Osnovni šoli Ivanjkovci priznanje Blaža Kumerdeja

Na šoli deluje izjemen kolektiv. Pod vodstvom ravnateljice Nade Pignar vnašajo v pouk najsodobnejše pristope, zgledno timsko sodelujejo in spremljajo sodobne didaktične smernice.

Prlekija-on.net, sreda, 19. februar 2020 ob 08:24
Priznanje je šlo v roke OŠ Ivanjkovci, foto: Zavod RS za šolstvo

Priznanje je šlo v roke OŠ Ivanjkovci, foto: Zavod RS za šolstvo

V Muzeju novejše zgodovine Slovenije je v četrtek, 13. februarja, potekala slovesnost, kjer je Zavod Republike Slovenije za šolstvo že 21. podelil priznanja Blaža Kumerdeja za prispevek v vzgoji in izobraževanju, s katerimi posebej izpostavljajo posameznike in kolektive za visoke strokovne dosežke pri vzgojno-izobraževalnem delu z mladimi, poudarjajo njihovo pripadnost pedagoškemu delu, izkazovanju poslanstva, ustvarjalnosti in inovativnosti ter jih želijo spodbuditi tudi k nadaljnjemu kakovostnemu sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo.

Za leto 2019 je priznanja Blaža Kumerdeja prejela tudi Osnovna šola Ivanjkovci.

V pouk vnašajo najsodobnejše pristope, zgledno timsko sodelujejo in spremljajo sodobne didaktične smernice

Osnovna šola Ivanjkovci odlično sodeluje z Zavodom RS za šolstvo. Na šoli deluje izjemen kolektiv. Pod vodstvom ravnateljice Nade Pignar vnašajo v pouk najsodobnejše pristope, zgledno timsko sodelujejo in spremljajo sodobne didaktične smernice. Učitelji imajo izostren posluh za glas učenca v učnem procesu in so zgled učeče se skupnosti.

Z Zavodom sodelujejo v razvojni nalogi Uvajanje formativnega spremljanja, kjer inovativno načrtujejo učna okolja za učence. Učencem omogočajo izbirnost, odločanje in odgovornost, možnost izboljšanja učenja, dela in izdelka ter razumevanje smisla učnih dejavnosti. Prispevek OŠ Ivanjkovci k širjenju in razvoju koncepta FS v slovenskem prostoru je izjemen. V kolektivu zaznavajo veliko pripravljenost za raziskovanje najbolj učinkovitih pogojev učenja ter pripravljenost na delitev svojih izkušenj s kolegi v ožji in širši slovenski šolski javnosti. V projektu Bridge - vključevanje učenčevega glasu v pouk so pripravljali hospitacije in razgovore za strokovne delavce osnovnih šol, svoje izkušnje pa so predstavili tudi na treh mednarodnih konferencah.

S sklopom Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje so vključeni v poskus Razširjeni program. Na šoli poudarjajo pomen dobrega telesnega in duševnega počutja, zdrave prehrane in uravnoteženega jedilnika njihovih učencev. V poskusu sodelujejo vsi učitelji.

V zadnjem desetletju so bili vključeni v vse Zavodove projekte in razvojne naloge: Obvezni drugi tuj jezik nemščina, Bralna pismenost, Vsak torek v šoli, Uvajanje prvega tujega jezika, projekt Pogum, Trajnostna mobilnost. Po zaključku projektov nadaljujejo z razvijanjem kakovostnih procesov učenja in poučevanja. Pridobljene izkušnje nadgrajujejo v učeči se profesionalni skupnosti. Skupaj z ravnateljico ustvarjajo pogoje za varno in spodbudno učno okolje tako za učence kot za delavce šole, ter s tem krepijo kulturo zaupanja, sodelovanja in odgovornosti.

Učitelji se udeležujejo usposabljanj, ki jih organizira ZRSŠ. S svojimi prispevki na konferencah in izobraževanjih širijo svojo inovativno in dobro poučevalno prakso med druge učitelje. Odlike sodelovanja učiteljev in vodstva so personalizacija pouka in personalizacija razvoja učitelja, usmerjenost v spremljanje napredka, smiselne in avtentične učne situacije ter poudarjanje vloge posameznika v učnem procesu in kolektivu. Doprinos prakse OŠ Ivanjkovci v izpopolnjevanje učiteljev in ravnateljev na mariborski enoti Zavoda RS za šolstvo je neprecenljiv.

Člani kolektiva z ravnateljico Nado Pignar so dragoceni sodelavci Zavoda RS za šolstvo v razvojnih nalogah in projektih. Za svoje delo, ustvarjalnost in prispevek k razvoju pedagoške stroke si zaslužijo priznanje Blaža Kumerdeja, se glasi obrazložitev za podelitev priznanja.

