Pričela se bo investicija vredna skoraj 5 milijonov evrov; zgradili bodo tudi krožišče in prestavili vaško kapelo

Dela se bodo izvajala na treh odsekih, in sicer skozi naselje Lukavci v dolžini 1454 metrov, med naseljema Lukavci in Ključarovci v dolžini 952 metrov in skozi naselje Ključarovci v dolžini 276 metrov.

Prlekija-on.net, sreda, 23. februar 2022 ob 17:38
Uredila se bo tudi cesta skozi Lukavce

Uredila se bo tudi cesta skozi Lukavce

V sredo, 23. februarja, je na Občini Križevci potekala uvedba v delo za Rekonstrukcijo regionalne ceste R2 439 med Lukavci in križiščem v Ključarovcih pri Ljutomeru.

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo je konec lanskega leta izvedla javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del povezanih z rekonstrukcijo težko pričakovane državne ceste na trasi med Lukavci in Ključarovci.

Odločitev o oddaji javnega naročila - izbiri izvajalca, je postala pravnomočna v začetku meseca februarja. Najugodnejšo ponudbo je oddala gospodarska družba POMGRAD, gradbeno podjetje d.o.o. kot vodilni partner, s partnerjem Komunalo Slovenske gorice d.o.o. Vrednost ponudbe skupaj z DDV znaša 4.812.363,54 EUR.

Na podlagi sofinancerskega sporazuma med DRSI in Občino Križevci, na občino odpade pogodbeni znesek v višini 1.080.963,79 EUR.

Uvedba v delo

Dela se bodo izvajala na treh odsekih, in sicer skozi naselje Lukavci v dolžini 1454 metrov, med naseljema Lukavci in Ključarovci v dolžini 952 metrov in skozi naselje Ključarovci v dolžini 276 metrov.

Zgradili bodo krožišče in prestavili vaško kapelo

V naselju Lukavci se bo izvedla rekonstrukcija vozišča skupaj s krožnim križiščem, pločnik levo (hodnik za pešce in kolesarska steza), pločnik levo (kolesarska steza), odvodnjavanje, uredili se bodo prepusti, uredila javna razsvetljava, vodovod in prestavila vaška kapela. Gre za najdražji del investicije v sklopu tega projekta, ki znaša 1.976.733,46 EUR.

Med naseljema Lukavci in Ključarovci se bo izvedla rekonstrukcija vozišča, uredil pločnik desno (hodnik za pešce in kolesarska steza), uredila se bo skupna površina za kolesarje in pešce, postavilo avtobusno postajališče, uredilo odvodnjavanje, javna razsvetljava, zamenjava vodovoda ter zaščita in prestavitev obstoječih komunalnih vodov. Investicija na tem odseku znaša 1.002.291,53 EUR.

V Ključarovcih se bo rekonstruiralo vozišče, uredil pločnik desno (hodnik za pešce in kolesarska steza), pločnik levo (kolesarska steza), uredilo odvodnjavanje, prepust, javna razsvetljava ter vodovod. Vrednost del na tej trasi znaša 417.657,03 EUR.

Dela na prvem odseku bo izvajala Komunalna Slovenske gorice d.o.o., na drugem in tretjem odseku pa Pomgrad d.o.o. Izvajalec bo v začetku meseca marca podal terminski plan izvedbe del, nato se bo izvedla zakoličba trase. Zemljišča na trasi je od lastnikov odkupila država.

Naslednji operativni sestanek bo potekal prihodnjo sredo.

Dokumentacija za nadaljevanje trase ceste od ključarovskega križišča skozi Logarovce, Kokoriče in Berkovce se bo zaradi spremembe zakonodaje novelirala.

V času gradnje ceste občane naprošajo za strpnost.