Svetniška skupina NAPREJ: Ni problem le izgradnja vrtca, skrbi nas tudi neizvajanje drugih nujnih ukrepov in projektov.

Tiskovna konferenca pred ponovno obravnavo osnutka Odloka o proračunu za leto 2020

Branko Košti, četrtek, 21. maj 2020 ob 15:35
Tiskovna konferenca svetniške skupine NAPREJ

Tiskovna konferenca svetniške skupine NAPREJ

Pred 13. redno sejo občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, katero je župan Anton Slana sklical v sredo, 20. maja, sta OO SDS Sv. Jurij ob Ščavnici in Svetniška skupina NAPREJ, ki s šestimi člani v enajstčlanskem občinskem svetu predstavlja večino, sklicali tiskovno konferenco.

Svetnik Ivan Fras je v uvodu povedal, da vzrok za sklic tiskovne konference ni samo izgradnja vrtca, člani svetniške skupine NAPREJ, (prisotni so bili člani skupine Mirko Ljubec, Branko Domajnko in Slavica Trstenjak), so zaskrbljeni tudi zaradi neizvajanja drugih nujnih ukrepov in projektov, s katerimi bi izboljšali kvaliteto življenja občanov Občine Sv. Jurij ob Ščavnici. Nekaj teh je predstavil svetnik Mirko Ljubec, bivši župan Občine Sv. Jurij Miroslav Petrovič pa je navedel razloge, zaradi katerih se izgradnja vrtca, kljub pravnomočnemu gradbenemu dovoljenju, ni začela že v letu 2018. Projekt vrtca, danes v Sv. Juriju in tudi širše poznan kot Varianta vrtca št. 1, je predstavil arhitekt Aleksander Ostan iz arhitekturnega ateljeja Ostan Pavlin, kjer so projekt izdelali.

Povzetke vseh predstavitev so sklicatelji konference predstavili v Izjavi za medije, ki jo spodaj objavljamo v celoti.

IZJAVA ZA JAVNOST

Svetniška skupina NAPREJ, se je formirala takoj po izvolitvi v Občinski svet občine Sveti Jurij ob Ščavnici po lokalnih volitvah leta 2018. Že pred volitvami je nastopala s skupnim predvolilnim programom. 3 člani skupine so kandidirali na listi stranke SDS, 2 na listi stranke NSi Krščanski demokrati, en član se jim je pridružil kot neodvisen kandidat. Skupaj torej 6 članov občinskega sveta, ki v občini Sveti Jurij ob Ščavnici skupaj šteje 11 članov.

Takoj po začetku njihovega mandata, so se člani svetniške skupine Naprej aktivno vključili v delovanje občinskih odborov in komisij. Na župana in občinsko upravo so začeli naslavljati pobude in ideje, ki bi pomagale pri razvoju občine. Nemalokrat so bili deležni velike arogance, samovoljnosti in diskreditiranja župana, kar je razvidno iz posnetkov sej občinskega sveta, ki so objavljene na spletni strani občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

Svetniška skupina Naprej občine Sveti Jurij ob Ščavnici je sklicala tiskovno konferenco pred obravnavo sprejetja Osnutka o proračunu občine Sveti Jurij ob Ščavnici, na kateri hoče predstaviti vzroke za nesprejetje dosedanjih osnutkov, predvsem zaradi enormnega zadolževanja občine. Prav tako želi skupina predstaviti ustrezne rešitve in predstaviti program delovanja občine, ki je sprejemljiv in nujno potreben. Trenutno so v izdelavi novi projekti za vrtec, ki nimajo soglasja občinskega sveta in s tem tudi ne potrebne finančne podlage v proračunu.