Nada Pignar
Nada Pignar, foto: ZRSŠ

»Šola prevzela eno ključnih vlog v družbi«

Poleg ivanjkovske šole, so priznanja prejeli še vzgojiteljica predšolskih otrok v Otroškem vrtcu Ajdovščina Nadja Likar, Osnovna šola Vransko - Tabor, učiteljica zgodovine in geografije na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor Maja Vičič Krabonja ter učiteljica biologije na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje Zorica Potisk.

Zbrane je uvodoma nagovoril dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo, čestital vsem nagrajenkam ter v nagovoru izpostavil, da se je šola skozi zgodovino konstituirala kot javna od države vodena inštitucija, ki je prevzela eno ključnih vlog v družbi. "V Sloveniji smo z dosedanjimi aktivnostmi in s sodelovanjem svetovalcev Zavoda RS za šolstvo z učitelji in ravnatelji šol ter s podporo Ministrstva za izobraževanje znanost in šport že v preteklosti znali najti ustrezne rešitve. Prepričan sem, da tudi rešitve, ki jih pripravljamo ter rešitve, s katerimi že razpolagamo na Zavodu RS za šolstvo in so rezultat poglobljenega razvojnega dela, številnih projektov in aktivnega med-institucionalnega in mednarodnega sodelovanja v preteklih nekaj letih, vsebujejo odgovore na številne, v teh dneh v javnosti pogosto pretirane, delno pa tudi upravičene zahteve po spreminjanju oziroma dograjevanju slovenskega šolskega sistema."

Kot je v nadaljevanju poudaril, so se razmerja moči na celotnem področju vzgoje in izobraževanja popolnoma spremenila. "V ospredju so vprašanja, ki kličejo po ponovnem premisleku o avtonomiji, odgovornosti, decentralizaciji oziroma centralizaciji posameznih področij, o vlogi in nalogah učitelja, otroka, učenca, dijaka, premisleki o načinih vnašanja novih pristopov učenja in poučevanja in dodal, da učenje in poučevanje ni in ne more biti obrt, bolj je podobno umetnosti, povezani s poslanstvom."

Ob koncu je še dejal, da poimenovanje priznanj Zavoda RS za šolstvo po razsvetljencu in narodnem buditelju, ki je pustil poseben pečat slovenskemu izobraževanju v 18.stoletju, na nek način simbolizira izstopanje posameznikov, šol in vrtcev iz povprečja, iz ustaljenega načina dela, ki vodi v večje zadovoljstvo šolajoče mladine in zagotavlja doseganje višjih standardov znanja, ki je kljub različnim pogledom v laični, včasih pa tudi v strokovni javnosti, ključna zasebna in javna dobrina za nadaljnji razvoj slehernega posameznika in družbe kot celote.

Prejemniki priznanj
Vsi prejemniki priznanj, foto: ZRSŠ

»Mladi si želijo biti slišani, želijo si, da se z njimi iskreno pogovarjamo«

Zbrane je nagovorila tudi Martina Vuk, državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki je zbrane pozdravila in čestitala nagrajenkam tudi v imenu ministra dr. Jerneja Pikala. Dejala je, da je danes proslavljamo sodelovanje. "Samo sodelovalno, v partnerskem odnosu, je mogoče spreminjati stvari na bolje. To še kako velja v vzgoji in izobraževanju, kjer le na ta način vsi deležniki: zavodovi strokovnjaki ter učitelji, vzgojitelji in drugi delavci v vzgoji in izobraževanju, pa tudi mi, na ministrstvu, prihajamo do skupnih boljših rešitev, ki ustrezajo zahtevam časa. Skupaj ustvarjamo šolo, ki vzgaja in izobražuje mladi rod za danes in jutri. Da to počnemo in počnete dokazuje kakovosten izobraževalni sistem kakršnega imamo v Republiki Sloveniji in ki ga kot takšnega prepoznavajo tudi v tujini."

Ob tem je poudarila, da si mladi želijo biti slišani, želijo si, da se z njimi iskreno pogovarjamo, "zato je tako pomembno biti sodelovalen, četudi se vedno ne strinjamo", je poudarila in se ob koncu zahvalila vsem za izjemen prispevek, "s katerim gradite družbo prihodnosti", in dodala, da je ob obiskih šol po Sloveniji vedno znova navdušena, koliko ustvarjalnosti je zaznati na vsaki šoli, koliko je postorjenega in kako kakovostno poteka delo.Več v Kultura in izobraževanje