Slovenija odstopa od nakupa 45 oklepnikov boxer

Ministrstvo bo do konca leta pripravilo rešitev za oblikovanje zmogljivosti srednje bataljonske bojne skupine in srednjega bojnega izvidniškega bataljona. Pri tem bo zasledovalo cilj, da prihranimo vsaj 400 milijonov evrov glede na dosedanje ocene.

Prlekija-on.net, četrtek, 15. september 2022 ob 17:29
Maja je takratni minister za obrambo v Münchnu podpisal Memorandum o soglasju k programu Boxer v okviru OCCAR, foto:  Monika Sušanj

Maja je takratni minister za obrambo v Münchnu podpisal Memorandum o soglasju k programu Boxer v okviru OCCAR, foto: Monika Sušanj

Vlada se je danes seznanila z Revizijskim poročilom o smotrnosti nabave bojnih kolesnih vozil 8x8 za potrebe Slovenske vojske in sklenila, da se bo Slovenija umaknila iz programa Boxer. O tem bo Ministrstvo za obrambo obvestilo Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (francosko Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement - OCCAR).

Ministrstvo bo do konca leta pripravilo rešitev za oblikovanje zmogljivosti srednje bataljonske bojne skupine in srednjega bojnega izvidniškega bataljona. Pri tem bo zasledovalo cilj, da prihranimo vsaj 400 milijonov evrov glede na dosedanje ocene. Skupni strošek nabave obeh zmogljivosti je namreč ocenjen vsaj na milijardo 842 milijonov EUR. Vlada bo z danes sprejetimi sklepi in revizijskim poročilom o smotrnosti navedene nabave seznanila Odbor za obrambo Državnega zbora.

Ministrstvo za obrambo je intenzivnejše aktivnosti za izvedbo projekta nabave bojnih kolesnih vozil (BKV) 8x8 začelo leta 2017. S potekom postopka nakupa BKV 8x8 za izgradnjo Srednje bataljonske bojne skupine (SrBBSk) je ministrstvo Vlado Republike Slovenije seznanilo v začetku leta 2018, pri čemer sta bila kot najustreznejši način in postopek izbire dobavitelja opredeljena priključitev k večnacionalnemu programu Boxer v okviru Organizacije za sodelovanje pri skupnem oboroževanju.

Ministrstvo je februarja 2019 ocenilo, da je za nadaljevanje projekta treba izvesti aktivnosti, ki bodo pomenile celovitejši pristop pri izgradnji SrBBSk, ter pripraviti podlago, ki bo omogočila prevzemanje obveznosti v večletnem časovnem obdobju. Zaradi navedenega je bil projekt s sklepom Vlade Republike Slovenije začasno odložen.

Pogodba za nakup 45 BKV 8x8 v vrednosti 281,5 milijona EUR brez DDV je bila podpisana 11. maja 2022 ter vključuje logistični paket, razvojne stroške in stroške vodenja projekta. V to vrednost ni všteta oprema za komunikacijski sistem C4I, ki po oceni znaša najmanj 13,5 milijona EUR brez DDV. K skupni pogodbeni vrednosti je treba dodati še morebitno letno eskalacijo. Za povrnitev razvojnih stroškov mora Slovenija ostalim državam plačati 7,2 milijona EUR in 3 milijone EUR za administrativne stroške.

Minister za obrambo je v začetku junija 2022 odredil izvedbo notranjerevizijskega pregleda smotrnosti nabave BKV 8x8. V okviru smotrnosti je notranja revizija preverila, ali so bili postopki nakupa speljani tako, da je bila izbira vozila Boxer gospodarna, da je bil postopek nakupa učinkovit in da je bil nakup uspešen.

Iz revizijskih ugotovitev med drugim izhaja, da revizija ne more podati mnenja o gospodarnosti nakupa BKV 8X8 Boxer, saj cene drugih vozil, ki ustrezajo veljavnim standardom, niso bile razdelane, prav tako ne izvedljivost nabave le-teh. Iz revizijskih ugotovitev izhaja tudi, da je bil postopek nakupa delno učinkovit.

