Energetska sanacija objektov v lasti Občine Ljutomer

Projekt zajema energetsko sanacijo petih objektov v lasti Občine Ljutomer: Vrtec Ljutomer, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, športna dvorana pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Mala Nedelja in Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer

Prlekija-on.net, četrtek, 14. maj 2020 ob 09:04
Energetska sanacija objektov v lasti Občine Ljutomer

Energetska sanacija objektov v lasti Občine Ljutomer

Občina Ljutomer je v letu 2017 pričela z aktivnostmi za izvedbo projekta sanacije objektov v občinski lasti. Projekt zajema energetsko sanacijo petih objektov v lasti Občine Ljutomer: Vrtec Ljutomer, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, športna dvorana pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Mala Nedelja in Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer.

V letu 2018 so potekale aktivnosti glede izbire koncesionarja za izvedbo projekta. Občina Ljutomer v mesecu marcu 2019 v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta na spletni strani Občine Ljutomer objavila razpisno dokumentacijo za oddajo končne ponudbe. Ponudbo je podal prijavitelj Petrol d.d. Ljubljana. Odločitev o oddaji koncesije je Občina Ljutomer sprejela dne 5. 4. 2019, pogodba z izbranim koncesionarjem je bila podpisana dne 24. 5. 2019. Koncesijska pogodba je podpisana za dobo 15 let.

Projekt je bil jeseni 2018 prijavljen na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za pridobitev nepovratnih sofinancerskih sredstev, sklep o pridobitvi nepovratnih sredstev v višini največ do 893.686,15 EUR je Občina Ljutomer prejela dne 27. 11. 2018.

Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti na vseh petih objektih v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo v skupni vrednosti 1.918.011,04 EUR se v skladu z aneksem št. 1 h koncesijski pogodbi financirajo iz:

 • lastnih sredstev koncesionarja (Petrol d.d. Ljubljana) v višini 960.923,53 EUR oz. 50,1 %,
 • lastnih sredstev koncedenta (Občina Ljutomer) v višini 222.585,75 EUR oz. 11,5 % in
 • nepovratnih sredstev v višini največ 734.501,76 EUR oz. 38,4 % (od tega 85 % iz Kohezijskega sklada in 15 % iz slovenske udeležbe).

V stroških projekta energetske sanacije objektov je potrebno upoštevati še druge spremljajoče stroške, kot so:

 • izdelava investicijske dokumentacije
 • izdelava projektne dokumentacije
 • stroški tehničnega svetovanja in nadzora
 • stroški priprave razne dokumentacije in vloge na javni razpis
 • stroški obveščanja javnosti

Za del teh stroškov in sicer do 40 % od neto vrednosti, bodo pridobljena sofinancerska sredstva preko prej navedenega javnega razpisa. Razliko do celotne vrednosti teh stroškov krije Občina Ljutomer iz lastnih proračunskih sredstev. Skupna vrednost teh stroškov je ocenjena na 175.000 EUR.

V celoti med neupravičene stroške spada odkup solastniškega deleža na objektu Glasbene šole Ljutomer, ti stroški so znašali 107.100 EUR.

Energetska sanacija objektov se je pričela izvajati junija 2019. Štirje objekti so bili končani v septembru 2019, zaključek energetske sanacije objekta Glasbene šole Ljutomer je predviden do 15. junija letos.

Sočasno z energetsko sanacijo je v teku še rekonstrukcija objekta Glasbene šole Slavka Osterca v Ljutomeru, urejena bo nosilna konstrukcija objekta. Izvajalska pogodba je bila sklenjena dne 20. 5. 2019, pogodbena vrednost znaša 1.026.816,30 EUR. Za ta del investicije si je Občina Ljutomer v letu 2019 pridobila nepovratna sredstva na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občini v višini 256.641 EUR.

Dela v zvezi z rekonstrukcijo Glasbene šole Ljutomer so prav tako v končni fazi. Trenutno izvajajo naslednja zaključna dela: parketi, pleskarska del, fina montaža (elektroinstalacijska dela in strojne instalacije). Predviden zaključek del je sredi meseca maja, primopredaja objekta pa bo opravljena do 15. junija 2020.

V sklopu projekta je bilo v letu 2019 potrebno pristopiti še k sanaciji kapilarne vlage v kleti objekta. Vrednost del je znašala 116.595,07 EUR. Za ta del stroškov se pričakujejo nepovratna sredstva ministrstva v višini 40 % od upravičenih stroškov del.

Ocenjena vrednost celotnega projekta znaša tako okrog 3.400.000 EUR.

Namen projekta je bil, da se v občinskih objektih uredi:

 • energetsko upravljanje
  Gre za vzpostavitev energetskega upravljanja objekta ter vgradnjo merilne opreme (v potrebnem obsegu) s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo, za spremljanje obratovanja in rabe energije objekta. Omogočene so tudi meritve udobja (temperatura zraka in vlažnost) v referenčnih prostorih (3-5 na objekt).
 • izolacija fasade in podstrešja
 • menjava stavbnega pohištva
 • sanacija razsvetljave
 • prenova ogrevalnih sistemov
 • zamenjava termostatskih ventilov

V sklopu energetske sanacije se na OŠ Cezanjevci v tem času izvaja zamenjava strešne kritine, ki bo končana do konca maja 2020. Trenutno se prekriva južni del strehe.

Občina Ljutomer je pristopila še k sanaciji fasade na OŠ Janka Ribiča v Cezanjevcih. V ta namen je bila koncem leta 2019 izdelana projektna dokumentacija - PZI, ki jo je izdelal Proplus d.o.o., Strma ulica 8, Maribor, kateri izvaja tudi strokovni in finančni nadzor nad investicijo.

Dne 27. 1. 2020 je bilo pridobljeno kulturnovarstveno mnenje, ki ga je pripravil Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor.

Na javno naročilo je bilo oddanih pet ponudb. Najugodnejša ponudba je bila predložena s strani ponudnika Zidarstvo Maučec d.o.o., Gančani 205a, Beltinci in sicer v višini 71.322,24 EUR. Izvajalska pogodba je bila podpisana dne 28. 4. 2020. Dela bodo končana najpozneje do konca junija 2020. Stroške sanacije fasade krije Občina Ljutomer iz lastnih proračunskih sredstev.

Predvideni posegi na objektu zajemajo sanacijo fasade, katera je trenutno v zelo slabem stanju. Ker se objekt nahaja na območju spomeniško zaščitenega trškega jedra Cezanjevec, so izbrani materiali oziroma sistem predlaganega dobavitelja ustrezni oziroma zadoščajo pogojem Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Slovenije. Trenutno se sanira severni del fasade.

Projekt EUVeč v Gospodarstvo