Predčasno je bila končana še ena seja OS Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

V primeru neizgradnje štirioddelčnega vrtca bodo vse do sedaj nastale stroške in znesek subvencije EKO sklada terjali od Antona Slane osebno.

Branko Košti, petek, 28. avgust 2020 ob 17:54
15. redna seja OS Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

15. redna seja OS Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Skupina štirih svetnikov in dveh svetnic občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, ki tvorijo večino v OS, je v prvi polovici avgusta vložila zahtevo za sklic 7. izredne seje, za katero je predlagala 5. točk dnevnega reda:

  • Poročanje o predvidenem izvajanju proračuna za leto 2020 - poročevalec župan
  • Poročanje o izvajanju sklepov OS in delovnih teles OS - poročevalec župan in OU
  • Podaja predlogov in imenovanje 5 članskega Gradbenega odbora, 2 člana iz vrst OS 1 zunanji član, ki ga predlaga OS in 2 člana predlaga župan
  • Razprava o terminskem planu izgradnje vrtca Sonček in sprejetje sklepov
  • Predstavitev programa investicijskega vzdrževanja občinskih cest za leto 2020 in sprejetje sklepov

Županu Antonu Slani je bila ponujena tudi možnost, da skliče redno sejo OS, na dnevni red katere pa mora predlagane točke uvrstiti na začetek dnevnega reda redne seje, kot to določata Statut Občine in Poslovnik o delu OS. Župan se je poslužil te možnosti in sklical 15. redno sejo, vendar je štiri točke predlagateljev izredne seje uvrstil proti koncu dnevnega reda, ene pa na dnevni red sploh ni uvrstil. Predlagatelji izredne seje so župana že pred sejo pisno opozorili, "da bo vsaka nadaljna kršitev določil Statuta Občine in Poslovnika občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici kakor tudi naših legitimnih zahtev sankcionirana z neudeležbo na seji OS oziroma z nepotrditvijo dnevnega reda". Enako je svetnik Mirko Ljubec zahteval tudi v razpravi o dnevnem redu na sami seji, njegovo zahtevo je podprl svetnik Ivan Fras, ki je ob tem podal tudi Izjavo za javnost (objavljamo jo na koncu prispevka). Župan je v želji, da se seja vendarle izpelje, zahtevi svetniške skupine ugodil in dnevni red je bil soglasno potrjen.

Zapletlo pa se je v nadaljevanju seje, saj je župan v poročanju o izvajanju proračuna ponovno poudaril, da vrtca po sprejetem proračunu ne bo gradil, prav tako je zavrnil zahtevo za imenovanje gradbenega odbora in razpravo o terminskem planu izgradnje vrtca. Svetnike je seznanil s soglasno zahtevo Sveta zavoda OŠ Sv. Jurij po izgradnji pet oddelčnega vrtca in povabilom članov Sveta, da se svetniki, ki nasprotujejo izgradnji večjega vrtca, z obiskom vrtca seznanijo z prostorsko problematiko, s katero se soočajo v vrtcu in šoli.

Razprave o svojih poročilih župan ni dovolil, zato so štirje svetniki sejo protestno zapustili, po predstavitvi predloga Sklepa o izdaji soglasja k sistematizaciji delovnih mest v Vrtcu Sonček za šolsko leto 2020/2021 (podal ga je ravnatelj OŠ Sv. Jurij Marko Kraner), sta sejo protestno zapustili še obe svetnici. S tem občinski svet ni bil več sklepčen, zato je župan sejo predčasno zaključil.


IZJAVA ZA JAVNOST
15. redna seja Občinskega sveta

Ob neuvrstitvi zahtevanih točk na dnevni red 15. redne seje Občinskega sveta, se župan namerno izogiba poročanju o izvajanju postavk sprejetega občinskega proračuna. Tako javnost ne bo seznanjena z realizacijo proračuna in realizacijo sprejetih sklepov odborov in komisij.

Prav tako se župan namerno izogiba dobronamernemu imenovanju gradbenega odbora, ki bi pomagal županu pri izpeljavi v proračunu sprejetih projektov. Člani gradbenega odbora bi svojo pomoč nudili brezplačno, za razliko od svetovalcev, ki jih najema župan in jih plačuje z javnimi sredstvi iz občinskega proračuna.

Župan se namerno izogiba poročanju o nameri in terminskem planu izgradnje vrtca Sonček, za katerega so zagotovljeni vsi pogoji za takojšen začetek gradnje (gradbena dokumentacija in finančna sredstva). Projektu pritrjuje izdelana demografska študija in strokovno stališče projektanta Aleksandra Ostana.

K takojšnji izgradnji vrtca poziva tudi Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Izjave župana, da vrtca ne bo gradil so skrajno neodgovorne do staršev in otrok.

Člani odbora ugotavljajo tudi, da je v novem šolskem letu v vrtec Sonček vpisanih 8 otrok manj kot v lanskem šolskem letu. Glede na zapis v gradivu o Sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Sonček za šolsko leto 2020/2021: »V primeru, da se bo gradnja vrtca pričela v letu 2020, se bo predšolska dejavnost v šolskem letu 2020/2021 izvajala na dveh lokacijah in sicer na lokaciji ul. Bratka Krefta 11 in na lokaciji ul. Edvarda Kocbeka 4.« Odbor predlagane sistemizacije ne podpira. Enakega mnenja je tudi svetniška skupina Naprej. V kolikor se gre v izgradnjo vrtca takoj, 3 lokacija ni potrebna in s tem tudi ne predlagana sistemizacija. Prav tako ne bodo potrebni dodatni stroški (dodatne zaposlitve, nakup avtomobila za prevoz hrane, prilagoditve obstoječih prostorov za namen varstva otrok, nakup opreme za te dodatne prostore itd.).

Ugotavljamo tudi, da se sistemizacija delovnih mest v OŠ sprejema le nekaj dni pred pričetkom pouka. Vloga za izdajo soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Sonček je bila na občino poslana že 23. 6. 2020. Na seji Občinskega sveta, ki je bila sklicana, 14. 7. 2020 obravnavanega gradiva o sistemizaciji sploh ni bilo na dnevnem redu. Naslednja seja je bila 12. 8. 2020, ki je bila zaradi županove samovoljne določitve datuma nesklepčna, kljub v naprejšnjim opozorilom. V prejšnjih mandatih se je sistemizacija delovnih mest v vrtcu Sonček sprejemala v začetku meseca junija.

V kolikor se izgradnja prizidka štiri oddelčnega vrtca, po sprejetem proračunu 2020 ne bo realizirala in bo poteklo gradbeno dovoljenje za izgradnjo vrtca, se vsi dosedanji stroški priprave na izgradnjo prizidka štiri oddelčnega vrtca in znesek subvencije Eko sklada terjajo od g. Antona Slane osebno.Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika