Podpisali pogodbo za gradnjo kolesarskih povezav na območju Slovenskih goric

Gradnja se bo pričela predvidoma 1. aprila letos. Rok za končanje gradnje pa je 30. maj prihodnje leto.

Prlekija-on.net, petek, 4. februar 2022 ob 15:58
Podpis pogodbe, foto: Vanja Čiček

Podpis pogodbe, foto: Vanja Čiček

V petek, 4. februarja, je pri Sveti Ani potekal podpis pogodbe za gradnjo dveh sklopov kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Lenart-Sveta Ana-Trate. Pogodbo sta podpisala župan Občine Sveta Ana Silvo Slaček in direktorica podjetja GWM d.o.o. Radenci Petra Weindorfer. Pogodba zajema izgradnjo kolesarske povezave v dolžini 4,6 km. Pogodbena vrednost oddanih del znaša 860.600,99 EUR z DDV. Gradnja se bo pričela predvidoma 1. aprila letos. Rok za končanje gradnje pa je 30. maj prihodnje leto.

Podpis pogodbe pomeni začetek gradnje kolesarskih povezav na območju občine Sveta Ana v okviru projekta »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Lenart-Sveta Ana-Trate«. Po predmetni gradbeni pogodbi je predvidena izvedba prvih dveh odsekov kolesarskih povezav in sicer:

Odsek 9.4 predstavlja izgradnjo kolesarske povezave od križišča "pri Ajlecu" mimo Rožmanovega mlina za Zgornjo Ščavnico in Črnce. Dolžina trase je 3.089,24 m, od tega skoraj v celoti kot kolesarska steza in okoli 150 m kolesarskega pasu.
Odsek 9.5 predstavlja izgradnjo kolesarske povezave od križišča "pri Ajlecu", po regionalni cesti do in skozi središče naselja Sv. Ana v Slovenskih goricah, kjer se naveže na že zgrajeno kolesarsko povezavo. Dolžina novo vzpostavljene kolesarske povezave na tem odseku je 1.513 m, od tega okoli 500 m kolesarske steze, ostalo kolesarski pas (k temu je potrebno dodati še 386 m kolesarske povezave, katero bo izvedel DRSI v okviru sanacije plazu).

Skupaj je tako po predmetni gradbeni pogodbi predvidena izgradnja kolesarske povezave v dolžini 4,6 km.

Pogodbena vrednost oddanih del je 705.410,65 EUR brez DDV oz. 860.600,99 EUR z DDV. Rok za začetka gradnje je predvidoma 1. 4. 2022 in rok za končanje gradnje je 30. 5. 2023.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, za upravičene stroške gradnje in sicer v predvideni vrednosti oddanih del brez DDV.

Ob podpisu pogodbe je župan Občine Sveta Ana Silvo Slaček povedal:

 

Odsek predstavlja začetek izvedbe širšega projekta kolesarske povezave

Začetek gradnje predstavlja začetek izvedbe širšega projekta kolesarske povezave Lenart-Sveta Ana-Trate, kateri se izvaja na območju občin Lenart, Sveta Ana in Šentilj in ga sestavljajo odseki tako državne kolesarske mreže, kot tudi občinskih kolesarskih povezav.

Kot naslednji odsek, katerega bo izvedla Občina Sveta Ana, je odsek od križišča Lenart-Trate v Žicah, ob regionalni cesti Žice -Sveta Ana-Zgornja Ščavnica do križišča »pri Ajlecu«, v dolžini 2.488,95 m. Glede na to, da na tej trasi Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) predvideva rekonstrukcijo regionalne ceste, je dogovorjeno, da bosta Občina Sveta Ana in DRSI za ta odsek zgradile kolesarsko povezavo in rekonstrukcijo ceste. Dela naj bi se začela izvajati že v letošnjem letu.

Ob tem načrtuje DRSI v letošnjem letu še izvedbo sanacije plazu »ZGORNJA ROČICA« na cesti Žice - Sveta Ana - Zg. Ščavnica v dolžini 386 m. Ob sanaciji plazu bo izvedena tudi kolesarska povezava z navezavo na traso 9.5.

Glede na to, da predstavlja del celotnega projekta tudi izgradnja državne kolesarske mreže, bo DRSI za zagotavljanje zveznosti in izgradnje državne kolesarske mreže izvedla še dva samostojna projekta na odseku Lenart - Žice v dolžini 4.5 kilometra in na odseku Sv. Ana - Trate v dolžini 6.8 kilometra.

V naslednji finančni perspektivi 2023-2027 načrtuje Občina Sveta Ana še izvedbo kolesarske povezave dolžine 3.549 m, katera bo potekala ob lokalni cesti od križišča z regionalno cesto R3-730/4105 do meje s sosednjo občino Apače.

Za izvedbo lokalnih kolesarskih povezav je Občina Sveta Ana, kot nosilna občina projekta »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Lenart-Sveta Ana-Trate« pridobila sredstva sofinanciranja EU. Višina celotnih stroškov je ocenjena na 1.748.117,57 EUR z DDV, od tega so predvidena sredstva sofinanciranja v višini upravičenih stroškov do 1.310.362,01 EUR.

Projekt je eden od štirih projektov pod nazivom Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice. Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o koordinira aktivnosti in nudi administrativno-tehnično podpora občinam, katere sodelujejo v projektu in sicer: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Trnovska vas in Šentilj. Ključni deležnik v projektu je tudi Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI), ki se je dodatno zavezala izvesti del projekta, ki se nanaša na državno kolesarsko mrežo.

V prvi fazi, katera bo zaključena v letu 2023, je predvidena izvedba okoli 60 km lokalnih kolesarskih povezav in dodatnih 25 km v okviru državne kolesarske mreže. Vrednost lokalnih kolesarskih povezav je ocenjena na 15 mio EUR, od tega je predvidena pridobitev okoli 11 mio EUR sofinanciranja na podlagi Dogovora za razvoj regije, kjer lahko občine za ta projekt pridobijo 80 % iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 20 % iz proračuna Republike Slovenije. Ostala sredstva za izvedbo projekta zagotovijo občine. Vrednost državne kolesarske mreže v prvi fazi je ocenjena na 5 mio EUR, katera bo zagotovila Direkcija RS za infrastrukturo. V drugi fazi, v obdobju od leta 2023 do 2027, je predvidena izvedba še dodatnih 12 km lokalnih kolesarskih povezav in 30 km državne kolesarske mreže.

Projekt se izvaja okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; četrta prednostna os "Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja", tematski cilj 4 "Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih", Prednostna naložba 4.4. "Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.