Aktivnosti za prizidek 4 oddelčnega vrtca v velikosti nekaj manj kot 500 m2, so se začele še v prejšnjem mandatu sedanjega župana Antona Slane, z izborom projektantov in izdelavo idejnega projekta. V mandatu župana Miroslava Petroviča, se je nadaljevalo z izdelavo projektov za gradbeno dovoljenje in projektov za izvedbo, na osnovi idejnih projektov. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, projekti za izvedbo pa so bili dodatno novelirani zaradi zahtev EKO sklada. Pridobljena je bila tudi subvencija EKO sklada. Dodatno so bili naročeni projekti zunanje ureditve, otroškega igrišča in dodatnih parkirišč ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Vse to je bilo urejeno v sredini leta 2018. Naročen je bil investicijski program pri PORI Gornja Radgona. Investicijski program je pogoj za izvedbo javnega razpisa za izvajalca del. Finančna konstrukcija je bila pripravljena z zagotovljenimi lastnimi sredstvi v občinskem proračunu, s pridobljeno subvencijo EKO sklada in sredstvi iz razpisa MIZŠ, ki je bil obljubljen za leto 2019. Kot se je kasneje izkazalo, je bil razpis MIZŠ objavljen v začetku leta 2020 in je veljal tudi za projekte začete z gradnjo v letu 2019, torej idealen razplet, kjer bi lahko bili otroci ob koncu leta 2019 v novem vrtcu brez dodatnega zadolževanja občine. Stroški projekta do te faze, pa so že znašali približno 70.000 €.

Takoj ob prevzemu županske oblasti, je sedanji župan Anton Slana tako pripravljen projekt dobesedno vrgel v koš in nepooblaščeno ter brez soglasja občinskega sveta, začel z aktivnostmi za drugi projekt, s 5 oddelčnim vrtcem, ki je za približno 1 milijon € dražji od prejšnjega, saj gre za površino skoraj 1.200 m2. Po normativu je 5 oddelčni vrtec lahko velik 900 m2, iz česar je razvidno, da gre za predimenzioniran objekt. Ker približno 2.4 milijonski projekt ni bil pripravljen do faze, da bi se lahko uspešno prijavil na letošnji razpis MIZŠ, bo financiran pretežno iz občinskega proračuna s predvidenim 20 letnim zadolževanjem v višini 1.6 milijona € in morebitne subvencije EKO sklada. To bo imelo dolgoročne posledice za razvoj občine, saj se s tem in že obstoječim kreditom od izgradnje Kulturno upravnega središča, dolgoročno doseže skoraj zgornja dovoljena meja zadolževanja občine ob vedenju, da v občini primanjkuje čisto osnovne infrastrukture, kot je kanalizacija, vodovod, ceste, širokopasovno telekomunikacijsko omrežje, stanovanjski objekti itd. V primeru izgradnje druge variante vrtca, bomo imeli predimenzioniran vrtec z ogromnim dolgom, ki bo dolgoročno zaviral razvoj občine. Tri letno namerno zavlačevanje gradnje vrtca, je privedlo do namestitvenih težav z otroci, saj po novem lahko šola gosti samo en oddelek, prej pa je tri.

Za naše otroke pomeni vrtec s svojo okolico vred prvo bivalno okolje po domu, v katerem preživijo ogromno svojega časa. Povezanost z naravo, z otroškim igriščem, stik med notranjimi in zunanjimi prostori, logika povezav med prostori, atmosfera igralnic in skupnih prostorov, svetloba in osončenost, izbrani materiali, akustika, drobni detajli...vse to in še marsikaj so izjemno pomembni gradniki, ki vplivajo na otrokovo počutje, razumevanje sveta in dojemanje svoje vloge v njem, skratka, pododa vrtca zelo vpliva na celovito formiranje otrokove osebnosti. Zato stara modrost ne pravi zaman, da najprej mi gradimo hiše, potem pa one gradijo nas, kar še posebej velja za malčke, katerih bitja se šele oblikujejo. 

