Za obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri in izboljšanje stanja habitatov na Pohorju skupaj dobrih 6,7 milijona evrov

Vrednost Nature Mure, katerega obdobje izvajanja je od 1. 3. 2020 do 30. 11. 2023, znaša 4,57 milijona evrov, vrednost Pohorke (obdobje izvajanja od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2023) pa 2,18 milijona evrov.

Prlekija-on.net, torek, 25. avgust 2020 ob 13:56
Mejna reka Mura v jesenskem času, foto: Aleksander Koren, ZRSVN

Mejna reka Mura v jesenskem času, foto: Aleksander Koren, ZRSVN

Dva slovenska projekta - »Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri« (Natura Mura) in »Vizija Pohorje 2030 - Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju« (Pohorka) sta prejela odločitev o finančni podpori iz sredstev evropske kohezijske politike. Vrednost Nature Mure, katerega obdobje izvajanja je od 1. 3. 2020 do 30. 11. 2023, znaša 4,57 milijona evrov, vrednost Pohorke (obdobje izvajanja od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2023) pa 2,18 milijona evrov. Od tega bo 80 odstotkov sredstev prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa Republika Slovenija.

Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri

Osrednji cilj projekta je obnova vodnih, gozdnih in travniških habitatov območja Natura 2000 ob reki Muri. Zato so predvideni ukrepi kot je revitalizacija struge Mure, obnova rečnih rokavov in mrtvic, obnova poplavnih gozdov ter obnova mokrotnih travnikov. Revitalizacija narave je zasnovana tako, da bo poleg naravovarstvenih ciljev zasledovala tudi širše cilje trajnostnega gospodarjenja z reko in njeno poplavno ravnico. Eden od ciljev je tudi približati naravo domačinom. Z interpretacijskimi centri in poligoni ter posodobljenimi učnimi potmi bo oplemenitena turistična ponudba za domačine in turiste. Interpretacijske točke, ki se bodo raztezale od Šentilja do Benice, bodo na sodoben način predstavljale zgodbo o pestri pomurski naravi in pomenu njenega varovanja, saj je območje vse bolj prepoznano (tudi v času pandemije COVID-19) kot zanimiva trajnostna turistična destinacija. Hkrati pa je izvedba projekta tudi pomemben korak k doseganju ciljev trajnostnega razvoja UNESCO Biosfernega območja Mura.

Vodilni partner projekta je Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN), projektni partnerji so: Direkcija RS za vode (DRSV), Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Slovenski državni gozdovi d. o. o. (SIDG), Občina Velika Polana in Razvojni center Murska Sobota (RCMS). V projekt je vključenih 13 pomurskih občin, projekt pozitivno vpliva na nova delovna mesta v regiji in na izboljšanje kakovosti življenjskega okolja lokalnih prebivalcev, povečal bo tudi turistično privlačnost pomurske pokrajine;

Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju

Z vidika ohranjanja narave predstavlja Pohorje posebnost - prisotna so značilna šotna barja in specifična travišča, delež gozdov je visok (75 %). Večina območja leži znotraj evropskega ekološkega omrežja Natura 2000. Nanj je vezanih 23 kvalifikacijskih vrst in 10 habitatnih tipov. Cilj projekta »Pohorka« je izboljšanje stanja naravovarstveno visoko vrednih območij ter iskati naravi prijazne rešitve za trajnostni razvoj Pohorja in usmerjanje prostočasnih aktivnosti v naravi.

Z varstvenimi ukrepi na terenu bo zagotovljeno ustrezno upravljanje s 6 habitatnimi tipi ter izboljšano ohranitveno stanje habitata za 5 živalskih vrst. Oblikoval se bo model trajnostnega upravljanja z območjem s sodelovanjem različnih deležnikov (lokalne skupnosti, organizacije, društva, posamezniki in drugi), ki bo umeščen v sektorske načrte. Z ozaveščanjem in povezovanjem lokalnega prebivalstva in obiskovalcev ter nadgradnjo interpretacijske infrastrukture se bo blažil pritisk stihijskega turizma in rekreacije.

Temeljni cilj je izboljšanje stanja naravovarstveno visoko vrednih območij ter iskati rešitve za trajnostni razvoj Pohorja in usmerjanje prostočasnih aktivnosti v naravi.

Vodilni partner projekta je RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško, d. o. o., projektni partnerji so ZRSVN, ZGS, Občina Zreče, Občina Mislinja in Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica.

Lovrenska jezera na Pohorju
Lovrenska jezera na Pohorju, foto: Tomo Jeseničnik, arhiv: RRA Koroška


Več v Narava