Celovita prenova mestnega jedra zaključena

V Ljutomeru je bilo urejenih sedem ulic in en trg

Prlekija-on.net, torek, 18. september 2012 ob 18:128
Občina Ljutomer je investicijo Celovita prenova mestnega jedra v mesecu avgustu 2010 prijavila na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« Razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 2010 – 2012. Vloga je bila takrat pozitivno rešena.

Ocenjena vrednost celotnega projekta po investicijskem programu je znašala 2.505.626,53 EUR, sofinancerska sredstva po pogodbi z dne 24. 5. 2011 znašajo 1.539.401,00 EUR. Sofinanciranje je možno največ do 85 % upravičenih stroškov investicije.

Dodatno je za sofinanciranje lastnega deleža sredstev Občina Ljutomer v letu 2011 na Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko predložila predlog za koriščenje sredstev po 23. čl. Zakona o financiranju občine – ZFO-1 in sicer v višini 92.000,00 EUR.

Občina Ljutomer je prvo javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del objavila na portalu javnih naročil aprila 2011. Takrat je bil postopek javnega naročila zaključen neuspešno. Javno naročilo je bilo ponovno objavljeno dne 17. 6. 2011, sklep o izbiri izvajalca del je bil izdan dne 18. 7. 2011.  Sklep o oddaji javnega naročila je bil pravnomočen šele dne 29. 8. 2011, ko je bil s strani Državne revizijske komisije izdan sklep o ustavitvi postopka revizije javnega naročila. Izbrani izvajalec del je bilo Komunalno podjetje Ormož d.o.o., Hardek 21c, 2270 Ormož. Izvajalska pogodba je bila podpisana dne 6. 9. 2011, pogodbena vrednost del je znašala 1.698.498,38 EUR, brez DDV.

Izvajalec strokovnega in finančnega nadzora je bil GRADAL, Bojan Sekereš s.p. iz Lendave, stroški nadzora pa so znašali 21.480,00 EUR, z DDV.

Izdelovalec varnostnega načrta in izvajalec koordinacija varstva pri delu je bil Anton Draškovič s.p. iz Beltinec, stroški koordinacije pa so znašali 2.970,00 EUR.

Uvod v delo je bil izveden dne 12. 9. 2011. V letu 2011 sta se uredila Postružnikova ulica in Stari trg v Ljutomeru.

V letu 2012 so dela potekala na Vrazovi ulica, Ivana Kaučiča cesti, Užiški ulici, Zacherlovi ulici, Ulici Franca Kovačiča in Ulici ob progi v Ljutomeru. Dela so bila končana konec avgusta 2012.

V Ljutomeru bodo prenovili mestno jedro
V Ljutomeru bodo prenovili mestno jedro
Stari trg dobiva privlačnejšo podobo
Stari trg dobiva privlačnejšo podobo

Sedem ulic in en trg je bilo urejenih v skupni dolžini 2273 m. Hodniki za pešce v skupni dolžini 1.620 m so bili urejeni v Vrazovi ulici, Postružnikovi ulici, Ivana Kaučiča cesti, Užiški ulici in na Starem trgu v Ljutomeru. V Užiški ulici in v Postružnikovi ulici v Ljutomeru so bila urejena tudi parkirišča v skupni površini 1.350 m2. V sklopu investicije so svoje kablovode v območje cest položili tudi upravljalci telekomunikacijskih vodov, kabelskega omrežja in elektro omrežja.

V sklopu investicije so bili urejeni tudi kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava.

V času izvajanje investicije se je Občina Ljutomer srečevala s kar nekaj nepredvidenimi situacijami na terenu, katerih ob pripravi projekta in izdelavi projektne dokumentacije ni bilo možno predvideti. Nastala problematika in vprašanja so se reševala tekoče, predstavniki investitorja, izvajalca del, nadzorni organ in upravljalcev komunalne infrastrukture so se tedensko srečevali na koordinacijskih sestankih.

Tekom del se je pri sami izvedbi del na kanalizaciji, vodovodu, javni razsvetljavi in slabem stanju temeljnih tal na cestah pojavila tudi potreba po več delih. Na podlagi navedenih dejstev je bil z izvajalcem del dne 17. 8. 2012 sklenjen aneks št. 1 k osnovni pogodbi. Potrjena vrednost več del znaša 153.984,91 EUR, brez DDV, tako da znaša skupna vrednost gradbenih del 1.852.483,29 EUR.

11. septembra so na novinarski konferenci bili predstavljeni podatki ob zaključku prenove, kvalitetni pregled investicije pa je potekal 12. septembra.

OPIS DEL PO POSAMEZNI ULICI

Postružnikova ulica
Urejena je bila cesta v dolžini 200 m, pločnik v dolžini 2 x 195 m in parkirišča v površini 970 m2 ter vodovod in kanalizacija.

Stari trg
Urejena je bila cesta v dolžini 130 m in pločnik v dolžini skupaj 260 m ter javna razsvetljava in kanalizacija.

Vrazova ulica
Urejena je bila cesta v dolžini 240 m in pločnik v dolžini 240 m ter javna razsvetljava, vodovod in kanalizacija.

Ivana Kaučiča cesta
Urejena je bila cesta v dolžini 485 m in pločnik v dolžini 485 m ter javna razsvetljava, vodovod in kanalizacija.

Užiška ulica
Urejena je bila cesta v skupni dolžini 415 m, pločnik v dolžini 245 m in parkirišča v površini 380 m2 ter javna razsvetljava, vodovod in kanalizacija.

Zacherlova ulica
Cesta je bila urejena v dolžini skupaj 330 m ter vodovod in kanalizacija.

Ulica Franca Kovačiča
Cesta je bila urejena v skupni dolžini 293 m ter javna razsvetljava, vodovod in kanalizacija.

Ulica ob progi
Urejena je bila cesta v dolžini 180 m in kanalizacija.