Po drugi strani predstavlja stavba vrtca za sleherni kraj enega od ključnih javnih objektov (poleg kulturnega doma, šole, cerkve, muzeja...), ki so nosilci kulturne prepoznavnosti in identitete vsake skupnosti. Odličnost in usklajenost njene arhitekture in zunanje ureditve je torej še kako pomembna tudi za kakovost bivanja, prepoznavnost in poistovetenje celotne skupnosti z njo.

Nenazadnje je gradnja vrtca - še posebej za manjšo skupnost - tudi velika investicija, ki je lahko arhitekturni presežek, a mora hkrati biti racionalna, energetsko varčna, trajnostno naravnana ter prijazna za vzdrževanje. V ta kontekst, ki se dotika tudi globalnega (a hkrati lokalnega) problema pregrevanja našega planeta, sodi tudi odgovorna in temeljna odločitev o pravi lokaciji, sonaravnem načinu gradnje, naravnih materialih in merilu novega objekta.

Zaradi vsega omenjenega so: zakaj, kje, kako in za koliko bo lokalna skupnost gradila nov vrtec, zelo odgovorne odločitve, ki nosijo dolgoročne posledice, od finančnih do tistih, ki bodo (zavedno in nezavedno) sooblikovale generacije, ki prihajajo!

V kontekstu vseh zgoraj navedenih odprtih dilem in paradigmatskih razvojnih usmeritev so v Ateljeju Ostan Pavlin prepričani, da so za občino Sveti Jurij ob Ščavnici pred leti zasnovali najboljšo možno rešitev za dane pogoje: predlagani vrtec je na pravi (zgornji) lokaciji, ki spodnjo lokacijo osvobodi za kreativno otroško igrišče, stavba je v optimalnem dialogu z obstoječim vrtcem, ustvari notranji atrij, je zelo dobro osončena in prilagojena v merilu (pritlična) in izrazu (je igriva), v igralnicah uporablja les in zato prispeva k dobremu počutju ter je zelo racionalna za ogrevanje in vzdrževanje (ker je delno vkopana). V kolikor bi se to izkazalo za potrebno, dispozicija in funkcija vrtca z manjšimi prilagoditvami (ne da bi pri tem trpela osnovna zasnova) omogočata tudi dodano eno ali dve enoti, pa tudi možnost umestitve nove kuhinje. Tudi s takšno organizacijo in podobo bi načrtovani vrtec še vedno ohranil izvorno načrtovani karakter posebej za otroke ustvarjene, ustvarjalne in odprte, tople in prijazne hiše. Poudariti je potrebno, da je za manjšo lokalno skupnost še kako pomembno tudi, da se na temo gradnje svoje bodočnosti, kamor vrtec gotovo sodi, poišče -kolikor je le mogoče- skupen konsenz, kar bi bilo tudi za občino Sveti Jurij ob Ščavnici in za prosperiteto te občine najboljša rešitev.

Vzroki za sklic tiskovne konference niso samo v neizgradnji vrtca, temveč tudi zaradi zaskrbljenosti neizvajanja nujnih ukrepov in projektov, s katerimi bi izboljšali kvaliteto življenja občanov občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

V zadnjem letu je bilo namerno ukinjeno ali po nepotrebnem odvzeto:

 • občinska blagajna (koristili so jo mnogi občani)
 • nove zaposlitve v centru ponovne uporabe (odvzeta možnost zaposlitve težje zaposljivim)
 • onemogočena gradnja vrtca (vrtec bi lahko bil vseljiv že jeseni 2019)
 • cesta Bolehnečici s pločnikom (posodobitev regionalne ceste bi koristila razvoju cele občine)

Svetniška skupina NAPREJ in nekateri svetniki zagovarjamo razvojno naravnan program razvoja naše občine, kot smo si ga skupaj z našim takratnim kandidatom za župana Miroslavom Petrovičem zastavili že pred volitvami in ki je že bil izvajan v letih 2014 - 2018. Naše prioritete so:

