Dejan nedelja, 27. avgust 2006 ob 12:43

Iz občinske strani:

OBVESTILO O PLAKATNIH MESTIH ZA ČAS VOLILNE KAMPANJE V OBČINI LJUTOMER

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Ur. list RS, št. 62/94 in 17/97) izdaja Občina Ljutomer naslednje

POGOJE
za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest v času volilne kampanje za redne volitve županov in občinskih svetov ter svetov KS v letu 2006

1. Občina Ljutomer določa plakatna mesta, kjer je organizatorjem volilne kampanje v času volilne kampanje za redne volitve županov in občinskih svetov ter svetov KS, dovoljeno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili (v nadaljnjem besedilu: plakati) ter način in pogoje plakatiranja.
2. Volilno kampanjo lahko organizirajo politične stranke, predlagatelji kandidatov ali list kandidatov, sami kandidati in drugi organizatorji volilne kampanje (v nadaljevanju: organizatorji volilne kampanje).
3. Občina Ljutomer zagotavlja za osnovno informiranje volivcev v občini vsem organizatorjem volilne kampanje naslednja brezplačna plakatna mesta:

- v mestu Ljutomer: 1. na avtobusni postaji na Prešernovi ulici
2. na Glavnem trgu
3. na Ormoški cesti pred blokom št. 30
4. pri spomeniku Triglav na Prešernovi

- v ostalem delu KS
Ljutomer 1. Noršinci, pri gasilskem domu
2. Babinci, pri gasilskem domu
3. Sp. Kamenščak, pri gasilskem domu

- v KS Stročja vas 1. na začetku naselja Stročja vas, ob regionalni cesti
2. v Stročji vasi, na križišču RC in krajevne ceste k Osnovni šoli
3. v Stročji vasi v bližini stanovanjske hiše Žitek
4. na Podgradju, pri gostilni Vršič
5. v Presiki, pri vaški kapeli
6. v Pristavi, pri gasilskem domu
7. v Pristavi pri transformatorju
8. v Pristavi na začetku vasi

- v KS Cezanjevci: 1. Branoslavci, pri gasilskem domu
2. Cezanjevci, pri Osnovni šoli
3. Cezanjevci, pri javni tehtnici
4. Vogričevci, pri gasilskem domu
5. Zg. Kamenščak, križišče cest Zg. Kamenščak-Branoslavci-Tomaž

- v KS Krištanci,
Šalinci, Grlava : 1. Šalinci – Krištanci, pri gasilskem domu
2. Grlava, pri zadružnem domu
3. Grlava, pri hiši št. 19

- v KS Mala Nedelja: 1. Moravski vrh, pri trgovini
2. Moravci, pri stanovanjski stavbi Trstenjak
3. Mala Nedelja, pri trgovini
4. Bučkovci, na križišču za Malo Nedeljo in Občino Sveti Jurij
5. Kuršinci, pri zbiralnici mleka
6. Mala nedelja, na križišču Mala Nedelja – Bodislavci

- v KS Radoslavci: 1. Radoslavci, pri gasilskem domu
2. Precetinci pri hiši št. 31a (Petek Emil)
3. Radoslavci pri hiši št. 16a (nasproti Ganza)

- v KS Stara cesta: 1. Stara cesta, pri vrtcu
2. Mekotnjak, na križišču lokalne ceste LC 223243 z javno potjo
723471
3. Desnjak, pri gasilskem domu

- v KS Železne dveri :
1. Radomerje, pri gasilskem domu
2. Radomerščak, pri stanovanjski hiši št. 14
3. Železne dveri, na križišču k stanovanjski stavbi Prejac
4. Jeruzalem, parkirišče
5. Gresovščak, križišče za vrtec
6. Slamnjak, Križišče za Mačkovce
7. Ilovci, pri spomeniku
8. Radomerje ob glavni cesti pri avtobusni postaji
- v KS Cven:
1. Cven, na avtobusni postaji pri Osnovni šoli
2. Cven, na avtobusni postaji pri gasilskem domu
3. Cven, na avtobusni postaji v novem Cvenu
4. Mota, na avtobusni postaji pri st. hiši Smodiš
5. Mota, na spodnji avtobusni postaji
6. Zg. Krapje, na avtobustni postaji
7. Sp. Krapje, na avtobusni postaji.

