Od 14. avgusta veljajo novosti za imetnike orožja in orožnih listin

Novela Zakona o orožju, prinaša nekatere novosti za imetnike orožja in orožnih listin pri kategorizaciji orožja, onesposobljenem orožju, zbiranju, posojanju in dajanju orožja v uporabo, omogoča pa tudi legalizacijo orožja.

Prlekija-on.net, sreda, 18. avgust 2021 ob 11:10
Začel je veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju

Začel je veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju

Državni zbor je 16. julija 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju (ZOro-1C), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS številka 125/21) in je začel veljati 14. avgusta 2021. Novela Zakona o orožju, prinaša nekatere novosti za imetnike orožja in orožnih listin pri kategorizaciji orožja, onesposobljenem orožju, zbiranju, posojanju in dajanju orožja v uporabo, omogoča pa tudi legalizacijo orožja.

Nova kategorizacija orožja

Novela ureja novo kategorizacijo orožja oziroma spremembe pri kategorizaciji orožja, in sicer nekatero dovoljeno orožje iz kategorije B prenaša v kategorijo A (prepovedano orožje), ki bo pod določenimi pogoji dovoljeno le izjemoma (na primer za športne strelce, ki imajo upravičen razlog).

Imetniki orožnih listin za orožje, ki je razvrščeno v kategorije A, B, C ali D na podlagi do sedaj veljavnega zakona (ZOro-1), njegova kategorizacija pa se ne ujema z razvrstitvijo v kategorijo po noveli zakona, morajo pri pristojni upravni enoti:

  • vložiti vlogo za razvrstitev orožja v kategorije v skladu s spremenjenim zakonom v petih letih od njegove uveljavitve,
  • predložiti orožno listino, da vanjo in v evidence vpiše spremembo kategorije.

Ne glede na petletni rok pa mora biti orožje prekategorizirano pred dajanjem orožja na trg ali pred prenosom v drugo državo članico EU oziroma tretjo državo.

Onesposobljeno orožje (ki se do sedaj ni štelo za orožje) je razvrščeno v 6. točko kategorije C, kar pomeni, da je treba tako orožje prijaviti pri pristojni upravni enoti in pridobiti potrdilo o prijavi. Imetniki onesposobljenega orožja, ki jim je bilo izdano potrdilo o onesposobitvi orožja pred uveljavitvijo novele zakona, morajo v primeru, če orožje prenašajo ali nosijo, onesposobljeno orožje pred nošenjem ali prenašanjem prijaviti pri pristojni upravni enoti. Ta ga bo na podlagi potrdila o onesposobitvi razvrstila v 6. točko kategorije C.

Novela zakona posebej določa obveznost imetnikov veljavnih orožnih listov, dovoljenj za posest orožja, orožnih posestnih listov, pooblastil za nošenje orožja, pooblastil za prenos orožja in evropskih orožnih prepustnic, ki so bili izdani za polavtomatsko orožje, ki je po novem razvrščeno v 6.a, 7. ali 8.a kategorije A in je bilo pred uveljavitvijo novele zakona razvrščeno v kategorijo B. Pri pristojni upravni enoti morajo:

  • vložiti vlogo za prekategorizacijo pred dajanjem na trg ali prenosom v drugo državo članico EU oziroma v tretjo državo, v vsakem primeru pa v petih letih od uveljavitve novele zakona,
  • ali pa v petih letih od uveljavitve novele zakona zaprositi za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja ali orožje odsvojiti ali pridobiti potrdilo o onesposobitvi orožja.

Prav tako bodo morale osebe, ki imajo v posesti orožje, ki je bilo predelano za streljanje s slepimi naboji, dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi ali pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali akustično orožje, to orožje najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve novele zakona oziroma pred dajanjem na trg označiti z jasno, trajno in enotno oznako po predpisih o preizkušanju in žigosanju oziroma označevanju strelnega orožja in streliva.

Ob zamenjavi orožnih listin zaradi prekategorizacije orožja oziroma prijavi onesposobljenega orožja ne bo treba plačati upravne takse. Za neizpolnitev navedenih obveznosti novela zakona določa globe od 500 do 1500 evrov.

Legalizacija orožja

Legalizacija orožja je možna v treh mesecih po uveljavitvi zakona. Imetniki orožja, ki ga posedujejo brez veljavne orožne listine, smejo tako v treh mesecih po uveljavitvi novele zakona pri pristojni upravni enoti podati vlogo za pridobitev ustrezne orožne listine.

Upravna enota bo ustrezno orožno listino izdala, če:

  • orožje ne izvira iz kaznivega dejanja in
  • imetnik izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega odstavka 14. člena zakona: da je dopolnil 18 let, da ni zadržkov javnega reda, da je zanesljiv, da predloži potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu ter da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem.

Varnostno orožje

Posamezniki, ki imajo v orožnem listu že registrirano varnostno orožje, bodo lahko posedovali več kosov varnostnega orožja, kot to velja za športno in lovsko orožje.

Zbiranje orožja

Osebe, ki imajo dovoljenje za zbiranje orožja, lahko poleg orožja kategorij B, C in D zbirajo tudi orožje iz 6.a, 7. in 8.a točke kategorije A. Izjemoma lahko zbirajo tudi hladno orožje in drugo kratkocevno ali dolgocevno strelno orožje s posamičnim polnjenjem, repetirnim mehanizmom, polavtomatsko in avtomatsko orožje iz kategorije A, ne glede na to, ali se še izdeluje ali ga uporabljajo obrambne sile ali policija, če je uvrščeno na seznam orožja, ki ga je dovoljeno zbirati.

Razstavljanje orožja

Osebe, ki imajo dovoljenje za zbiranje orožja, bodo lahko javno razstavljale orožje v ustreznih prostorih in na način, da ga ni mogoče odtujiti.

Posojanje orožja in dajanje orožja v uporabo

Novela jasneje določa, kakšno orožje in strelivo zanj se lahko posoja (na primer lovca z orožnim listom za lov si lahko med seboj posojata lovsko orožje) ter časovno omejitev posojanja orožja na največ 30 dni.

Sprememba zakona omogoča dajanje v uporabo varnostnega orožja pod neposrednim nadzorom lastnika tega orožja, dokler trajajo strelske vaje ali tekmovanje na strelišču. Članu strelske organizacije lahko da v uporabo orožje tudi njegov športni strelski mentor, dokler trajajo strelske vaje ali tekmovanje na strelišču.Več v Slovenija