V Vučji vasi in Iljaševcih zaključili z izgradnjo fekalne kanalizacije

Gre za velik korak s katerim Občina Križevci sledi k izpolnitvi programa, ki ga je podpisala Slovenija ob vstopu v EU, na področju ravnanja z odpadnimi vodami

Prlekija-on.net, ponedeljek, 8. september 2014 ob 13:54
Izvedba fekalne kanalizacije v Vučji vasi in Iljaševcih

Izvedba fekalne kanalizacije v Vučji vasi in Iljaševcih

Občina Križevci je pred nekaj dnevi zaključila s projektom Fekalna kanalizacija Vučja vas in Iljaševci, za katerega ji je bilo s sklepom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo odobreno sofinanciranje v skupni višini do 773.117,09 EUR.

Gre za velik korak s katerim Občina Križevci sledi k izpolnitvi programa, ki ga je podpisala Slovenija ob vstopu v EU, na področju ravnanja z odpadnimi vodami.

V mesecu oktobru 2012 se je Občina Križevci prijavila na javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014. Konec januarja 2013 je občina prejela sklep MGRT, da se operacija izbere za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Z zgoraj navedenimi sredstvi se lahko sofinancira največ 85% celotnih upravičenih stroškov operacije.

Po podpisu pogodbe z ministrstvom je občina izvedla javno naročilo. Kot najugodnejši ponudnik je bila izbrana gospodarska družba SGP Pomgrad d.d., s katero je bila podpisana pogodba v vrednosti 1.126.784,09 EUR. Nadzor nad operacijo je vršil GRADAL, Bojan Sekereš s.p. za pogodbeno vrednost 14.884,00 EUR. Operacija se je kronološko vršila v letih 2013 in 2014, čemur sledi tudi dinamika izplačil, v letu 2013 se je investicija izvajala v Iljaševcih, letos pa v Vučji vasi. Občina je vzporedno izvedla tudi javno naročilo za sanacijo javnih poti v obeh vaseh.

Tako sta obe vasi – Ijaševci in Vučja vas dobili podobo lepih in urejenih vasi ter nove možnosti za ohranitev, varovanje in zaščito pitne vode.

S projektom je prišlo do izgradnje fekalne kanalizacije v naseljih Vučja vas in Iljaševci, ki spadata v aglomeracijo, v skupni dolžini 5106 m, v kar so všteti gravitacijski in tlačni vodi, prav tako pa se je v obeh naseljih, v Iljaševcih in v Vučji vasi izgradilo po eno prečrpališče.

Osnovni cilj investicije je bil izgraditi fekalno kanalizacijo v obeh naseljih, z izgradnjo sekundarnih vodov za odvajanje komunalnih odpadnih voda ter priključitev na primarni vod z izpustom na skupno čistilno napravo. Pomembno dejstvo predstavlja tudi ločitev meteorne kanalizacije od odpadnih vod in zaščito talne vode. 95 gospodinjstvom v obeh naseljih je sedaj omogočena priključitev na skupno čistilno napravo.

Občina z izgradnjo kanalizacijskega sistema uresničuje razvojno vizijo na področju okoljevarstva, z izgradnjo kanalizacije se namreč zmanjšuje obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami in fekalnimi odpadki.


Več v Gospodarstvo