Zbirajo se ponudbe za oddajo Dvorca Jeruzalem v najem

Poslovni prostori so namenjeni izvajanju gostinske, nastanitvene, turistične in kongresne dejavnosti ter organizaciji dogodkov.

Prlekija-on.net, torek, 22. junij 2021 ob 12:45
Dvorec Jeruzalem

Dvorec Jeruzalem

Občina Ljutomer je objavila obvestilo, da se javno zbirajo ponudbe za oddajo v najem poslovnega turističnega objekta Dvorec Jeruzalem na naslovu Jeruzalem 8 s servisno informacijskim objektom (TIC) na naslovu Jeruzalem 9. V najem se oddajajo opremljeni poslovni prostori - Turistični objekt Dvorec Jeruzalem, ki stoji na zemljišču v izmeri 1059,1 m2 s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem ter opremljeni poslovni prostori, servisno informacijski objekt pri turističnem objektu Dvorec Jeruzalemu v izmeri 124,6 m2.

Stavba je na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine in Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Ljutomer opredeljen kot nepremični spomenik (etnološki) Jeruzalem - Dvorec Jeruzalem.

Dvorec Jeruzalem sameva že nekaj let

Se za Dvorec Jeruzalem obetajo lepši časi?


Izhodiščna cena 4.200 evrov/mesečno

Izhodiščna najemnina za opremljene poslovne prostore iz znaša 4.200 evrov/mesečno brez DDV. Poleg najemnine je najemnik dolžan plačevati tudi stroške obratovanja in sicer: električno energijo, komunalne storitve, vodo, ogrevanje, stroške telekomunikacij, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške rednega vzdrževanja, stroške običajnih zavarovanj (požarno najmanj v višini knjigovodske vrednosti za vse rizike, odgovornost, vlom, steklo, strojelom ter druge) in druge morebitne stroške obratovanja. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, se morajo vinkulirati v korist Občine Ljutomer. Stroške investicijskega vzdrževanja nosi lastnik, stroške tekočega vzdrževanja pa najemnik.

Najemnina se lahko plačuje mesečno ali letno (v enkratnem znesku največ za obdobje enega leta), kar se bosta pogodbeni stranki dogovorili s pogodbo. Najemnik si mora v primeru kakršnih koli vlaganj v nepremičnino, pridobiti predhodno pisno soglasje lastnika in skleniti pisni dogovor o namenu vlaganja (v objekt, funkcionalno zemljišče, oprema...), načinu in višini nadomestitve vrednosti vlaganj.

Najem za določen čas pet let

Nepremično premoženje, poslovni prostori se oddajajo v najem za določen čas pet let. Po izteku najemnega razmerja lahko najemodajalec stavbe ponovno odda v najem, po postopku v skladu s predpisi. Nepremično premoženje se lahko na podlagi predhodnega pisnega soglasja najemodajalca odda v podnajem, če se oddaja za krajše časovno obdobje ali v manjšem obsegu. Začetek najemnega razmerja za Dvorec Jeruzalem bo takoj po podpisu najemne pogodbe.

Poslovni prostori so namenjeni izvajanju gostinske, nastanitvene, turistične in kongresne dejavnosti ter organizaciji dogodkov. Bodoči upravljalec/najemnik mora vzpostaviti kategorizacijo nastanitvenega objekta po novem sistemu kategorizacije Hotelstarsa v rangu 4* in se kot kakovosten in dober gospodar truditi obdržati 4* ter s svojimi kakovostnimi storitvami skrbeti za ugled Dvorca Jeruzalem. Ves čas najema mora ponudnik ohranjati kategorizacijo štirih zvezdic oz. štirih zvezdic superior.

Najemnik bo dolžan izvajati tudi turistično informacijsko dejavnost

Najemnik bo dolžan izvajati tudi turistično informacijsko dejavnost, tržiti turistične proizvode ter ponudbo turističnih storitev iz območja Občine Ljutomer, brezplačno nuditi informacije turistom, zbirati podatke za potrebe informiranja obiskovalcev, spremljati in posredovati predloge pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim službam občine, sodelovati s turističnimi društvi ter ponudniki gostinskih in turističnih storitev, skrbeti za promocijo občine ter prodajati spominke, vstopnice ipd. Najemnik bo prav tako dolžan izvajati preostale dejavnosti v skladu s potrjeno vizijo.

Bodoči najemnik mora izpolnjevati tudi naslednje pogoje: da je gostinec, turistični delavec ali subjekt, ki ima najmanj 5 let izkušenj z delom v gostinski dejavnosti oziroma v nastanitveni dejavnosti ali bo v roku najkasneje enega meseca od podpisa pogodbe zaposlil kader, ki izpolnjuje te pogoje ter bo objekt v roku enega meseca od podpisa pogodbe tudi odprl. Imeti mora najmanj dve leti izkušenj z vodenjem, da je gostinec, turistični delavec ali subjekt s poznavanjem regionalne kulinarike in enogastronomije in da je gostinec, turistični delavec ali subjekt s poznavanjem turistične destinacije.

Ponudbo lahko podajo samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Ponudbi za najem je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10 % od letne najemnine, kar znese 5.040 evrov.

Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami morajo biti predložene Občini Ljutomer v zaprti ovojnici najkasneje do 19. julija 2021 do 10. ure, javno odpiranje ponudb pa bo 19. julija 2021 ob 10.30 uri v sejni sobi Občine Ljutomer.

Več podrobnosti ter obrazec za oddajo najdete na spletni strani Občine Ljutomer.