Na območju Hrastje-Mota poteka revitalizacija struge reke Mure v projektu Lifeline MDD

V bližini ribnikov v Gradišču bo reka tako imela možnost kontrolirane širitve svoje struge, posledično se bo tok reke upočasnil in zmanjšala se bo globinska erozija.

Prlekija-on.net, torek, 1. marec 2022 ob 11:39
Mesto izvedbe revitalizacije struge reke Mure pri ribiškem domu v Gradišču pred začetkom širitve reke struge. Foto: Arhiv projekta lifelineMDD, Pomgrad, vodnogospodarsko podjetje d. d.

Mesto izvedbe revitalizacije struge reke Mure pri ribiškem domu v Gradišču pred začetkom širitve reke struge. Foto: Arhiv projekta lifelineMDD, Pomgrad, vodnogospodarsko podjetje d. d.

Sredi februarja so na terenu ob Muri v bližini ribnikov v Gradišču (k.o. Hrastje-Mota) v občini Radenci začeli izvajati revitalizacijo reke Mure, ki bo vodila do izboljšanja pestrosti habitatov v strugi ter izboljšanja vodnih razmer okoliških poplavnih gozdov. Na levi brežini Mure je bila na območju državnih zemljišč v dolžini okrog 250 m izvedena odstranitev obrežnega zavarovanja, kar bo omogočilo manjšo kontrolirano širitev struge reke Mure. Revitalizacija je del projekta Interreg lifeline MDD - Varstvo in obnova ekološke povezljivosti rečnega koridorja Mura-Drava-Donava z medsektorskim sodelovanjem, ki ga izvaja dvanajst projektnih partnerjev iz petih držav na območju 5-državnega Biosfernega območja Mura-Drava-Donava. Dela bodo zaključena v začetku naslednjega tedna.

Projektni partner Pomgrad, vodnogospodarsko podjetje d. d., ki je nosilec te aktivnosti, je ob podpori projektnega partnerja Zavoda RS za varstvo narave, za širitev struge najprej pridobil dovoljenja in soglasja pristojnih služb ter upravljavca ribiškega območja - RD Gornja Radgona. O začetku del na terenu so obvestili Občino Radenci in Občino Tišina. Po odkazilu dreves s strani Zavoda za gozdove in terenskim ogledom upravljavca območja - Slovenski državni gozdovi je sledil selektivni posek dreves, večinoma tujerodne robinije (»akacije«). Sledila je odstranitev obstoječega obrežnega zavarovanja (skal) struge in njihova prestavitev v na novo izkopan jarek, približno 50 m v zaledje reke. Na območju odstranjenega obrežnega zavarovanja na bregu reke bodo izkopali tri manjša polkrožna območja, na začetku širitve gorvodno pa v reki oblikovali manjšo skalno strukturo. Del odstranjene poti bo nadomeščen z novo povezovalno potjo do obstoječe poti ob Muri. Dela bodo predvidoma zaključena marca 2022. Ukrep bo izveden po zgledu podobnih že izvedenih ukrepov na reki Muri na avstrijski strani reke v zadnjih letih - najbližji takšen je bil izveden v bližini vasi Žetinci oziroma Mele.

Tok reke se bo upočasnil in zmanjšala se bo globinska erozija

Reka bo tako imela možnost kontrolirane širitve svoje struge, posledično se bo tok reke upočasnil in zmanjšala se bo globinska erozija. Z vnosom proda v reko se bo zmanjšalo poglabljanje struge, kar bo deloma vplivalo na upadanje nivoja podtalne vode v okolici, ki je pomembna kot vir pitne vode. Učinki ukrepa širitve struge bodo zagotavljali dinamičnost reke in izboljšanje habitatov različnih ogroženih živalskih vrst (ptic rečne struge kot so vodomec, breguljke, mali martinec, mali deževnik, nekaterih vrst rib...).

S študijo transporta rečnih sedimentov in oceno zalog ter zrnavosti sedimentov, ki poteka vzporedno z deli, pa bodo v okviru projekta pridobili podatke, kakšna je zaloga rečnih sedimentov na tej lokaciji.

Odstranjen kamnomet
Iz brežine so bile odstranjene skale oziroma kamnomet, kar bo dalo reki Muri prostor za njeno širitev in oblikovanje novih habitatov in habitatnih struktur za ribe in ptice. Foto: Arhiv projekta lifelineMDD, Pomgrad, vodnogospodarsko podjetje d. d.

Ukrep širitve reke Mure v Hrastje-Moti je prvi v vrsti načrtovanih ukrepov za revitalizacijo reke Mure, več podobnih ukrepov na strugi Mure bo izvedenih v letu 2022 in 2023 v okviru drugega obsežnega projekta - projekta Natura Mura. Izvedba obeh projektov je uresničevanje konkretnih operativnih ukrepov na terenu, ki so bili pripravljeni v letih od 2017 do 2019 v sklopu Akcijskega načrta obnove rečnih in obrečnih habitatov na območju Natura 2000 Mura in predstavljata pomemben korak k doseganju ciljev trajnostnega razvoja UNESCO Biosfernega območja Mura, ki je v letu 2021 postal tudi del 5-državnega Biosfernega območja Mura-Drava-Donava.

V Sloveniji so se na reki Muri v preteklosti že izvajali vsebinsko podobni projekti. Rezultati so bili večinoma pozitivni in dobro sprejeti. Projekt Natura Mura predstavlja smiselno nadaljevanje in nadgradnjo preteklih naravovarstvenih projektov. Za njegovo uspešno izvedbo je ključna podpora lokalnih prebivalcev, zato vabijo k sodelovanju in spremljanju obeh projektov.

Revitalizirana brežina Mure
Revitalizirana brežina reke Mure v Gradišču oziroma Hrastje-Moti po odstranitvi kamnometa. Foto: Arhiv projekta lifelineMDD, Zavod RS za varstvo narave


Več v Gospodarstvo