4. Vsakemu organizatorju volilne kampanje bo občina Ljutomer zagotovila brezplačno predstavitev na dveh oglaševalnih mestih v mestu Ljutomer in enem oglaševalnem mestu v ostalih naseljih občine Ljutomer. Na posameznem oglaševalnem mestu je dovoljeno namestiti le po en plakat vsakega organizatorja volilne kampanje, največ v velikosti 50x70 cm.
5. Plakatiranje zunaj plakatnih mest iz 3. točke teh pogojev je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov in zemljišč, v skladu z 9. členom Zakona o volilni kampanji.
6. Organizatorji volilne kampanje lahko za potrebe volilne kampanje postavijo na lastne stroške začasna oglaševalna mesta na javnih površinah in objektih, za kar morajo pridobiti soglasje upravljalca ter jih morajo po končanih volitvah na lastne stroške odstraniti.
7. Organizatorji volilne kampanje morajo zahtevo za plakatiranje poslati na Občino Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, najkasneje do 19.9.2006. Vrstni red na brezplačnih oglasnih mestih bo Občina Ljutomer določila z žrebanjem prijavljenih za plakatiranje. Žrebanje bo dne 20.9.2006, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Ljutomer.
8. Organizatorji volilne kampanje so dolžni plakate, ki se bodo namestili na brezplačnih oglaševalnih mestih, oddati na sedežih krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti začnejo nameščati plakate na brezplačnih plakatnih mestih z dnem začetka volilne kampanje.
9. Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druga propagandna sporočila z oglaševalnih mest.

Dejan nedelja, 27. avgust 2006 ob 12:44

Pa še neke z občinske strani, ka te znali kon morete iti volit Haha

VOLILNA KOMISIJA
OBČINE LJUTOMER
Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah, (Uradni list RS, št. 22/2006 – uradno prečiščeno besedilo; ZLV-UPB2 in 70/2006 – odločba US) je Občinska volilna komisija Ljutomer sprejela naslednjo

O D L O Č B O
O DOLOČITVI VOLIŠČ


Za izvedbo volitev v občinski svet in volitev župana Občine Ljutomer ter volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer, ki bodo v nedeljo 22. oktobra 2006, se za območje občine Ljutomer določijo naslednja volišča in območja volišč:


1. 06303001 Volišče Cezanjevci - v osnovni šoli "Janka Ribiča" Cezanjevci, glasujejo volivci naselja Cezanjevci in Branoslavci;

2. 06303002 Volišče Vogričevci - v gasilskem domu Vogričevci, glasujejo volivci naselja Vogričevci, Vidanovci in Zgornji Kamenščak;

3. 06302003 Volišče Cven - v gasilskem domu Cven, glasujejo volivci naselja Cven;

4. 06302004 Volišče Mota - v gasilskem domu Mota, glasujejo volivci naselja Mota;

5. 06302005 Volišče Spodnje Krapje - v gasilskem domu Spodnje Krapje, glasujejo volivci naselja Krapje;

6. 06302006 Volišče Šalinci - v gasilskem domu Šalinci, glasujejo volivci naselja Grlava, Krištanci in Šalinci;

7. 06301007 Volišče Ljutomer - v prostorih Glasbene šole "Slavka Osterca" Ljutomer, glasujejo volivci iz naslednjih ulic: Aškerčeva ulica, Cankarjeva cesta, Cesta na vilo, Ulica Cirila Jureša, Glavni trg, Joška Berdena ulica, Jurčičeva ulica, Kajuhova ulica, Kerenčičeva ulica, Kidričeva ulica, Mestni breg, Miklošičev trg, Postružnikova ul., Prešernova cesta št. 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 9a, 9b, 10, 11, 12,13, 13a, 14, 15, 16; Ptujska cesta, Rajh Nade ulica štev. 7, Razlagova ulica, Slavka Osterca ul. št. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Stari trg, Trg Jakoba Babiča, Vrazova ulica in Ulica 9. maja;

8. 06301008 Volišče Ljutomer - v prostorih gimnazije F. Miklošiča, glasujejo volivci iz naslednjih ulic: Cesta I. Slovenskega tabora, Cvetka Golarja ulica, UIica dr. Frana Kovačiča, Kolodvorska ulica, Prešernova ulica št. 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 38, 40, 40a, 42; Rajh Nade ulica št. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 10a, 12, 13, 15, 16,17, 18, 20, 20a, 20b, 22, 24, Slavka Osterca ulica, št. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; Soboška cesta, Viktorja Kukovca ulica, Grossmanova ulica, Maistrova ulica, Ulica Jana Baukarta, Babinska cesta in Ulica Rada Pušenjaka;

