Na Postružnikovi ulici se že več let »utapljajo« v smeteh in zahtevajo ukrepanje

Neurejeno stanje jim onemogoča uporabo dvorišča hiše in sosednjih igral, v poletnih mesecih smeti močno zaudarjajo, raznaša jih veter, okolica se je pričela uporabljati kot sprehajališče psov in tudi mesto za nemoteno zbiranje preprodajalcev drog

Prlekija-on.net, nedelja, 16. februar 2020 ob 18:571
Smeti na Postružnikovi ulici

Smeti na Postružnikovi ulici

Na nas so se že pred časom obrnili stanovalci Postružnikove ulice in dela Ormoške ceste v Ljutomeru zaradi problematike s smetmi oz. smetnjaki. Kot so nam povedali, se vsakodnevno srečujejo s perečo problematiko neurejenih smetnjakov in smeti na občinski parceli, ki je namenjena postavitvi smetnjakov za uporabnike nepremičnin na teh naslovih. Problematiko so predstavili na ustreznem oddelku Občine Ljutomer in KSP Ljutomer že leta 2013, a se doslej, kot trdijo, ni nič premaknilo v smeri reševanja problematike.

Kot še omenjajo, jim neurejeno stanje onemogoča uporabo dvorišča hiše na Ormoški 4 in sosednjih igral za bloki, smeti v poletnih mesecih močno zaudarjajo, raznaša jih veter, okolica se je pričela uporabljati kot sprehajališče psov in tudi mesto za nemoteno zbiranje preprodajalcev in uporabnikov drog.

Glede tega smo na Občino Ljutomer naslovili vprašanja, kjer nas je zanimalo, ali so kakšni načrti, da Občina in/ali KSP Ljutomer v čim krajšem času pristopi k reševanju te problematike, v smislu namestitve več košev, pogostejšega odvoza smeti, ureditve povsem novega ustreznega prostora za smetnjake, ki ne bi oviral dostopa do dvorišča hiše... zanimalo pa nas je tudi za koliko uporabnikov so sploh namenjeni ti smetnjaki na Postružnikovi ulici.

Reševanje problematike v pristojnosti etažnih lastnikov

Iz Občine Ljutomer so nam odgovorili, da reševanje problematike zbiranja in odvoza smeti za etažne lastnike iz Postružnikove ulice ni v pristojnosti Občine Ljutomer, ampak etažnih lastnikov: "V skladu z 48. členom Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11, 40/12 - ZUJF, 14/17 - odl. US in 27/17) morajo etažni lastniki, če ima večstanovanjska stavba več kot dva lastnika in več kot osem posameznih delov, določiti upravnika, ki zastopa etažne lastnike v poslih, kateri se nanašajo na upravljanje večstanovanjske stavbe in kateri skrbi, da se izvršujejo pravice in obveznosti iz sklenjenih poslov. Določitev upravnika je posel rednega upravljanja."

Stopnišče v zaklonišče
Stopnišče v zaklonišče je večkrat dobesedno nastlano s smetmi in drugimi stvarmi

Ideje in ponudbe za podzemne zabojnike in ograditev obstoječega prostora, a brez realizacije

Upravljalec večstanovanjskega objekta na Postružnikovi ulici, KSP Ljutomer d.o.o., pa ob tem pojasnjuje: "Problematiko zabojnikov pri večstanovanjskih stavbah v Ljutomeru rešujemo tako, da jih praznimo 1x tedensko (mešane kom. odpadke, embalažo in biološke v poletnih mesecih), kljub temu da velja na območju cele občine 14 dnevni odvoz. Dodatno še lahko uporabljajo tudi zabojnike za papir, ki jih prav tako praznimo tedensko. Volumen zabojnikov na Postružnikovi je ustrezno dimenzioniran glede na število uporabnikov. Prostor za zabojnike za smeti je na parceli s parcelno številko 2130/7 k.o. 259 Ljutomer, ki je v lasti Občine Ljutomer. Glede novih prostorov za smeti oziroma ureditve obstoječih pa je že bilo govora v preteklosti, vendar se nikoli ni medsebojno uskladilo med etažnimi lastniki in Občino Ljutomer. Ravno zato, ker je ta prostor na parceli v lasti Občine Ljutomer, se etažni lastniki niso strinjali, da bi morali odkupiti parcelo in šele potem bi lahko uredili ta prostor. Bile so ideje in ponudbe za podzemne zabojnike in tudi za ograditev obstoječega prostora, vendar nikoli ni prišlo do realizacije ravno zaradi omenjenih dejstev."

Glede ureditve novega ustreznega prostora za smetnjake, na parceli št. 2130/7, k.o Ljutomer, katere lastnik je Občina Ljutomer, pa je KSP Ljutomer d.o.o. v juliju 2017 Občino Ljutomer seznanil s projektom izvedbe globinskega zbiranja odpadkov. "Po proučitvi projekta je bilo ugotovljeno, da si je za izvedbo projekta potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt, prav tako bi bili etažni lastniki dolžni odkupiti del občinske parcele ter prevzeti vse stroške povezane z izvedbo. Ker se etažni lastniki s predlogom niso strinjali do realizacije ni prišlo," so še ob tem pojasnili na KSP Ljutomer.

Polni zabojniki
Zabojniki so pogosto prepolni

Stanovalci: Gre za širši problem, ki od družbe terja ukrepanje

Po zgornjem odgovoru so nam stanovalci ponovno povedali, da se zavedajo zahtevne problematike, a da so mnenja, da volumen zabojnikov ne ustreza potrebam, na kar po njihovem dovolj zgovorno pričajo fotografije, ki so nam jih posredovali. Na njih je predstavljeno stanje od leta 2014 do 2020 in jih prilagamo spodaj. Ponovno pa so poudarili, da je stanje tam alarmantno in nevzdržno, saj je okoliški prostor domala vedno neurejen, za bloki naj bi se prodajala droga, ob prireditvah na trgu pa je ta prostor javno stranišče in bruhališče. Problematika tako po njihovem mnenju od družbe terja ukrepanje, saj gre za širši problem, ki se ne tiče samo stanovalcev, ki bi ob ureditvi prostora morali nositi breme ureditve in odkupa zemljišča. Tako bi se po njihovem v reševanje problematike morala vključiti tudi občina in KSP, saj bi moralo biti vsem v interesu, da se neurejena območja v mestnem jedru uredijo tudi za prihodnost naših otrok.

Na Občino in KSP smo nato naslovili še dodatna vprašanja glede možnosti kakršnegakoli ukrepanja z njihove strani za ureditev nastale situacije. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.