Proračunska rezerva za lansko ujmo

Proračunska rezerva za lansko ujmo

Prlekija-on.net, sobota, 21. februar 2009 ob 10:46
Proračunska rezerva za lansko ujmo

Proračunska rezerva za lansko ujmo

Proračunsko rezervo v višini 27 tisoč evrov bodo v občini Ljutomer porabili za financiranje odvoza poškodovanih in uničenih azbestno-cementnih kritin različnih izvedb.

Zakon o javnih financah občinam dovoljuje, da v proračunih zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki se nato uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile, in ekološke nesreče.

V občini Ljutomer bodo rezervo v proračunu za letošnje leto v višini 27 tisoč evrov namenili za odpravo posledic neurja s točo, ki je ljutomersko občino zajelo v noči na soboto, 16. avgusta, lani. Največ škode je nastalo na območjih krajevnih skupnosti Mala Nedelja in Radoslavci, neurje s točo pa je uničevalo objekte, ceste, poljščine in tudi reševalno opremo. Največ trajnih poškodb je nastalo na strehah, še posebno na tistih, ki so bile pokrite z azbestno-cementno kritino, s salonitnimi ploščami različnih izvedb. Po obnovi streh je ostala poškodovana kritina kot nevaren azbestno-cementni odpadek, ki ga je morala pooblaščena služba strokovno odstraniti in deponirati na predpisanem odlagališču. Na območju ljutomerske občine je bilo poškodovanih več kot 50 objektov z azbestno-cementno kritino, po oceni pa je nastalo za okrog 240 tisoč kilogramov odpadnih kritin, ki jih odlagajo na deponiji v Puconcih.

Proračunsko rezervo v višini 27 tisoč evrov bodo v občini Ljutomer tako porabili za financiranje odvoza poškodovanih in uničenih azbestno-cementnih kritin različnih izvedb. Skupni stroški odvoza in deponiranja so namreč ocenjeni na 27 tisoč evrov, okoljsko ministrstvo pa naj bi občini vrnilo okrog 15 tisoč evrov. V skladu s sprejetimi navodili namreč omenjeno ministrstvo pokriva stroške odlaganja odpadnih azbestno-cementnih kritin, občina pa prevzem in prevoz na določeno deponijo.