Podpisali pogodbo za komunalno ureditev stanovanjske soseske v Stročji vasi

Po podpisu izvajalske pogodbe bo opravljen uvod v delo. Rok končanja je predviden do konca avgusta 2023.

Prlekija-on.net, sreda, 7. junij 2023 ob 18:09
Podpis pogodbe

Podpis pogodbe

Županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba in direktor podjetja Nograd d.o.o., Marko Novak sta v sredo, 7. junija, v županatu Mestne hiše v Ljutomeru podpisala pogodbo za komunalno ureditev stanovanjske soseske v Stročji vasi.

Oktobra 2020 je Občina Ljutomer pristopila k rušenju objekta stare OŠ Stročja vas. Dela je izvajalo Komunalno podjetje Ormož d.o.o., vrednost del pa je znašala 91.374 evrov.

Sledile so vse potrebne aktivnosti za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za novo stanovanjsko sosesko v Stročji vasi. S prostorskim izvedbenim aktom so se določili prostorsko izvedbeni pogoji za stanovanjsko gradnjo, ki se nahaja na območju stare osnovne šole v osrednjem delu naselja Stročja vas, južno od regionalne ceste Gibina-Razkrižje-Ljutomer. Območje obsega cca. 1,3 ha, kjer je predvidenih 11 novih zemljiških parcel namenjenih gradnji stanovanjskih hiš in grajeno javno dobro, namenjeno gradnji prometne ter ostale gospodarske javne infrastrukture. Izdelovalec OPPN je bilo podjetje ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota, stroški izdelave OPPN pa so znašali 14.945 evrov.

Na mestu rušitve stare šole

Na mestu stare šole danes skorajda ni sledi, da je tam kdaj stala stavba


V letu 2022 je bil izveden odkup enega zemljišča znotraj soseske in izdelala se je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, katero je bilo s strani Upravne enote Ljutomer izdano 4. aprila 2023. Izdelovalec projektne dokumentacije DGD in PZI je bilo podjetje ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. iz Murske Sobote. Stroški izdelave projektne dokumentacije so znašali 13.725 evrov.

Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del objavila na portalu javnih naročil 21. aprila 2023. Odpiranje ponudb je bilo izvedeno 18. maja 2023, svojo ponudbo je oddalo šest ponudnikov.

Kot ugodnejši ponudnik je bil izbran Nograd d.o.o., Petrova ulica 41, Lendava in sicer za vrednost 254.786 evrov. Sklep o izbiri najugodnejšega izvajalca del je bil izdan 24. maja 2023.

Po podpisu izvajalske pogodbe bo opravljen uvod v delo. Rok končanja je predviden do konca avgusta 2023.

V poletnih mesecih je predvidena še parcelacija zemljišč, sledila bo prodaja parcel na tem območju.

Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Inženiring Rajnar, Štefan Rajnar s.p. iz Murske Sobote. Stroški nadzora bodo znašali 6.710 evrov.

Varnostni načrt bo izdelala Marjeta Jaušovec s.p. iz Ormoža, katera bo izvajala tudi koordinacijo varstva pri delu. Ti stroški bodo znašali skupaj 824 evrov.

V sklopu investicije se bo v območju stanovanjske soseske zgradila nova cesta, fekalna in meteorna kanalizacija, vodovodno omrežje, javna razsvetljava ter koridorji za telekomunikacije.

Stara šola v Stročji vasi

Porušili bodo staro šolo, z namenom ureditve nove stanovanjske soseske


Rušitev stare šole v Stročji vasi

Zgradbe stare šole v Stročji vasi več ni

Več v Gospodarstvo