 1. Takojšnja izgradnja vrtca po projektni dokumentaciji oziroma po projektu, za katerega je bilo pridobljeno tudi soglasje Ekosklada za njihovo sofinanciranje (PGD, PZI; Atelje Ostan Pavlin).
 2. Nadgradnja vodovodnega sistema-C
 3. Gradnja cest po prioritetnem vrstnem redu in izdelanem elaboratu
 4. Gradnja ceste in pločnikov v Bolehnečicih
 5. Izgradnja cest in dovozov do Blaguškega jezera
 6. Prepotrebna izgradnja odprtega širokopasovnega TK omrežja
 7. Vnovična vzpostavitev občinske blagajne
 8. Vzpostavitev delovanja Centra ponovne uporabe
 9. Izgradnja in oživitev obrtne cone z zagotavljanjem zaposlovanja naših občanov
 10. Izgradnja kanalizacije in centralne čistilne naprave v Biserjanah
 11. Ureditev vaških središč in ureditev prostorov pri gasilskih in vaških domovih
 12. Izgradnja poslovno stanovanjski objekt v bližini centra kjer bi lahko v enem delu svoje mesto našli domači obrtniki v drugem delu pa bi bilo nekaj prepotrebnih stanovanj
 13. Ureditev vaških središč, prostorov pri gasilskih, vaških domovih
 14. Razvoj turizma povezan z novim glampingom in restavracijo na Blaguškem jezeru (lokalni ponudniki, kmečki turizmi, mlini in oljarne, vinarji, prenočitvene kapacitete)
 15. Izgradnja kolesarskih poti ob glavnih cestah

Vsi projekti se lahko izvedejo z vključevanjem državnih in EU sredstev ter kohezijskih skladov.

Kljub pozivom svetniške skupine Naprej, je župan članom občinskega sveta za sejo, ki bo 20. 05. 2020, že četrtič posredoval popolnoma nespremenjen osnutek proračuna neglede na zahteve večine članov OS. Svetniška skupina NAPREJ predlaga županu občine Sveti Jurij ob Ščavnici Antonu Slana, da pred ponovno obravnavo osnutka proračuna občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2020, umakne iz osnutka vse postavke, ki so namenjene financiranju priprav in izgradnje vrtca Sonček. V osnutek proračuna za leto 2020 in NRP morajo biti vključene vse ceste namenjene modernizaciji po predlogu in vrstnem redu, kot ga je pripravil Odbor za gospodarske javne službe in komunalne zadeve občine Sveti Jurij ob Ščavnici, kakor tudi vsi predlogi, ki jih je posredoval Odbor za proračun. Če dnevni red naslednje seje občinskega sveta ne bo pripravljen po omenjenem predlogu, se svetniška skupina Naprej seje občinskega sveta ne bo udeležila, oziroma bo glasovala proti osnutku proračuna.
O izgradnji in umestitvi vrtca v Načrt razvojnih programov in proračun za leto 2021, se bo pogovarjala po potrditvi proračuna za leto 2020.

Zakaj naša občina nima pripravljenih projektov, s katerimi bi lahko konkurirala na razpisih za različne subvencije? Po analizah časnika Moje finance je občina Sveti Jurij ob Ščavnici decembra 2019 bila po koeficientu na 197 mestu od 212 občin v Sloveniji, kje se v Sloveniji najbolje živi. Vzrok tem rezultatom so trije in pol mandati župana, ki občino Sveti Jurij ob Ščavnici počasi pelje v še večjo nerazvitost.

Nujno potrebujemo župana, ki je sposoben voditi občino, ki ima vizijo, je komunikativen, ima karizmo in je sposoben timskega sodelovanja in dela. Zahtevamo izredno sejo občinskega sveta, kjer se moramo dogovoriti o razvojnih projektih naše občine.

SVETNIŠKA SKUPINA NAPREJ
Sveti Jurij ob Ščavnici, 19. maja 2020Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika