Škoda, povzročena s področja gospodarske kriminalitete narasla

V lanskem letu manj kaznivih dejanj, kot leto prej, porast gospodarskega kriminala, proizvodnje prepovedanih drog in smrtnih žrtev na cestah

Dejan Razlag, sreda, 2. marec 2011 ob 12:321
Policija

Policija

Direktor Policijske uprave (PU) Murska Sobota Drago Ribaš, je na novinarski konferenci, kjer je bilo predstavljeno delo v letu 2010, dejal, da je za njimi uspešno leto in da vodstvo PU ocenjuje varnostne razmere kot stabilne.  Delo PU je temeljilo na strokovnem in pravočasnem izvajanju načrtovanih nalog ter smotrni uporabi finančnih sredstev, izvedene so bile aktivnosti za izvedbo reorganizacije policije na regionalni ravni in racionalizacije dela.

PU je bila pri preprečevanju in preiskovanju kriminalitete v letu 2010 učinkovita in uspešna. Delež preiskanih kaznivih dejanj je ostal v enakem obsegu v primerjavi s prejšnjim letom, kar je med drugim tudi pokazatelj, da se je delalo dobro in učinkovito. Na področju splošne kriminalitete se je število kaznivih dejanj zmanjšalo, izstopajoči pa so bili premoženjski delikti. Zmanjšalo se je število kaznivih dejanj nasilja v družini, predvsem zaradi angažiranega in strokovnega dela policistov ter dobrega sodelovanja s pristojnimi institucijami. Obseg obravnavanih gospodarskih kaznivih dejanj je bil v manjšem porastu, vendar pa večjega odstopanja ni bilo. Na področju organizirane kriminalitete je bilo število kaznivih dejanj v upadu, povečalo pa se je število kaznivih dejanjih s področja prepovedanih drog. Za učinkovito odkrivanje, preprečevanje in preiskovanje kriminalitete sta bili v Sektorju kriminalistične policije ustanovljeni delovni skupini za načrtno preiskovanje kaznivih dejanj, povezanih s preprodajo prepovedanih drog in za področje kriminalistično obveščevalne dejavnosti. V porastu pa je bila premoženjska škoda, kot posledica storitve kaznivih dejanj. Na območju PU pa je bila zaznana vse večja prisotnost tujcev, ki so izvrševali kazniva dejanja.

PU je izvajala varčevalne ukrepe pri finančnem poslovanju in je bilo porabljenih manj sredstev kot v lanskem letu. Izvajala so se le nujna dela vzdrževanja objektov. V mesecu septembru se je začela novogradnja objekta policijske postaje Gornja Radgona, ki bo predvidoma končana v letu 2011. Še vedno je bilo največ težav z novim objektom policijske postaje Murska Sobota zaradi nekvalitetno izvedenih del.

Policisti so dobro sodelovali z drugimi državnimi organi in varnostnimi organi drugih držav, ki mejijo na območje PU.

V oklepaju je pisano stanje iz leta 2009.

18,3 milijona evrov povzročene škode s kaznivimi dejanji
V letu 2010 je PU obravnavala 3.716 (3.958) ali za 6,8 % manj kaznivih dejanj, za katera je policija vložila kazensko ovadbo ali poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe. Policija je z lastno dejavnostjo odkrila 515 (643) ali za 19,9 % manj kaznivih dejanj.

Preiskanih je bilo 1.690 (1.928) ali 69,3 % (69,6 %) kaznivih dejanj. S kaznivimi dejanji je bila povzročena skupna materialna škoda 18,3 (8,1) milijonov evrov ali za 125,1 % več, kot v lanskem letu.

Na področju splošne kriminalitete je bilo obravnavanih 1.862 (2.200) ali za 15,4 % manj kaznivih dejanj, preiskanih pa je bilo 1.294 (1.478) ali 69,5 % (67,2%).

Obravnavanih je bilo 877 (1.132) kaznivih dejanj zoper premoženje, ki so v upadu za 22,5 %. Delež preiskanih premoženjskih kaznivih dejanj znaša 46,8 % (47,3 %). Skupno je bilo obravnavanih 536 (686) kaznivih dejanj tatvin ali za 21,9 % manj, od tega je bilo 148 (237) kaznivih dejanj vlomov. Vodstvo PU ocenjuje, da je posledica zmanjšanja števila kaznivih dejanj, izvajanje kvalitetnega preventivnega dela in načrtovanja policijskih aktivnosti ter nalog. Obravnavanih je bilo 6 (15) kaznivih dejanj ropov, ki so bili preiskani v 5 (12) primerih.

