Zaradi vodovoda sistema C možna tudi tožba proti državi

Posnetek 4. redne seje Občinskega sveta Občine Ljutomer

Prlekija-on.net, sobota, 18. april 2015 ob 19:44
4. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer

4. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer

V sredo, 15. aprila, je v Ljutomeru potekala 4. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer. Na seji so med drugim sprejeli Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2012, 2013 in 2014.

Zaključna računa proračuna za leto 2012 in 2013 pred leti nista dobila zadostne podpore, letos pa je županja lahko izkoristila večino v občinskem svetu, tako da sta zaključna računa proračuna bila z 11 glasovi za in 8 proti potrjena.

Pri 8. točki dnevnega reda, sprejemanju sprememb in dopolnitev statuta občine Ljutomer, kjer so bile predlagane spremembe, da bi zmanjšali število odborov občinskega sveta ter število članov v nadzornem odboru, ki bi začele veljati z nastopom novega mandata občinskega sveta, predlog ni prejel dovolj glasov. Za predlagane spremembe je glasovalo enajst, proti pa devet svetnikov, za potrditev sprememb statuta pa bi moralo glasovati dve tretjini vseh svetnikov, torej vsaj štirinajst svetnikov. Zaradi nesprejetih sprememb statuta je iz dnevnega reda bila črtana tudi naslednja točka, ki se je na to navezovala.

Na seji so svetniki med drugim podprli tudi gradnjo apartmajskega naselja v Biotermah, podprli so kolesarske smernice za občino, sprejeli Odlok o spremembi prometnega režima, ki bo omogočal parkiranje staršem otrok do 7. leta starosti v Cankarjevi ulici, imenovan je bil tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Stanislav Lašič pa je bil ponovno imenovan za ravnatelja Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, ki je bil tudi edini kandidat.

Na seji je županja mag. Olga Karba, vse seznanila s težavami glede neizpolnjevanja finančnih obveznosti s strani države pri projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C. Kot je pojasnila, je država občini Ljutomer dolžna nekaj več kot dva milijona evrov iz naslova gradnje na sistemu C. Kot še je povedala, od 2. januarja letos ni bilo občini nakazano niti centa, izvršenih pa je bilo za 2 milijona evrov gradbenih del. Zaradi tega je omenila tudi možnost tožbe proti državi.

Spodaj lahko vidite vse točke dnevnega reda, v videu pa si lahko ogledate celotno sejo. Poleg je zapisan tudi čas, kje v videu posamezno točko najdete.

Dnevni red seje:
 • UGOTOVITEV PRISOTNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER
 • PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER
 • PREGLED REALIZIRANIH SKLEPOV 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER 10:31
PREGLED IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA:
 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2012 23:35
 2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2013
 3. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2014 51:00
 4. ODLOK O LOKALNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI LJUTOMER - 2. OBRAVNAVA 1:20:46
 5. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O UREDITVI CESTNEGA PROMETA V OBČINI LJUTOMER, SKRAJŠANI POSTOPEK 1:23:06
 6. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA UREDITEV APARTMAJSKEGA NASELJA V BIOTERMAH MALA NEDELJA EUP BI 03 1:25:58
 7. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU-UPB 1 1:41:03
 8. STATUT OBČINE LJUTOMER – 1. OBRAVANAVA 1:43:35
 9. POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER – 1. OBRAVANAVA
 10. ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO NA OBMOČJU OBČINE LJUTOMER – 1. OBRAVNAVA 2:22:45
 11. SKLEP O DOLOČITVI VIŠINE UPORABE PRIVEZA V PRISTANIŠČU NA OBMOČJU OBČINE LJUTOMER 2:39:20
 12. SKLEP O ODPISU DOLGA IZ NASLOVA NAJEMNIN IN PLAČILO NEIZTERLJIVIH OBRATOVALNIH STROŠKOV ZA LETO 2014 2:42:14
 13. SKLEP O PRENOSU SREDSTEV IZ NASLOVA NAJEMNINE V CENI STORITVE IZ LETA 2014 V LETO 2015 IN PORABA SREDSTEV V LETU 2015: 2:46:45
  • OSKRBA S PITNO VODO
  • ODVAJANJE ODPADNIH VODA
  • ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
  • RAVNANJE Z ODPADKI
 14. SKLEP O POTRDITVI KOLESARSKIH SMERNIC OBČINE LJUTOMER 2:59:04
 15. IMENOVANJA: 3:17:54
  • MNENJE K IMENOVANJU RAVNATELJA GLASBENE ŠOLE SLAVKA OSTERCA LJUTOMER
  • SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU V OBČINI LJUTOMER
 16. PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE: 2:35:46
  • DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2015, številka 1
 17. INFORMACIJA: 3:42:02
  • POROČILO O RAZDELITVI SREDSTEV ZA POVRAČILO STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE,
  • BIOSFERNO OBMOČJE MAB MURA – DRAVA
 18. VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANICE IN ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER 4:10:50


Več v Politika