Zaključili dve leti trajajoč projekt, ki je zaobjel dobršen del vzhodne Slovenije

Zaključen projekt je skozi pilotne izvedbe modelov, manjša infrastrukturna vlaganja in nakup opreme ter s pomočjo različnih usposabljanj, prinesel pozitiven učinek na ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

Prlekija-on.net, nedelja, 27. december 2020 ob 18:32
Jeruzalem

Jeruzalem

Dve leti trajajoč projekt Pametne vasi za jutri, so partnerji uspešno pripeljali do konca. Projekt je bil odobren na 3. javnem razpisu za podukrep 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, tako so bile projektne aktivnosti sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Partnerstvo operacije je zaobjelo dobršen del vzhodne Slovenije, v izvedbi aktivnosti je tako sodelovalo 5 lokalnih akcijskih skupin (LAS): LAS Posavje (vodilni partner), LAS Prlekija, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020, projektne aktivnosti pa je izvajalo kar 22 upravičencev/partnerjev.

Skupna vrednost projekta je bila 444.339, 91 evrov, od tega so partnerji z odločbami pridobili 336.812,25 evrov nepovratnih CLLD sredstev sklada EKSRP.

Zaključen projekt je skozi pilotne izvedbe modelov, manjša infrastrukturna vlaganja in nakup opreme ter s pomočjo različnih usposabljanj, prinesel pozitiven učinek na ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

Pametne vasi za jutri

Namen ohraniti slovensko podeželje, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno

Ideja za projekt Pametne vasi za jutri je nastala iz trenutnega stanja na podeželju, to je naraščajoče staranje, bivalne kapacitete na podeželju, kakovost življenja na vasi, pomankanje storitev oz. programov na podeželju, mladi zapuščajo podeželje, starejši živijo sami. Ravno zato so želeli sprejeti izziv vzpostavitve novih poslovnih modelov oz. pametnih rešitev, s pomočjo katerih bodo lahko ohranili slovensko podeželje, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno. 

Naraščajoče staranje, pomanjkanje storitev na podeželju, mladi zapuščajo podeželje, vse to so bili osnovni izzivi, ki so jih želeli s projektom rešiti oziroma jih omiliti. Spoprijeli so se z izzivom: decentralizacija in vzdrževanje možnosti in pogojev, da starejši čim dlje časa ostanejo doma v svojem bivalnem okolju, vzpostavitev novih poslovnih modelov z vključevanjem socialnega podjetništva. In na koncu uspešno prišli do rešitve: vzpostavitev pametnih rešitev, katere so oblikovali in izvedli skozi pilotne modele.

V tem času so večkrat dobili vprašanje, kaj sploh je pametna vas? Če strnemo pomen, lahko pametno vas v enem stavku opišemo kot zmožnost, da koristimo vire in proizvajamo dobrine, ki zadovoljijo naše potrebe, ne da bi pri tem ogrožali vire za prihajajoče generacije. Osnovni namen pa je seveda ohranitev aktivnega, mladim in starejšim generacijam prijaznega podeželja.

V izvedenih aktivnostih so iskali priložnosti, da starejši ostanejo v svojem bivalnem okolju oz. v aktivno urejenih srebrnih vaseh, da vzpostavijo nove poslovne modele z vključevanjem socialnega podjetništva, zagotovijo večjo povezanost z urbanimi središči in sploh naredijo življenje na podeželskih območjih še bolj prijetno.

Pametne vasi za jutri

V projektu zasnovali pet pilotnih modelov

Za lažje izvajanje projektnih aktivnosti, so na začetku projekta izvedli celovito analizo obstoječih možnosti za vzpostavitev modelov »Pametnih vasi« in demografsko projekcijo staranja slovenskega podeželja skupaj z zavodom INRISK.

Naslednji korak je bil zagotovo najbolj konkreten in pomeni tudi največji doprinos, oblikovanje modelov pametnih rešitev za podeželje, tako so v projektu zasnovali pet pilotnih modelov, ki so jih tudi testirali in praktično izvedli na posameznem vključenem LAS.

V okviru skupne operacije so tako pripravili in testno izvedli naslednjih 5 modelov za vzpostavitve »Pametnih vasi za jutri«, ki bodo javno dostopni tudi v skupnem dokumentu:

  • Model 1: Trajnostna mobilnost na podeželju,
  • Model 2: Pametna srebrna vas - PSV,
  • Model 3: Digitalna tehnologija na podeželju,
  • Model 4: Povezovanje podeželskih ponudnikov in
  • Model 5: Druženje na vasi.

Z inovativnimi modeli, ki se nanašajo na ureditev pametnih srebrnih vasi, aktivacijo turističnih kmetij, vzpostavitev ponudbe prevozov za starejše, aktivnostmi digitalnega opismenjevanja, ureditvijo prostorov za druženje na vasi ter oblikovanje prostočasnih dejavnosti na vasi, so zagotovo na vsako območje LAS prinesli nove, zanimive in tudi nujno potrebne vsebine. Pomembno je, da so vse vsebine oblikovane tako, da so z manjšimi prilagajanji prenosljive tako znotraj območij LAS, kot tudi v širšem slovenskem prostoru. 