Obravnavanih je bilo 121 (137) kaznivih dejanj zoper življenje in telo, od tega je bilo preiskanih 115 (129). Pri tovrstnih kaznivih dejanjih glede na obseg izstopajo kazniva dejanja lahke telesne poškodbe, obravnavana sta bila 2 (0) poskusa uboja in 1 (0) poskus umora.

Obravnavanih je bilo 192 (205) ali za 6,3 % manj kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. PU ocenjuje, da je zmanjšanje števila kaznivih dejanj posledica načrtnega preventivnega dela in strokovnega sodelovanja s centri za socialno delo ter nevladnimi organizacijami. Obravnavanih je bilo 137 (169) ali za 18,9 % manj kaznivih dejanj nasilja v družini.

Na področju avtomobilske kriminalitete je bilo zaseženih 25 (31) različnih ukradenih motornih vozil, priklopnikov, koles z motorjem in delov vozil. V večini primerov je šlo za odkritje prevoza ukradenih vozil čez območje PU v sosednje države.

Povečano število spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let
Obravnavanih je bilo 27 (33) ali za 18,2 % manj kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Povečalo se je število kaznivih dejanj spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let, kaznivih dejanj kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja in spolnega nasilja, zmanjšalo pa se je število kaznivih dejanj posilstva 2 (9). Vsa kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost so bila uspešno preiskana.

Obseg mladoletniške kriminalitete je ostal enak kot v prejšnjem letu. Obravnavanih je bilo 81 (86) kaznivih dejanj. Med vsemi ovadenimi osebami je bil delež mladoletnikov 5,1 % (4,7 %) in je v porastu za 0,4 odstotne točke. Največ kaznivih dejanj, ki so jih storili mladoletniki, so bila kazniva dejanja zoper premoženje. Mladoletniki so bili osumljeni storitve 8 (14) kaznivih dejanj tatvine, 11 (8) kaznivih dejanj velike tatvine, 10 (7) kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe in 2 (1) kaznivih dejanj spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let. Med žrtvami in oškodovanci kaznivih dejanj je bilo 63 (67) ali za 5,9 % otrok manj kot v prejšnjem letu in 67 (64) ali za 4,5 % več mladoletnikov.

PU je zelo dobro sodelovala s predstavniki pravosodnih organov, okrožnega državnega tožilstva, s centri za socialno delo, predvsem z nevladnimi organizacijami na področju družinskega in med vrstniškega nasilja, društvi in drugimi.

Škoda povzročena s področja gospodarske kriminalitete, ocenjena na 16,7 milijona evrov
Obseg gospodarske kriminalitete se je povečal s 569 na 577 obravnavanih kaznivih dejanj ali za 1,4 % več. Delež gospodarske kriminalitete se je povečal v strukturi celotne obravnavane kriminalitete z 20,5 % na 23,7 %. Obravnavanih je bilo 119 (126) kaznivih dejanj poslovne goljufije, 108 (130) kaznivih dejanj goljufije, kaznivih dejanj davčne zatajitve 25 (48) in 11 (5)  kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Od drugih kaznivih dejanj je bilo obravnavanih 175 (149) kaznivih dejanj tatvin. Policisti so obravnavali še 173 (199) kaznivih dejanjih zoper gospodarstvo, delež preiskanih kaznivih dejanj pa znaša 98,3 % (98,0 %).

Obravnavanih je bilo 20 (34) kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost, od tega je bilo največ 13 (31) kaznivih dejanj zoper kršitev temeljnih pravic delavcev.

PU je prednostno obravnavala 6 (6) prijav sumov korupcijskih kaznivih dejanj. V 4 (6) primerih so bile zadeve zaključene s poročilom po desetem odstavku 148. členu Zakona o kazenskem postopku.

Škoda, ki so jo povzročila obravnavana kazniva dejanja s področja gospodarske kriminalitete, je bila ocenjena na 16,7 (5,8) milijona evrov.

Policisti so obravnavali 70 (76) ali za 31,0 % manj kaznivih dejanj ponarejanja denarja. Vnovčitelji ponarejenega denarja so bili pogosto tujci, ki so po vnovčitvi ponaredkov zapustili našo državo. Ugotovljeno je bilo, da ponaredki izvirajo iz tujine.

Zaseženih 1.918 sadik konoplje, 1 žrtev uporabe drog, štirje primeri dejanj zlorab prostitucije
Število kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog se je povečalo za 16,9 %, s 83 na 97. Policisti so obravnavali 83 (71) ali za 16,9 % več kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Obravnavanih je bilo 14 (12) ali za 16,7 % več kaznivih dejanj omogočanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu. Zaseženih je bilo 1.918 (381) sadik prepovedane konoplje in 298 (0) tablet ekstazi. Na območju PU je bila odkrita kriminalna združba, katera je opremljala laboratorije za gojenje konoplje pod umetno svetlobo.

V letu 2010 je zaradi domnevne zastrupitve s prepovedanimi drogami umrla 1 (2) oseba.

Na področju nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva so policisti obravnavali 8 (16) kaznivih dejanj. Večina orožja, streliva in eksplozivnih sredstev je bila najdena in zasežena med hišnimi preiskavami.

PU je obravnavala 4 (11) ali za 63,6 % manj kaznivih dejanj zlorabe prostitucije.

V različnih nesrečah umrlo 76 oseb
Obravnavano je bilo 3.119 (3.517) kršitev predpisov o javnem redu ali za 11,3 % manj. Policisti so za navedene kršitve podali 158 (125) obdolžilnih predlogov na pristojno sodišče ali za 26,4 % več, izdali 445 (515) odločb v hitrem postopku ali za 13,6 % manj in 1.367 (1.483) posebnih plačilnih nalogov ali za 7,8 % manj ter 810 (970) plačilnih nalogov ali za 16,5 % manj. Prav tako so policisti izrekli 339 (424) opozoril ali za 20,0 % manj. Kršitev zakona o prekrških zoper javni red in mir je bilo obravnavanih 2.034 (2.461) ali za 17,4 % manj in kršitev drugih predpisov o javnem redu 1.085 (1.056) ali za 0,2 % več.

Zmanjšalo se je število intervencij z 2.216 na 2.095, pri katerih so bile ugotovljene kršitve. Policisti so opravili tudi 343 (392) privedb na zahtevo različnih upravičencev. Policisti so obravnavali 305 (418) različnih nesreč in drugih dogodkov, v katerih je življenje izgubilo 76 (87) oseb, hudo je bilo poškodovanih 18 (45) oseb, lahko poškodovanih pa 50 (86) oseb. Obravnavanih je bilo 21 (36) ali za 41,7 % manj samomorov, 50 (46) ali za 8,7 % več poskusov samomorov, 28 (61) ali za 54,1 % manj delovnih nesreč in 67 (61) ali za 9,8 % več požarov. Organiziranih je bilo 13 (23) iskalnih akcij, ko je policija iskala pogrešane osebe. Ena pogrešana oseba ni bila najdena.

Slabša prometna varnost, na cestah umrlo 10 oseb
Prometna varnost se je na območju Pomurja nekoliko poslabšala, predvsem zaradi povečanja števila prometnih nesreč s smrtnim izidom. PU je na podlagi ocen in analiz, načrtovala in prilagajala ukrepe zagotavljanju varnosti v prometu.
Policijske enote so delovale proaktivno in naloge načrtovale na tistih področjih prometne varnosti, ki so bila najbolj problematična. PU je izvajala številne, medijsko podprte poostrene nadzore prometa, s poudarkom ugotavljanja nedovoljene hitrosti, psihofizičnem stanju udeležencev v cestnem prometu, uporabi varnostnih pasov ter varnostne čelade.

Pri nadzoru cestnega prometa so policisti ugotovili 21.483 (27.435) ali za 21,7 % manj kršitev s področja predpisov o nadzoru cestnega prometa, in sicer 7.021 (10.221) kršitev zaradi prekoračitve hitrosti, 1.040 (1.517) kršitev zaradi vožnje pod vplivom alkohola in 3.390 (3.765) kršitev zaradi ne uporabe varnostnega pasu med vožnjo. Posebne pozornosti so bili deležni večkratni kršitelji, katerim je bilo zaseženih 57 (60) motornih vozil, ki so bila v skladu z odločbami sodišč večinoma uničena. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola je bilo pridržanih 649 (959) voznikov.

Policisti so obravnavali 987 (929) ali za 6,2 % več prometnih nesreč kot leta 2009. V prometnih nesrečah je bilo udeleženih 1.708 (1.655) oseb ali za 3,2 % več. Zaradi posledic prometnih nesreč je umrlo 10 (6) oseb. Število hudo telesno poškodovanih oseb v prometnih nesrečah se je zmanjšalo s 49 na 48 ali za 2,0 %, število lahko telesno poškodovanih se je zmanjšalo z 536 na 425 ali za 20,7 %.

Policisti so zaradi kaznivih dejanj, vožnje pod vplivom alkohola ali odklona strokovnega pregleda, preprečitve nadaljevanja prekrškov, zaradi izročitve tujim varnostnim organom ali drugih razlogov pridržali 1.034 (1.509) oseb ali za 31,5 % manj.

Schengensko mejo nezakonito prečkalo 10 Afganistancev
Na področju nedovoljenih migracij in izvajanja predpisov o tujcih se je nadaljevalo z opravljanjem nalog stalnega nadzora državne meje z Republiko Hrvaško, kakor tudi z učinkovitim izvajanjem izravnalnih ukrepov na notranjih mejah za preprečevanje in odkrivanje vseh oblik čezmejne kriminalitete. Opravljal se je tudi nadzor nad gibanjem in bivanjem tujcev na območju Pomurja.

Policisti so na zunanji schengenski meji obravnavali 24 (54) ali za 55,6 % manj nedovoljenih prehodov. Obravnavali so 10 (0) državljanov Afganistana, 4 (5) državljane Slovenije, 3 (8) državljane Hrvaške, 3 (4) državljane Kosova, 2 (0) državljana Madžarske in 1 (0) državljana Poljske ter 1 (0) državljana Maroka. Za mednarodno zaščito je zaprosilo 9 (6) tujcev.

V OKCju sprejetih manj klicev, kot leto prej
V letu 2010 je bilo evidentiranih 736 (704) preventivnih dejavnosti. Največ dejavnosti je bilo izvedenih na področju cestnega prometa 399 (483), javnega reda in miru 310 (239), kriminalitete 212 (131) ter državne meje in tujcev 31 (29).

Na interventno številko 113 je bilo na Operativno-komunikacijskem centru sprejetih 32.740 (36.987) ali za 11,5 % manj klicev. Med klici je bilo 11.904 (12.644) ali za 5,9 % manj interventnih klicev, ki so zahtevali prihod policistov na kraj dogodka. Interventni klici zajemajo 36,4 % (34,2 %) delež vseh klicev na telefonsko številko 113.

Vse obravnavane pritožbe zoper policiste neutemeljene, posebna policijska enota PU sklicana 17-krat
Zoper policiste PU je bilo podanih 39 (35) pritožb ali za 11,4 % več. Število pritožb obravnavanih pri vodji organizacijske enote se je zmanjšalo na 10 (18), pri tem je bil v 7 (12) primerih postopek uspešno zaključen, v 3 (6) primerih pa se je postopek nadaljeval na seji senata. Večjo spremembo je bilo zaznati v primerih, ko je bil pritožbeni postopek predčasno zaključen 14 (9) in v primerih, ko je bila pritožba zavržena 6 (1). Na sejah senata je bilo obravnavanih 9 (8) pritožb. Vse obravnavane pritožbe pa so bile ocenjene kot neutemeljene. Najpogostejši pritožbeni razlogi zaradi uporabe pooblastil so bili povezani z nadzorom cestnega prometa ter javnega reda in miru. V vseh pritožbenih postopkih  je bilo ugotovljeno, da so policisti ravnali v skladu s predpisi.

Posebna policijska enota PU je bila 17-krat (26-krat) sklicana zaradi opravljanja nalog javne varnosti, od tega je bila v 12-krat (18-krat) za opravljanja dela na območju PU in v 5-krat (8-krat) za opravljanje nalog na območju drugih PU. Posebna policijska enota PU Murska Sobota je med usposabljanjem v Vadbeno-oskrbnem centru Gotenica izvedla preizkus usposobljenosti policistov, kjer je dosegla prvo mesto. Prav tako so se nekateri policisti posebne policijske enote v mesecu juniju udeležili večdnevnega usposabljanja v Nemčiji.

Enota vodnikov službenih psov je bila uporabljena z vodniki in službenimi psi policije za splošno uporabo v 358 (292) primerih.

Policisti so sodelovali pri varovanju 127 (125) javnih zbiranj, od katerih je bilo 36 (45) športnih prireditev in 91 (77) javnih prireditev.

Podrobno poročilo je v priponki.