V okviru revizije je bilo ugotovljeno, da sklep ministra za obrambo iz februarja 2021, da se Poljski pošlje zaprosilo za ponudbo za bojna vozila za opremljanje SrBBSk in da se pripravi zahteva za preverbo možnosti nadgradnje že obstoječih osnovnih vozil 8x8 (patrij) z različnimi oborožitvenimi sistemi (top 30 mm, minomet 120, medicinsko vozilo, vozilo tehnične podpore, poveljniško vozilo ter drugo), ni bil realiziran.

Sredstva za nakup do leta 2026 niso načrtovana

Nakup 45 BKV 8x8 sicer sledi zastavljenim ciljem glede opremljanja srednjega pehotnega bataljona in prispeva k njihovemu doseganju. Sredstva za nakup dodatnih BKV 8x8 vsaj do minimalnih zahtev do leta 2026 niso načrtovana, kar lahko pomeni, da cilj končne operativne zmogljivosti za srednji pehotni bataljon do konca leta 2026 ne bo dosežen. Sredstva za nabavo sistemov za bojno podporo ter zagotovitev delovanja za srednji pehotni bataljon in bataljonsko bojno skupino do leta 2026 so sicer načrtovana, a se postopki za nabavo manjkajočih sistemov za bojno podporo in zagotovitev delovanja še niso začeli. Notranja revizija ugotavlja, da so podatki glede potrebnega števila in vrste vozil 8x8 za srednji pehotni bataljon in srednjo bataljonsko bojno skupino nekonsistentni tako glede skupnega števila kot vrste vozil.

Tako v Resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske kot v Srednjeročnem obrambnem programu je med drugim predvideno in poudarjeno, da bomo kupili vozila 8x8, ki so že bila preizkušena v operativni uporabi, brez posebnih večjih prilagoditev in dodatnega razvoja za Slovensko vojsko. Glede preizkušenosti BKV 8x8 »model Litva« v operativni uporabi med revizijo ni bilo podanega jasnega odgovora. Pojasnjeno je bilo, da so se strokovnjaki Slovenske vojske in ministrstva srečevali s strokovnjaki iz vseh držav, ki sodelujejo v programu Boxer, izmenjali izkušnje na področju uporabe in vzdrževanja vozil ter da je bila operativna preizkušenost vozil na bojišču preverjena iz časopisnih člankov in objav na spletnih straneh OCCAR, Nemčija pa je vozila uporabljala v Afganistanu.

Ugotovljeno je bilo, da BKV 8x8, ki je predmet sklenjene pogodbe prek OCCAR, izpolnjuje najmanj minimalne zahteve glede ognjene moči, balistične in minske zaščite ter manevra in taktično-tehnične karakteristike, ki jih je zahteval naročnik. Notranja revizija na podlagi podatkov iz investicijske dokumentacije meni, da je bila leta 2018 izbrana najdražja različica. Notranja revizija je ugotovila, da dokumenti investicijske dokumentacije in gradiv iz leta 2018, ki so bili pripravljeni za strokovni svet, ki je na Ministrstvu za obrambo pristojen za presojo upravičenosti in spremljanje ter usklajevanje izvedbe ključnih investicij na obrambnem področju, obravnavajo štiri možne tipe vozil BKV 8x8.

V nadaljevanju postopka nabave BKV 8x8 leta 2020 kljub spremenjenim okoliščinam, kot so nova taktična študija, novi dokumenti zveze Nato, postopek sprejemanja Ciljev zmogljivosti 2021, možne spremembe na tržišču BKV 8x8, ministrstvo, razen za pridružitev OCCAR, ni iskalo drugih možnosti.

Po mnenju notranje revizije je odločitev za višjo balistično in minsko zaščito, ki presega minimalne zahteve, vplivala na manjši izbor med BKV 8x8 in posledično na višjo ceno. Zaradi navedenega notranja revizija ni mogla podati mnenja, da je bil nakup BKV 8x8 Boxer gospodaren, prav tako ni mogla z gotovostjo podati mnenja, da bi bilo nakup mogoče izvesti z manj sredstvi, saj podatki o možnih različicah vozil BKV 8x8 izhajajo iz raziskave trga, ki je bila opravljena leta 2017.