9. 06301009 Volišče Ljutomer - v prostorih Doma upokojencev na Ormoški cesti, glasujejo volivci naslednjih ulic: Bratov Pihlar ulica, Ivana Kaučiča cesta, Staneta Rozmana ulica, Janka Ribiča ulica, Lendavska cesta, Ormoška cesta, Ulica ob progi, Vinka Megle ulica, Volkmerjeva ulica, Zacherlova ulica, Jeruzalemska cesta, Poljska pot, Cvetlična ulica, UIica Ante Trstenjaka, Ulica V. Prekomorske brigade, Užiška ulica, Vrtna ulica in Fulneška ulica;

10. 06301010 Volišče Noršinci - v gasilskem domu Noršinci, glasujejo volivci naselja Noršinci in Babinci;

11. 06301011 Volišče Sp. Kamenščak - v gasilskem domu Spodnji Kamenščak, glasujejo volivci naselja Spodnji Kamenščak;

12. 06303012 Volišče Mala Nedelja – v prostorih KS Mala Nedelja, glasujejo volivci naselja Male Nedelje, Bučkovec, Bodislavec, Kuršinec in Drakovec;

13. 06303013 Volišče Moravci - pri Jerici MAR v Moravcih 154/a, glasujejo volivci naselja Moravci;

14. 06303014 Volišče Radoslavci - v gasilskem domu Radoslavci, glasujejo volivci naselja Radoslavci in Godemarci;

15. 06303015 Volišče Precetinci - v vaškem domu v Precetincih, glasujejo volivci naselja Precetinci in Sitarovci;

16. 06302016 Volišče Stara Cesta v gasilskem domu Mekotnjak, glasujejo volivci naselja Mekotnjak, Stara Cesta in Desnjak;

17. 06302017 Volišče Stročja vas - v osnovni šoli Stročja vas, glasujejo volivci naselja Stročja vas, Presika, Nunska Graba in Globoka;

18. 06302018 Volišče Pristava - v gasilskem domu Pristava, glasujejo volivci naselja Pristava;

19. 06302019 Volišče Podgradje - v gasilskem domu Podgradje, glasujejo volivci naselja Podgradje in Rinčetova graba;

20. 06302020 Volišče Radomerje - v gasilskem domu Radomerje, glasujejo volivci naselja Radomerje, Radomerščak, Cuber, Železne Dveri, Gresovščak, Jeruzalem in Plešivica;

21. 06302021 Volišče Slamnjak - v dvorani Ljutomerčana Slamnjak, glasujejo volivci naselja Slamnjak in Ilovci;

22. Šifra volišča 950: Posebno volišče za invalide – v Domu starejših občanov v Ljutomeru, Cesta I. slovenskega tabora.

23. Šifra volišča: 901: Predčasno glasovanje – na sedežu Občinske volilne komisije Ljutomer, Vrazova ulica 1.

V kolikor bo razpisan tudi drugi krog volitev za župana, se za izvedbo drugega kroga volitev določijo zgoraj navedena volišča.
OBRAZLOŽITEV

Občinska volilna komisija Ljutomer je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah, (Uradni list RS, št. 22/2006 – uradno prečiščeno besedilo; ZLV-UPB2 in 70/2006 – odločba US), na svoji 2. seji dne 17. 08. 2006 in korespondenčni seji dne 23. 08. 2006 določila volišča in območja volišč, kot je to navedeno v izreku tega sklepa.

Volišča in območja volišč so določena predvsem na podlagi spremenjenih sklepov zaradi racionalizacije posameznih volišč za posamezna glasovanja, pri čemer je upoštevano območje krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer, ki so določene s statutom ter strokovnimi predlogi in tradicionalnimi volišči pri prejšnjih volitvah.

Določi se tudi posebno volišče v skladu z 79. a členom Zakona o volitvah v državni zbor, ki je namenjeno za invalide.

Pravni pouk: Zoper to odločbo je dovoljeno vložiti ugovor v roku 15 dni od vročitve te odločbe pri organu, ki je to odločbo izdal. O ugovoru zoper odločbo o določitvi volišč je pristojna odločati Občinska volilna komisija Ljutomer.

