Proračun sprejet z amandmajem

Z amandmajem se je v proračun uvrstila obnova Zadružnega doma Cven

Dejan Razlag, sobota, 9. april 2011 ob 22:412
Občinski svet Občine Ljutomer je na 5. redni seji, 6. aprila, sprejel proračun Občine Ljutomer, ki so ga iz prejšnje seje umaknili iz dnevnega reda. Proračun v vrednosti 13 milijonov evrov so sprejeli z amandmajem, ki ga je vložil Tihomir Babič (SLS), s katerim se je v letošnji proračun uvrstila obnova Zadružnega doma na Cvenu.

V sredini marca, ko so bili znani izsledki revizije, so ukrepi revizijske hiše med drugim predvidevali tudi odpoved nekaterih projektov, ki so finančno nerealni. Tukaj je šlo za ureditev Športno-rekreacijskega centra (ŠRC) in Zadružni dom Cven. Realizacija teh dveh projektov je bila sprva prestavljena v naslednje leto. A je sedaj z vloženim amandmajem Zadružni dom bil uvrščen v letošnji proračun.

Tihomir Babič (SLS) je pred glasovanjem dejal: "Zadružni dom Cven ni pomemben le za KS Cven ampak za celotno državo, saj gre za prvi zgrajeni zadružni dom in kot tak predstavlja pomemben del naše dediščine. Prleki smo takrat, kot že nekajkrat pred tem in kasneje, dokazali, da prednjačimo pred ostalimi, da smo drugim lahko vzor.

Kakšen vzor pa smo drugim danes? Kakšen odnos pa gojimo danes do svoje kulturne dediščine in svoje zgodovine? To se bo pokazalo danes, ko žal preko amandmaja moramo pokazati kdo smo, kaj smo in braniti to, kar si ljudje resnično želijo.

Postavke iz katerih se zagotavljajo sredstva za investicijo, niso vitalnega pomena za občino, še manj pa za občane. Postavke se zmanjšujejo le deloma, zagotavljajo in odpirajo pa možnost investicije, ki pa je vitalna za slovensko podeželje. Večnamenska zgradba na Cvenu je bila zadnjih več kot 60 let srce bogatega kulturno-umetniškega življenja na podeželju ter kraj medgeneracijskega druženja. Tako druženje je danes marsikje žal zamrlo, kar pa poleg ekonomske krize še dodatno prispeva h krizi odnosov in kakovosti življenja nasploh.

Tako se danes na eni strani odločamo, ali bomo dali prednost stroškom praznovanj, protokolarnim darilom, pokroviteljstvom, materialnim stroškom, ... na drugi strani pa investiciji, ki poleg svoje bogate vsebine prinaša tudi velike ekonomske učinke in tudi gospodarsko rast naše občine. Če kdo, potem mora biti ravno občina vzgled in se tudi sama racionalizirati v svoji porabi, hkrati pa biti tisti, ki zagotavlja vsaj osnovne investicije v svojem prostoru. Gradbene investicije imajo v času krize še poseben ekonomski pomen. Splošno znano je, da ima vsaka gradbena investicija v prostoru vsaj 2,5 kratni multiplikativni učinek. Ravno gradnja je tista, ki veliko bolj kot npr. glasilo, darila ali nova oprema uradnikov zmanjšuje učinke krize. Pomen te investicije je iz ekonomskega vidika še toliko večji, ker bomo na vsak naš evro, ki ga vložimo, dobili še več kot en evro nepovratnih sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz naslova razpisa za obnovo in razvoj vasi. Mirno tako lahko rečemo, da bo multiplikativni učinek te investicije še bistveno višji od 2,5.

Prepričani tudi smo, da investicijo lahko izvedejo domači izvajalci, obrtniki in dobavitelji, ti potrebujejo investicije in delo letos in ne drugo leto. Za drugo leto moramo vložiti vse napore, da bomo začeli že z novimi investicijami in tako vsaj po svojih močeh prispevali k zmanjševanju krize.

Občina, kot pomemben generator gospodarske rasti v občini, je namreč bolj kot kdajkoli prej odgovorna, da svoja sredstva v čim večji meri preusmeri iz postavk manjše dodane vrednosti v tiste, kjer je ta dodana vrednost večplastna in od katere bo korist imel najširši krog naših občanov.

Spoštovani svetniki in predvsem ga. županja, upam, da se zavedamo naše odgovornosti in bomo skupaj ne samo sprejeli ta amandma, ampak v tem letu za njim tudi stali. Prosim, da ga podprete in nato skupaj sprejmimo celoten proračun in tako opravimo nalogo in dolžnost, ki so nam jo zaupali občani na volitvah.
"

Županja mag. Olga Karba je pred sprejemanjem proračuna in amandmaja dejala, da se ji zmanjševanje nekaterih proračunskih postavk z amandmajem ne zdi smiselno, pomembnejše bi bilo vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, nujna se ji zdi tudi posodobitev opreme občinske uprave. Tudi odvzemanje dela sredstev za njena pokroviteljstva in protokolarna darila ter zmanjšanje sredstev za izdajanje občinskega glasila se ji niso zdela primerna, saj so na prejšnji seji svetniki potrdili odlok o glasilu v prvi obravnavi.

A so svetniki z večino sprejeli amandma in potrdili, da se iz več postavk proračuna zagotovi 120 tisoč evrov, kolikor jih bo Občina Ljutomer namenila za obnovo tega doma. Rok za obnovo je sicer oktober 2012.

Babičev amandma je bil edini izmed sedmih vloženih amandmajev pravilno pripravljen, zato je tudi edini bil podan na glasovanje. S sprejetjem le-tega se je iz osemnajstih proračunskih postavk odvzelo 120 tisoč evrov, med drugim 25 tisoč evrov iz občinske rezerve, 24 tisoč evrov od vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti, 18 tisoč evrov od občinskega glasila, 11.500 evrov namenjenih za materialne stroške občinske uprave ter 5.500 evrov za nakup opreme občinske uprave, 2 tisoč evrov je bilo odvzeto od pokroviteljstva županje, tisoč evrov pa od denarja namenjenega za protokolarna darila.