Generalštab Slovenske vojske je ob pripravi gradiv ocenil, da je za vzpostavitev srednjega pehotnega bataljona (SrPB) potrebnih 710 milijonov EUR in dodatnih 332 milijonov EUR za vzpostavitev vseh modulov SrBBSk, kar skupaj znese milijardo 42 milijonov EUR. V ta znesek niso všteti stroški infrastrukture, usposabljanja in življenjskega ciklusa sredstev. V okviru analize je prav tako navedeno, da je v sklopu Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021-2026 za ta namen trenutno predvidenih 609 milijonov EUR, vendar bi bilo treba za zaključek opremljanja SrPB in modulov SrBBSk, po oceni generalštaba, dodatno zagotoviti še vsaj 433 milijonov EUR.

Ocena stroškov za srednji bojni izvidniški bataljon (SrBIB) še ni narejena, saj še ni izdelane taktične študije, ki bo opredelila strukturo in opremo. Predvideva se, da bodo srednja bojna izvidniška vozila zaradi dodatnih zahtev dražja od srednjih bojnih vozil pehote. Iz tega izhaja predvidevanje, da bo cena za tak bataljon približno 800 milijonov EUR, vendar tudi ti stroški ne vključujejo infrastrukture, usposabljanja in življenjskega cikla sredstev.

Skupni strošek nabave obeh zmogljivosti je torej po ocenah vsaj milijardo 842 milijonov EUR, verjetno pa je ta ocena celo na spodnjem pragu in zelo verjetno bi se z indeksacijo cena še povečala. Obe zmogljivosti se da doseči z nižjo ceno ob zasledovanju minimalnih zahtevanih ciljev zmogljivosti. Največji prihranek je mogoče doseči s prestrukturiranjem SrBBSk in SrBIB.

Iz navedenega in na podlagi strokovnih ocen je mogoče sklepati, da je predvideni nakup 136 BKV 8x8 k že obstoječim 30 vozilom nepotrebno ambiciozno zastavljen. Z optimizacijo, zmanjšanjem nabave predvidenega števila BKV 8x8, izborom morebiti cenejšega ponudnika ter nadgradnjo obstoječih 30 BKV 8x8 lahko prihranimo vsaj 400 milijonov evrov.

Ministrstvo za obrambo je doslej prejelo račun v vrednosti 7,2 milijona EUR za povrnitev razvojnih stroškov drugim državam, ki sodelujejo v programu Boxer, z valuto 4. 8. 2022 ter račun v višini 2,533 milijona EUR za prvi vpoklic operativnih stroškov 2022 z valuto 1. 9. 2022, ki ju še ni poravnalo.

Tveganje za doseganje končne operativne zmogljivosti srednjega pehotnega bataljona, ki po mnenju notranje revizije ni obvladano, predstavlja tudi kadrovska problematika, zato bo treba čim prej sprejeti ukrepe za izboljšanje stanja na področju kadrov.

Notranja revizija je podala priporočila za izboljšanje poslovanja, med drugim tudi, da se izdela celovit načrt investicij za izgradnjo celotne srednje bataljonske bojne skupine (s srednjim pehotnim bataljonom in vsemi zahtevanimi moduli) in srednjega bojnega izvidniškega bataljona, ki bi ga po potrditvi vodstva ministrstva vključili v ustrezne planske dokumente ter bi predstavljal podlago za pripravo investicijske dokumentacije in izvedbo prihodnjih nabav za potrebe vzpostavitve srednje bataljonske bojne skupine in srednjega bojnega izvidniškega bataljona.

Ministrstvo je pri OCCAR že izvedlo povpraševanje glede morebitnega izstopa iz programa Boxer ter odpovedi sklenjenih mednarodnopravnih in civilnopravnih dokumentov. Iz prejetega odgovora izhaja, da s podpisom Sporazuma Republike Slovenije ni postala polnopravna članica OCCAR, da se sklenjeni sporazum nanaša izključno na sodelovanje Republike Slovenije kot države nečlanice OCCAR v programu Boxer, zato bi ob morebitni odločitvi za prenehanje tega sodelovanja sporazum postal brezpredmeten.

Iz prejetih pojasnil OCCAR je mogoče sklepati, da lahko na višino stroškov vplivajo trenutno nestabilne razmere na svetovnem trgu, zaradi katerih je industrija angažirala več podizvajalcev. Tako OCCAR pojasnjuje, da brez usklajevanja z industrijo ne more podati natančnega izračuna prekinitve pogodbe, pri čemer ocenjuje, da bodo stroški za Republiko Slovenijo znašali približno petino vrednosti pogodbe.Več v Slovenija