Izvedba celotne operacije je zahtevala veliko sodelovanja, povezovanja in izmenjave mnenj ter tudi prilagajanj na spremenjenje okoliščine, ki so bile posledica novega koronavirusa, a so navkljub kakšni oviri LASi s skupnimi močmi aktivnosti uspešno pripeljali do konca.

"Glede na dolgoletno tradicijo, ki jo ima pristop LEADER/CLLD in pomembno vlogo pri napredku lokalne skupnosti, verjamemo, da se bomo na območij LAS tudi v prihodnje aktivno srečevali s konceptom pametnih vasi. Navsezadnje je sam koncept pametnih vasi trend, ki ga bo zasledoval tudi pristop LEADER /CLLD v naslednjem finančnem obdobju. Strukturne spremembe, krepitev zmogljivosti in inovacije, so glavni poudarki, ki bi jih morali in jih partnerji s svojimi aktivnostmi tudi v prihodnje želimo prenesti na podeželje," je bilo povedano na zaključni novinarski konferenci, ki je zaradi trenutne situacije potekala preko aplikacije ZOOM.

Spodaj objavljamo tudi skupen Film projekta Pametne vasi za jutri ter izjave partnerskih LAS.

LAS Obsotelje in Kozjansko

Tako ob prijavi kot danes na območju LAS Obsotelje in Kozjansko velik izziv predstavlja hitro staranje prebivalstva, vedno večje potrebe po institucionalni oskrbi, po drugi strani pa želja starejših, da čim dlje časa ostanejo v domači oskrbi in aktivni v domačem okolju.
Zaradi vsega prej naštetega smo v LAS skupaj s partnerji: Razvojno agencijo Sotla, Ljudsko univerzo Rogaška Slatina in Centrom ponovne uporabe, pristopili k razvoju modela »Druženje na vasi«, ki omogoča aktivno vključevanje starejšega prebivalstva v prostočasne aktivnosti in jih hkrati čim bolj izobrazi o možnostih zdravstvene samooskrbe, jih spodbuja k prenašanju njihovih znanj na mlajše generacije, spodbuja njihovo kreativnost ...
Po samem razvoju modulov za Druženje na vasi, smo predvidevali tudi dve fizični izvedbi v naših vaseh. V začetku leta smo eno uspešno izvedli, drugo pa nam je preprečila epidemija novega koronavirusa. S partnerji na območju LAS smo se prilagodili razmeram in drugo ponovitev Druženja na vasi izvedli v e-obliki. Velik izziv, ampak hkrati tudi učne ure IKT za starejše. Udeleženci so bili navdušeni nad tematikami, kar dokazuje tudi velik odziv vključenih v kasnejše izobraževanje za nove mentorje, ki bodo Druženje na vasi izvajali v prihodnje.
Na območju LAS je Občina Rogaška Slatina izvedla investicijo v ureditev Prosto dostopne popravljalnice v centru ponovne uporabe Rogaška Slatina. Popravljalnica je prosto dostopna, v njej pa lahko prebivalci Obsotelja in Kozjanskega brezplačno popravijo svoje premete, na voljo pa je tudi brezplačna strokovna pomoč.

LAS Posavje

LAS Posavje je v sklopu Pametnih vasi za jutri pripravila analizo, ki zajema obstoječo demografsko sliko in analizo obstoječih storitev in možnosti za vzpostavitev koncepta »Pametnih vasi«, projekcije staranja prebivalstva slovenskega podeželja za področje partnerskih LAS. Na podlagi analize smo oblikovali model pametnih srebrnih vasi s konkretnimi prostorskimi in programskimi rešitvami je, ki predstavljajo celovit pameten sistem bivanja za starejše, kjer je dolgotrajna oskrba, kamor spadata zdravstvene in socialne storitve nadgrajena z digitalnimi, telekomunikacijskimi tehnologijami in inovacijami za cenejšo oskrbo srebrnih vasi. V LAS - u Posavje smo v sklopu projekta uredili tudi t.i. družilnice oz. prostore za druženje ter izvedli različna usposabljanja na področju uporabe obnovljivih virov energije in predstavili nove tehnološke rešitve v kmetijski proizvodnji, ki varujejo okolje. S tovrstnimi usposabljanji želimo podeželje narediti nizkoogljično in trajnostno. Prav tako smo izvedli usposabljanja za digitalni marketing ter ciljno usmerjena izobraževanja za oskrbovalce, delovno populacijo in mladimi, z namenom, da znamo starejšim pomagati in z njimi pravilno komunicirati. V sklopu diseminacije smo poleg logotipa projekta, objav v regijskem časopisu in na družabnih omrežjih, igre spomin, posneli promocijski film projekta, kjer so vključeni vsi LAS - i. Samooskrbni funkcionalni model pametnih srebrnih vasi, ki tako določa različne zasnove bivalnih enot, lahko umeščamo v LAS - e po Sloveniji in tudi širše in je podlaga za prostorsko umeščanje enot, vasi, kot tudi za vzpostavitev storitev dolgotrajne oskrbe in različnih e storitev. Modeli že sami po sebi narekujejo nadgradnjo projekta, in sicer na način, da modele v čim večji meri realiziramo, tako iz infrastrukturnega vidika, kot tudi iz vidika izvajanja novih storitev in programov.

