih. Županja je na te očitke odgovorila, da so popolnoma neutemeljeni, saj se v imenovanje ni vključevala in tudi na noben način ni vplivala na komisijo, koga bodo imenovali za člana občinskih delovnih teles. Ob tem je Smodiša tudi opozorila, da se vse seje Občinskega sveta snemajo, zato naj vsak prej dobro premisli kaj pove in da se nekoga ne obtožuje neutemeljeno.

Svetniki so nato z veliko večino potrdili stalna delovna telesa in druge organe občinskega sveta:

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN TURIZEM:
1.Jože PANIČ, Užiška ulica 1, Ljutomer – predsednik
2.Janez KARDOŠ, Kidričeva  ulica 16, Ljutomer – podpredsednik
3.Tihomir BABIČ, Cven 76 a, Ljutomer – član
4.Anton MARINIČ, Cven 11 a, Ljutomer – član
5.Sebastijan RUDOLF, Slamnjak 3 b, Ljutomer – član
6.Marijan RUDOLF, Ulica Jana Baukarta 14, Ljutomer – član
7.Ludvik FILIPIČ, Bodislavci 51, Mala Nedelja – član

ODBOR ZA VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA:
1.Janez KARDOŠ, Kidričeva  ulica 16, Ljutomer – predsednik
2.Jože GRANTAŠA, Grlava 19 a, Križevci pri Ljutomeru – podpredsednik
3.Damjan BOGDAN, Ulica Ludvika Bratuša 10, Ljutomer – član
4.Saša POLAJNAR, Krapje 75, 9241 Veržej – članica
5.Bojan Pintarič, Bratov Pihlar ulica 9, Ljutomer – član
6.Franc ROŠKER, Mota 51 a, Ljutomer – član
7.Stanislav RAJH, Volkmerjeva 2 a, Ljutomer – član

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI:
1.Sara KARBA, Soboška cesta 8, Ljutomer – predsednica
2.Jože PANIČ, Užiška ulica 1, Ljutomer – podpredsednik
3.Robert ŠTEFANEC, Ulica ob progi 8, Ljutomer – član
4.Marjan KOSI, Moravci v Slovenskih Goricah 89, Mala Nedelja – član
5.Nada TOMANIČ, Radoslavci 15, Mala Nedelja – članica
6.Dušan KOSI, Presika 8, Ljutomer – član
7.Mira REBERNIK ŽIŽEK, Postružnikova ulica 10, Ljutomer – članica

ODBOR ZA KMETIJSTVO:
1.Tihomir BABIČ, Cven 76 a, Ljutomer – predsednik
2.Ludvik FILIPIČ, Bodislavci51, Mala Nedelja – podpredsednik
3.Matevž KAUČIČ, Gresovščak 6, Ljutomer – član
4.Aleš LIPOVEC, Cezanjevci 40 b, Ljutomer – član
5.Robert PREGRAD, Ulica 9. Maja 15, Ljutomer – član
6.Jože ŠPINDLER, Maistrova ulica 2, Ljutomer – član
7.Anton VRBNJAK, Kuršinci 19, Mala Nedelja – član

ODBOR ZA FINANCE:
1.Andrej LAH, Volkmerjeva ulica 2 a, Ljutomer – predsednik
2.Mag. Aleksander KAVČIČ, Spodnji Kamenščak 9 h, Ljutomer – podpredsednik
3.Branko SMODIŠ, Cven 77 c, Ljutomer – član
4.Roman MARKRAB, Ivana Kaučiča cesta 6, Ljutomer – član
5.Janez VENCELJ, Stara Cesta 25, Ljutomer – član
6.Dušan REŽONJA, Kidričeva ulica 10, Ljutomer – član
7.Boštjan PIHLAR, Užiška ulica 2 b, Ljutomer – član

STATUTARNA PRAVNA KOMISIJA:
1.Jože GRANTAŠA. Grlava 19 a, Križevci pri Ljutomeru – predsednik
2.Anton HERIC, Cven 102 b, Ljutomer – podpredsednik
3.Alojz ŠTIH, Noršinci 44, Ljutomer – član
4.Branko SMODIŠ, Cven 77 c, Ljutomer – član
5.Romanela LISJAK, Stročja vas 19 a, Ljutomer – članica
6.Maša JURŠA, Jurčičeva ulica 12, Ljutomer – članica
7.Marijan RUDOLF, Ulica Jana Baukarta 14, Ljutomer – član

KOMISIJA ZA VLOGE IN PRITOŽBE:
1.Ludvik FILIPIČ, Bodislavci 51, Mala Nedelja – predsednik
2.Janez VENCELJ, Stara Cesta 25, Ljutomer – podpredsednik
3.Monika KARLOVČEC, Razlagova ulica 30, Ljutomer – članica
4.Vladimir SMREKAR, Moravci v Slovenskih Goricah 5, Mala Nedelja – član
5.Jožef HERIC, Branoslavci 13 a, Ljutomer – član

KOMISIJA ZA PRIZNANJA:
1.Anton HERIC, Cven 102 b, Ljutomer – predsednik
2.Sara KARBA, Soboška cesta 8, Ljutomer – podpredsednica
3.Silvo KNUPLEŽ, Mota 51 d, Ljutomer – član
4.Silvester PERKO, Drakovci 63, Mala Nedelja – član
5.Darja ODAR, Kidričeva ulica 47, Ljutomer - članica

KOMISIJA ZA ŠTIPENDIRANJE:
1.Mag. Aleksander KAVČIČ, Spodnji Kamenščak 9 h, Ljutomer – predsednik
2.Janez VENCELJ, Stara Cesta 25, Ljutomer – podpredsednik
3.Robert ŠTEFANEC, Ulica ob progi 8, Ljutomer – član
4.Marko ŠOŠTARIČ, Vinka Megle ulica 4, Ljutomer – član
5.Lea LIHTENVALNER, Železne Dveri 10, Ljutomer – članica

NADZORNI ODBOR:
1.Ciril MAGDIČ, Cezanjevci 4 b, Ljutomer – predsednik
2.Igor BORKO, Babinci 41 c, Ljutomer – podpredsednik
3.Daniel VARGAZON, Cven 14, Ljutomer – član
4.Lilijana GRNJAK, Spodnji Kamenščak 16 c, Ljutomer – članica
5.Samo ZANJKOVIČ, Pristava 29 b, Ljutomer – član
6.Miran VOZLIČ, Vinka Megle ulica 2, Ljutomer  – član
7.Marija GJERKEŠ DUGONIK, Aškerčeva ulica 1, Ljutomer – članica

Mandatna doba imenovanih traja štiri leta.

Znižanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011
V naslednji točki je Občinski svet potrdil sklep o znižanju vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011 in sicer za 10 odstotkov. V prejšnjem mandatu, ko je župan Občine Ljutomer bil Franc Jurša, se je nadomestilo povišalo. V letu 2008 je odmera nadomestila znašala okrog 536 tisoč evrov, v letu 2009 pa so sprejeli povišanje na okoli 915 tisoč evrov. Svetniki v prejšnjem mandatu so za leto 2010 vrednost točke za izračun nadomestila znižali za 15 odstotkov, a sprejeli sklep, da se 20 odstotkov zbranega denarja na območju krajevnih skupnosti, ki imajo skupno pokopališče v Ljutomeru, v letih od 2009 do 2011 nameni za obnovo pokopališča in tako v letu 2010 odmera znaša 834 tisoč evrov.
Kot rečeno pa je Občinski svet sedaj sprejel 10 odstotno znižanje vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011, ki bo tako znašala 751 tisoč evrov.
Županja še je ob tem dejala, da višjega odstotka znižanja vrednosti točke niso mogli ponuditi zaradi stanja občinskega proračuna, saj naj bi občina Ljutomer bila zadolžena za več milijonov evrov. Natančnejši podatki o tem bodo znani v prihodnjih mesecih, ko bo tudi izdelano končno poročilo, saj v tem času nad občinskimi financami poteka revizija.

Potrjeni DIIP Šalinci - Krištanci - Grlava in Pristava - Stročja vas
Na seji so potrdili tudi Dokument identifikacije investicijskega projekta za izgradnjo fekalne kanalizacije Šalinci - Krištanci - Grlava in zbirnega kanala Pristava - Stročja vas. Predstavljeni so bili tudi programi oskrbe s pitno vodo za leto 2011 iz javnega vodovodnega omrežja Ljutomer (Javno podjetje Prlekija d.o.o.) in javnega vodovodnega omrežja Ormož (KP Ormož d.o.o.), ki oskrbuje 1.714 prebivalcev občine Ljutomer s pitno vodo.

Predstavljen je bil program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode (Javno podjetje Prlekija d.o.o.) za leto 2011 ter program zbiranja komunalnih odpadkov v občini Ljutomer (KSP Ljutomer d.o.o.) za leto 2011, kjer je Zdravko Lebarič predstavil brošuro, ki so jo v podjetju pripravili in kjer so vsi podatki, kdaj se posamezne smeti odvažajo in kaj se zbira v vrečkah za reciklažo. Brošuro so v teh dneh vsa gospodinjstva v občini dobila na dom.