Šola v Cezanjevcih v novi preobleki, končana tudi obnova glasbene šole v Ljutomeru

Končuje se realizacija enega največjih projektov na območju Občine Ljutomer v zadnjih letih, to je Energetska sanacija objektov v lasti Občine Ljutomer

Prlekija-on.net, sreda, 24. junij 2020 ob 08:32
Glasbena šola Ljutomer in OŠ Cezanjevci

Glasbena šola Ljutomer in OŠ Cezanjevci

V mesecu juniju 2020 se končuje realizacija enega največjih projektov na območju Občine Ljutomer v zadnjih letih, to je Energetska sanacija objektov v lasti Občine Ljutomer.

V projekt je bilo vključenih pet objektov: Vrtec Ljutomer, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, športna dvorana pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Mala Nedelja in Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer.

Projekt je potekal v obliki javno-zasebnega partnerstva, koncesijska pogodba je bila s Petrolom d.d. Ljubljana sklenjena 24. 5. 2019 in sicer za dobo 15 let.

Projekt je bil v letu 2018 prijavljen na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za pridobitev nepovratnih sofinancerskih sredstev, sofinancerska pogodba je bila podpisana dne 23. 4. 2019.

Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti na vseh petih objektih v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo v skupni vrednosti 1.918.011 EUR se v skladu z aneksem št. 1 h koncesijski pogodbi financirajo iz:

  • lastnih sredstev koncesionarja (Petrol d.d. Ljubljana) v višini 960.923 EUR oz. 50,1 %,
  • lastnih sredstev koncedenta (Občina Ljutomer) v višini 222.586 EUR oz. 11,5 % in
  • nepovratnih sredstev v višini največ 734.502 EUR oz. 38,4 % (od tega 85 % iz Kohezijskega sklada in 15 % iz slovenske udeležbe).

V sklopu projekta energetske sanacije objektov so nastali še drugi spremljajoči stroški: izdelava investicijske in projektne dokumentacije, stroški tehničnega svetovanja in nadzora, stroški priprave razne dokumentacije in vloge na javni razpis ter stroški obveščanja javnosti.

Za del teh stroškov in sicer do 40 % od neto vrednosti, bodo pridobljena sofinancerska sredstva preko prej navedenega javnega razpisa.

V celoti med neupravičene stroške je spadal odkup solastniškega deleža na objektu Glasbene šole Ljutomer v višini 107.100 EUR.

Energetska sanacija objektov se je pričela izvajati junija 2019. Štirje objekti so bili končani v septembru 2019, energetska sanacija objekta Glasbene šole Ljutomer je bila zaključena sredi meseca junija letos.

V mesecu juniju je bila na Glasbeni šoli Ljutomer zaključena tudi rekonstrukcija objekta, stroški bodo znašali 1.152.157 EUR. Za rekonstrukcijo objekta si je Občina Ljutomer v letu 2019 pridobila nepovratna sredstva na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občini v višini 256.641 EUR.

V objektu Glasbene šole Ljutomer je bila v letu 2019 izvedena še sanacija kapilarne vlage v kleti objekta v vrednosti 116.595 EUR, za ta del stroškov se pričakujejo nepovratna sredstva ministrstva v višini 40 % od upravičenih stroškov del.

V mesecu maju in juniju 2020 se je na objektu OŠ Janka Ribiča Cezanjevci izvedla zamenjava strešne kritine (naročnik Petrol d.d. Ljubljana) in sanirala se je fasada na šoli. Stroške sanacije fasade krije Občina Ljutomer iz lastnih proračunskih sredstev.

Vrednost celotnega projekta bo znašala okrog 3.400.000 EUR.

Energetska obnova
Več v Gospodarstvo