LAS Goričko 2020

Glavni doprinos projekta "Pametne vasi za jutri" za območje LAS Goričko 2020 se kaže v oddani vrednosti, ki jo projekt prinaša na podeželje Goričkega, predvsem območje Občine Šalovci, kjer se po uvedbi pilotnega modela s pomočjo v okviru te operacije kupljenega električnega avtomobila in prostovoljcev, uspešno izvajajo brezplačni prevozi za ranljive skupine.
Uvedba pilotnega modela Trajnostna mobilnost na podeželju se je izkazal kot vsebinsko in izvedbeno zelo dobro zastavljen, enostaven za uvedbo, ter zaradi praktičnosti in koristi za lokalno okolje, s strani lokalne skupnosti zelo dobro sprejet. Prispeval je k večji mobilnosti predstavnikov ranljivih skupin (starostniki, bolni, invalidi ipd.), ki nimajo sorodnikov, sosedov, prijateljev, niti lastnega prevoznega sredstva in živijo na odročnih delih podeželja Občine Šalovci. Po uvedbi pilotnega modela se je okrepilo medgeneracijsko sodelovanje in povezanost lokalne skupnosti, kakovost življenja se je izboljšala. Za občino Šalovci, za katero je značilna velika poselitvena razpršenost in se je pred uvedbo pilota ukvarjala težavami povezanimi z omejeno mobilnostjo velika števila prebivalcev, pomeni uvedba pilota pomembno dodano vrednost, saj zagotavlja mobilnost ter pomoč v stiski najbolj ranljivim skupinam. Z uvedbo brezplačnih prevozov se je zmanjšala njihova socialna stiska in osamljenost hkrati pa povečala vključenost v družbo in dostopnost do storitev zdravnika, lekarne, banke, pošte in trgovine.
Zaradi ugotovljenih številnih koristi za lokalno prebivalstvo ter pozitivnih vplivov na družbeno življenje in okolje, razmišljajo o uvedbi podobnega modela tudi sosednje občine, ki se srečujejo s podobnimi problemi in izzivi povezanimi s trajnostno mobilnostjo na podeželju.

LAS Prlekija

Projekt Pametne vasi za jutri je prispeval k temeljitemu pregledu stanja na področju demografskih trendov in oskrbe starostnikov na območju LAS Prlekija. Sodelavci LAS Prlekija smo razvili model mreže za uporabo digitalnih tehnologij in ga tudi preizkusili. Kljub pandemiji smo uspeli povezati mlade prostovoljce z ostarelimi ljudmi in slednjim omogočili lažji in hitrejši dostop do storitev in informacij preko mobilnih naprav. V vasi Stogovci smo izvedli vrsto druženj na vasi. V podporo nadgradnji uspešnih delavnic smo opremili javni prostor z rekviziti za razgibavanje vseh generacij in adaptirali večnamenski prostor za potrebe druženja, kar prav v teh časih pogrešajo vse generacije.
Projekt bomo nadgrajevali z vlaganji v izboljšanje mobilnosti starejše populacije, z nadaljnjim digitalnim opismenjevanjem in vzpostavitvijo srebrne vasi v LAS Prlekija.

LAS Pri dobrih ljudeh 2020

Rezultati aktivnosti, ki smo jih izvajali tekom projekta, imajo vsak pa svoje pozitiven učinek na naše območje. Velik potencial vidimo predvsem v razvitem modelu povezovanja ponudnikov, ki smo ga razvili skupaj s partnerjem ZRP Pomelaj z.o.o. kjer je osnova partnerstva ohranjanje pletarske dejavnosti, prenos pletarskega znanja ter iskanje možnosti plasiranja novo nastalih pletarskih produktov na trgu. Tako so se v okviru projekta razvili 3 novi produkti, in sicer španska stena, tabure in kuhinjski stol.
Prav tako smo z e-kolesi ter pripadajočo kolesarnico s polnilnico pripomogli k zmanjševanju toplogrednih plinov in spodbujanju uporabe trajnostnega prevoza na območju občine Lendava, prebivalci našega območja pa imajo sedaj na voljo še opremljen družinsko - medgeneracijski center v Renkovcih, ki nudi prostorske možnosti za neformalna druženja.
Želimo, da bi medgeneracijski prostor tudi v prihodnje zaživel in imel vsebine, ki bi ljudi privabilo h kvalitetnemu preživljanju prostega časa, da se bodo v prihodnosti še razvijali novi pletarski produkti, za e-kolesa pa seveda, da se bodo čim več uporabljala in bodo v prihodnosti sledile več takšne investicije, ki niso koristne samo za okolje, ampak tudi za naše zdravje.Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Gospodarstvo