To so ukrepi, ki jih prinaša PKP8

V ospredje so ponovno postavljeni ukrepi za ohranitev delovnih mest in pomoči gospodarstvu, prioritetno pa se naslavlja tudi celostno skrb za starejše. PKP8 širi solidarnostne dodatke na še nekatere skupine ranljivih.

Prlekija-on.net, sreda, 3. februar 2021 ob 16:28
V ospredje so ponovno postavljeni ukrepi za ohranitev delovnih mest in pomoči gospodarstvu

V ospredje so ponovno postavljeni ukrepi za ohranitev delovnih mest in pomoči gospodarstvu

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 (PKP8), ki ga je potrdil Državni zbor dne 3. 2. 2021, je namenjen zmanjševanju škodljivih posledic širjenja koronavirusa na prebivalstvo, gospodarstvo in na drugih področjih. V ospredje so ponovno postavljeni ukrepi za ohranitev delovnih mest in pomoči gospodarstvu, prioritetno pa se naslavlja tudi celostno skrb za starejše. PKP8 širi solidarnostne dodatke na še nekatere skupine ranljivih.

Ukrepi za ohranitev delovnih mest in pomoči gospodarstvu

Podaljšanje ukrepa subvencioniranja čakanja na delo doma

Od začetka izvajanja interventne zakonodaje, torej od 1. aprila 2020 do konca januarja 2021, je bilo za vse interventne ukrepe (začasno čakanje na delo, karantena, višja sila, skrajšani polni delovni čas in začasno denarno nadomestilo) skupaj izplačanih okoli 433 milijonov evrov. Samo ukrep čakanja na delo je koristilo ali koristi skoraj 32 000 poslovnih subjektov.

Eden ključnih interventnih ukrepov za ohranitev številnih delovnih mest je ukrep subvencioniranja čakanje na delo doma, ki se ga v PKP8 podaljšuje od 1. februarja do 30. aprila, z možnostjo podaljšanja do 30. junija 2021. Povračilo nadomestila plače bodo lahko uveljavili vsi delodajalci, ki so bili registrirani najpozneje 31. decembra 2020 in jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2021 zaradi epidemije upadli za več kot 20 % glede na leto 2019 oziroma 2020.

Država bo še naprej krila 80 odstotkov nadomestila plače, pri čemer je višina subvencije omejena z višino povprečne plače za oktober 2020. Delodajalci, ki ne dosegajo praga 1,2 milijona evrov državne pomoči po interventnih zakonih, bodo lahko prejeli povračilo v celoti. V obeh primerih subvencija vključuje nadomestilo plače in prispevke za socialna zavarovanja (bruto I).

Za čas, ko je delodajalcu prepovedano opravljanje dejavnosti zaradi vladnega odloka, pa je v povračilo nadomestila plače, ki ga krije država, vključeno nadomestilo plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II).

Subvencioniranje dviga minimalne plače

Drugi ključni ukrep za gospodarstvo predstavlja subvencioniranje minimalne plače v prvi polovici leta 2021, v drugi polovici pa razbremenitev delodajalcev pri plačilu prispevkov za socialno varnost za delavce v delovnem razmerju.

Delodajalci bodo po PKP8 za plače delavcev, katerih plača brez dodatkov ne dosega zneska minimalne plače, v prvi polovici leta upravičeni do povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije v višini 50 evrov. Za zaposlene s krajšim delovnim časom bodo delodajalci upravičeni do subvencije sorazmerno delovnemu času, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi oziroma opravil delo.

Za plače in nadomestila plače, ki jih bodo delodajalci izplačali v obdobju od julija do vključno decembra, pa se bo določila nižja najnižja osnova za plačilo socialnih prispevkov. Najnižja osnova se bo začasno znižala s 60 odstotkov povprečne plače na višino minimalne plače. S tem se bodo v določenem obsegu razbremenili delodajalci, ki so zaradi epidemije že tako v nezavidljivem položaju, zaradi dviga minimalne plače pa bi se jim stroški še povišali.

Delodajalec v obdobju prejemanja subvencije in še tri mesece po tem ne sme iz poslovnega razloga odpustiti delavcev, za katere je prejemal subvencije, ali odpustiti večjega števila delavcev iz poslovnih razlogov.

Krizni dodatek

PKP8 tudi odpravlja neenakost med delavci, ki so pri plači v decembru prejeli plačilo za poslovno uspešnost ali del tega plačila (npr. božičnica) in zato niso bili upravičeni do kriznega dodatka. Čeprav so ta mesec delali, so bili v drugačnem položaju glede na tiste, ki so plačilo za poslovno uspešnost prejeli izplačano v drugih mesecih, npr. januarja. 

