FURS v 2019 pobral skoraj milijardo evrov več davka kot leto prej

Finančna uprava RS je v letu 2019 pobrala 17,568 milijard evrov prihodkov, kar je za 954,1 milijona evrov oziroma za 5,7 % več kot so bili pobrani prihodki v letu 2018

Prlekija-on.net, sreda, 8. januar 2020 ob 17:08
Finančna uprava RS je v letu 2019 pobrala 17,568 milijard evrov prihodkov

Finančna uprava RS je v letu 2019 pobrala 17,568 milijard evrov prihodkov

Po prvih znanih podatkih je Finančna uprava RS v letu 2019 pobrala 17,568 milijard evrov prihodkov, kar je za 954,1 milijona evrov oziroma za 5,7 % več kot so bili pobrani prihodki v letu 2018. Dokončni podatki bodo znani po zaključnem računu v začetku februarja 2020. Finančna uprava RS bo za namen povečevanja prihodkov še naprej nadgrajevala svoje ukrepe, tako na storitveni ravni kot pri nadzoru.

Doseganje stopenj rasti pobranih javnofinančnih prihodkov, ki presegajo stopnjo gospodarske rasti, zahteva usklajeno izvajanje vseh že začrtanih aktivnosti, izmed katerih izpostavljajo predvsem izboljšanje servisa za zavezance (vzpostavitev mobilne aplikacije, širitev plačilnih metod, tesnejše sodelovanje s strokovnimi deležniki, davčno opismenjevanje mladih...) ter izboljšanje nadzornih metod (uporaba prediktivnih modelov in umetne inteligence, uporaba podatkov iz mednarodne izmenjave, uporaba mobilnih aplikacij za izvajanje postopkov na terenu...).

Primerjalno gledano so v letu 2019 vse štiri blagajne javnega financiranja: proračun države, ZPIZ, ZZZS in proračuni občin prejele več sredstev. Prav tako so pri vseh vrednostno pomembnejših vrstah dajatev prihodki višji, z izjemo trošarin.

Stopnja rasti pobranih dajatev presega stopnjo gospodarske rasti

Prispevki za socialno varnost za zagotavljanje pravic iz pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja, ki se pretežno vplačujejo v blagajno ZPIZ in ZZZS, v manjšem obsegu pa tudi v proračun države, so porasli za 470 milijonov evrov oziroma za 7,2 % in v skupnem znesku presegli 7,0 milijard evrov vplačil.

Posebej pozitivne rezultate izkazujejo davki na dohodek in dobiček s skupaj 9,4 % rastjo; med njimi zaradi obsega in rasti posebej izstopata dohodnina s 145 milijonov evrov več vplačanimi prihodki oziroma 5,9 % rastjo in davek na dohodek od pravnih oseb s 144 milijonov evrov več vplačanimi prihodki oziroma 17,0 % rastjo v letu 2019.

Porast v vrednosti 112 milijonov evrov oziroma 1,9 % je zaznan tudi na domačih davkih na blago in storitve. Davek na dodano vrednost je glede na predhodno leto višji za 2,8 % oziroma 104 milijonov evrov. Trošarine so bile realizirane v višini 1,560 milijard evrov kar je 16 milijonov evrov oziroma 1,1 % manj kot leto prej.

Stopnja rasti pobranih dajatev (5,7 %) presega stopnjo gospodarske rasti, ki je v prvih treh četrtletjih leta 2019 znašala 2,7 % (vir SURS) glede na leto 2018. Poleg ugodnih gospodarskih razmer so k dvigu stopnje prostovoljnega plačevanja dajatev prispevali tudi zakonodajni ukrepi, namenjeni poenostavitvam poslovanja ter ukrepi davčnega organa, usmerjeni v zagotavljanje čim bolj preprostega izpolnjevanja obveznosti za zavezance. Delež prostovoljno plačanih dajatev, pri čemer se za prostovoljna šteje vse poravnave obveznosti do začetka izvršbe, se namreč povečuje bolj kot je letni prirast plačanih prihodkov. Ob upoštevanju neplačanega aktivnega davčnega dolga za zadnjih 10 let in dolga, ki ga je izterjala v izvršbi, Finančna uprava RS ugotavlja, da je bilo v letu 2019 prostovoljno plačanih obveznosti več kot 95 %.

Finančna uprava RS si z namenom povečanja učinkovitosti pri pobiranju dajatev prizadeva za izboljšanje storitev namenjenih davkoplačevalcem, povečanje avtomatične izmenjave podatkov, ki omogoča celovitejšo in lažjo odmero dajatev, ukrepov izterjave in sistematičnih in ciljnih nadzorov po posameznih segmentih obdavčitve. Finančna uprava RS z informiranjem, medijskimi pozivi, vzpodbujanjem (samo) prijav obdavčljivih prihodkov, sistematičnim in hitrim opominjanjem izpolnjevanja obveznosti in ukrepi izterjave, ki so stroškovno manj obremenilni za zavezance (npr. poboti vračil in dolgov), dostopnejšim pregledom do stanja odprtega dolga za plačilo, posredno vpliva na povečevanje prostovoljnosti poravnave dajatev. V letu 2019 je Finančna uprava RS pričela zavezance, ki so uporabniki mobilne aplikacije eDavki, obveščati o izteku roka za plačilo določenega davka tik pred iztekom roka ter o neobračunanih in neplačanih prispevkih za socialno varnost.

Pozitiven trend se nadaljuje že pet let

Trend zviševanja pobranih prihodkov se nadaljuje že pet let, od ustanovitve FURS v letu 2014, skupni prirast prihodkov znaša 3,956 milijard EUR oziroma 29,06 %. Poleg pobranih javnofinančnih prihodkov Finančna uprava RS ugotavlja tudi nadaljnje zniževanje davčnega dolga, ki je 31. 12. 2019 znašal 1,167 milijarde evrov za vse blagajne javnega financiranja in se je v letu 2019 znižal za 3,1 % oziroma 38 milijonov evrov.

Trend zniževanja davčnega dolga se nadaljuje že pet let, od ustanovitve FURS v letu 2014, se je skupaj znižal za 254.463.764 EUR oziroma 17,91 %.