Bo o sprejemu v Vrtec Sonček odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec?

Osma izredna seja OS Sv. Jurij ni prinesla rešitve prostorske stiske v vrtcu.

Branko Košti, petek, 28. maj 2021 ob 17:01
8. izredna seja Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

8. izredna seja Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

V sredo, 26. maja, je potekala 8. izredna seja občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, katero je župan Anton Slana sklical na zahtevo skupine sedmih občinskih svetnic in svetnikov.

Kot je v tem mandatu OS in župana stalnica, se je zapletlo že pri potrjevanju dnevnega reda. K predlogu dnevnega reda, katerega so podali predlagatelji seje, je župan dodal še točko Obravnava in sprejem osnutka Odloka o rebalansu proračuna za leto 2021, po hitrem postopku, s katero je želel v proračunu zagotoviti 100 tisoč evrov za ureditev začasnih prostorov za dva oddelka vrtca v prostorih Centra ponovne uporabe. Temu je sedem svetnikov odločno nasprotovalo in zahtevalo, da se takoj pristopi k izgradnji štirioddelčnega vrtca, kot predvideva aprila potrjen proračun. Prepričani pa so, da je z racionalnejšo izkoriščenostjo prostorov v osnovni šoli mogoče zagotoviti dovolj prostora do dokončanja novega vrtca.

Nasprotno ravnatelj OŠ Sv. Jurij Marko Kraner z dopisom obvešča župana in OU, da glede števila otrok, ki bodo v naslednjem šolskem letu obiskovali šolo, ne more zagotoviti prostora za tri oddelke vrtca, ampak največ za dva. Ker so v obstoječem vrtcu nameščeni štirje oddelki, v prostorih šole pa bosta lahko le dva, ponovno poziva Občino, da zagotovi prostore za sedem oddelkov. V nasprotnem primeru bo o sprejemu otrok odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec, starše otrok 1. starostnega obdobja pa bodo morali obvestiti, da otroci niso sprejeti v vrtec zaradi nezagotavljanja prostorskih pogojev s strani ustanovitelje vrtca – Občine.

Svetniki so z glasovanjem zavrnili uvrstitev te točke na dnevni red seje, vprašanje, ali bo v začetku prihodnjega šolskega leta dovolj prostora v vrtcu za vse vpisane otroke, ostaja še naprej neodgovorjeno.

V nadaljevanju seje so obravnavali točke, katere je za izredno sejo predlagala skupina svetnikov. Na predlog Komisije za občinske javne službe in komunalne zadeve so potrdili plan investicijskega vzdrževanja občinskih cest za leto 2021 z zahtevo, da se k realizaciji plana pristopi takoj.

Od župana in občinske uprave je skupina svetnikov zahtevala poročanje o dinamiki aktivnosti glede izvajanja sprejetih amandmajev ob sprejetju proračuna za leto 2021 (priprava dokumentacije, razpisi, predvidena časovnica realizacije ipd.). Župan je obljubil pisne odgovore na postavljene zahteve.

Celoten potek seje si lahko ogledate v posnetku.Več v Politika