Solidarnostni dodatki

S PKP7 so bili zagotovljeni solidarnostni dodatki za različne skupine ljudi, od upokojencev, zaposlenih z nizkimi dohodki, za družine z otroki in starejši kmetje z nizkimi prejemki itd. PKP8 širi krog upravičencev do solidarnostnih dodatkov.

Do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 50 evrov bo upravičen dijak s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v šolskem letu 2020/2021 redno izobražuje po javnoveljavnih izobraževalnih programih v Sloveniji in na dan 19. oktobra 2020 ni bil vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17. in 25. člena ZPIZ2 in je dopolnil 18 let pred 19. oktobrom 2020. Dijaki morajo oddati zahtevek za nakazilo enkratnega solidarnostnega dodatka preko e-uprave do 28. februarja 2021. Zahtevek bo objavljen na e-upravi dne 11. 2. 2021 in ga bodo polnoletni dijaki lahko vložili z ali brez e-identitete. Izplačilo se predvideva do 31. marca 2021.

Solidarnostni dodatek v višini 150 evrov bodo prejeli študentje s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo na tujem visokošolskem zavodu.

PKP8 predvideva razširitev kroga upravičencev do enkratnega solidarnostnega dodatka tudi na invalide z izredno nizkim denarnimi prejemki. Solidarnostni dodatek do zneska 150 evrov bodo prejeli prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanjaki delajo krajši delovni čas (višina bo vezana na obseg delovne obveznosti in na znesek invalidskega nadomestila) ter vojni veterani in invalidi po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov, in sicer v višini 150 evrov.

Solidarnostni dodatek bodo dobile tudi brezposelne osebe, ki so zaposlitev izgubile od 12. marca do uveljavitve tega zakona. Enkratni solidarnostni dodatek je združljiv z denarnim nadomestilom za brezposelnost oz. začasnim denarnim nadomestilom za brezposelnost.

Ukrepi za starejše

Vsi do sedaj sprejeti ukrepi na področju oskrbe starejših so bili sprejeti na način, da se finančno breme prenese na proračun in ne na oskrbovance. Iz naslova vseh protikorona interventnih ukrepov v letih 2020 in 2021 je bilo skupaj zagotovljenih prek 56 milijonov evrov, in sicer za: dodatek za delo v rizičnih razmerah in dodatek za nevarnost in posebne obremenitve, pomoč izvajalcem pomoči na domu, povračilo oskrbnine zaradi umika v domačo oskrbo, kritje izpada prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet, stroške za zaposlene ki so opravljali zdravstveno dejavnost pri izvajalcih institucionalnega varstva, dodatke zaposlenim, financiranje dodatnih kadrov pri izvajalcih institucionalnega varstva za 2 leti, dodatek zaposlenim za delo v sivi in rdeči coni, enomesečno strateško zalogo varovalne opreme, varovalno oprema za zaposlene v sivi in rdeči coni (samo za osnovno in socialno oskrbo) ter dezinfekcijo, kritje izpada prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet ter povračilo oskrbnine zaradi umika v domačo oskrbo.

Po 15 letih so bili v 10 mesecih realizirani prvi pomembni koraki na področju kadrovske in prostorske stiske. Na podlagi interventnih zakonov je bilo dodatno zaposlenih 541 oseb (sklenjene pogodbe o zaposlitvi), 116 je trenutno zaposlenih prek javnih del, na podlagi začasnega in občasnega dela je bilo predvsem v domovih za starejše opravljenih 3.527 ur, opravljenih je bilo tudi 55.019 ur dijakov in študentov.

PKP8 uvaja pomembne nove ukrepe, to je ureja povračilo stroškov, povezanih z zdravljenjem s kisikom pri osebah s koronavirusno boleznijo v socialno varstvenih in vzgojno izobraževalnih zavodih, ki izvajajo tudi zdravstveno dejavnost ter izvajalcih podaljšane nege. Eden izmed pomembnejših ukrepov v predlogu PKP8 na področju oskrbe starejših je tudi izvajanje podaljšanje obravnave, ki se nanaša na čas potreben za okrevanje.

Drugi ukrepi

- Delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega se omogoča tudi fizičnim osebam, ki opravljajo kmetijsko dejavnosti in preko pogodbe o zaposlitvi zaposlujejo delavce.

- Začasni ukrep polnega plačila prispevkov za socialno varnost za verske uslužbence.

Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka za nosilce kmetijskih gospodarstev in nosilce dopolnilne dejavnosti tudi za nazaj, od 1. oktobra 2020.

- Do 30. junija 2021 se podaljšuje ukrep nadomestila izpada prihodkov izvajalca prevoza potnikov v železniškem prometu, za izvajalce prevozov potnikov z avtobusi in imetnikom licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu, ki izvajajo občasni prevoz s kombiniranimi vozili,

- Podaljšuje se ukrep nadomestila izpada prihodkov iz naslova šolskih prevozov, in sicer do 24. 6. 2021.Več v Slovenija