Nema veze nedelja, 27. avgust 2006 ob 16:55

Zej do po polepili celi Lotmerk, potli po volitvah, pa do še plakati celi mesec na cesti!!! Hitro de fsega fertig, te pa po lehko samo kcoj glejamo ke de se kralo!Mislec Mislec Mislec Mislec

MHA nedelja, 27. avgust 2006 ob 23:00

Namesto plakatof bi lehko kandidat nekšo koristno delo nareda, ne pa de zej celi Lotmerk spozalepleni z totimi frisi Klicaj Klicaj

Pepek z brega ponedeljek, 28. avgust 2006 ob 13:44

Nejbojše bi bilo deco organizerati, ka bi nekše "nepolitične " plakate narisali, te pa bi z jimi tiste pretegjene ksihte prek zapopali, ka narodi nede šlo na kozloje dere de po sveti hoda.

Dejan ponedeljek, 28. avgust 2006 ob 13:55

Tote peneze kej bodo kandidati zagunili za kampanje, bi lehko fsi vküp vrgli, pa bi se v Lotmerki pa okolici že nekej pametnega s tega naredlo.

Pepek z brega ponedeljek, 28. avgust 2006 ob 14:19

Kej bi nan te to pomogalo, či pa bi Lotmerk bija brez župana.

Dejan ponedeljek, 28. avgust 2006 ob 14:32

Hehe. Kej pa nan te zej pomoga gi momo župana? Bojše ka bi v Lotmerki blo nekej porihtano pa bi bli brez župana, kak pa ka momo župana, Lotmerk pa propada...

Nema veze ponedeljek, 28. avgust 2006 ob 14:45

Nejbojše bo ka PRLEKIJA GROTA KRALJEVINA, PA pEPEK DE KROL! Gor Gor Haha Haha

Pepek z brega torek, 29. avgust 2006 ob 22:33

Toga ne guči okoli!!!
Ka nas nedo denok še nazodjo fseh fküper zaprli. Do rekli, ka rušimo držovo.

Nema veze torek, 29. avgust 2006 ob 22:46

Negi se revolucija mora začeti, enkrat se je že tü začela, samo to v prešjen stoletji v parki seveda. Revolucija!!! Narod naj odloča, ne posamezniki!

Pepek z brega torek, 29. avgust 2006 ob 22:51

Cankar je reka:"Narod de si pisa sodbo son!"

Samo mo to nič ne pomoga, da pa toto sodbo morejo ovi gori, keri vlodajo v imeni naroda, podpisati pa poštemplati, te pa jo sigdor tak obrnejo, ka je opet jin po meri napisana.Jok

Nema veze torek, 29. avgust 2006 ob 22:59

Fsakšega pesa lehko tak streneraš ka boga-oblast pri nas pa bi točno to rada-čim več omejüvati!!!

Pepek z brega torek, 29. avgust 2006 ob 23:07

Van predlogan, ka si poglednete posnetek oddaje na POP TV - "PREVERJENO".

Notri so meli prispevek od naspol tejne organizacije "OPUS DEI" (vüpan, ka sen praf napisa). V toti oddaji je bilo lepo povedano, kon Slovenija pluje in što mo cügle v rokah.

GROZA ME JE, DERE PREŠTIDERAN, KEJ NAS ČOKA!

Nema veze torek, 29. avgust 2006 ob 23:12

Opus dei, neje to nekej z katoliško cerkvijo oz. Vatikanom? Gda je blo to na PREVERJENO?

Pepek z brega torek, 29. avgust 2006 ob 23:17

Gre za organizacijo lidi, ki so fčistar predoni katoliški cerkvi. Po večini so to lidje na fplivnih mestih (politika, banka, gospodarstvo...), ki fsakši na svojen področji dela za cerkef.

Oddaja je bila nicoj. Je pa negda tüdi ponovitef, či ne pa se do viditi na 24ur.com.

Nema veze torek, 29. avgust 2006 ob 23:54

Veš da sen pred krotkin gleja Davinčijovo šifro, pa sen se od tan spotija na opus dei.
Jaz provin ka bi tüdi katoliška cerkev, v vseh državah ki je pristojna plačüvati davek! Svet nebi bija te tak lačen, cerkev pa je znona po ten ka si grobi vse!
Dol Dol Jok Jok Zid Zid Mislec Mislec

Zvončica sobota, 2. september 2006 ob 23:39

ja tak je to....če se pa stalno nejdejo norci ki jin prikimovlejoHmm

MHA nedelja, 3. september 2006 ob 01:29

Ljutomer ima bogato zgodovino, na katero smo zelo ponosni, na žalost pa mesto danes nima več tiste veljave, kot jo je imelo nekoč. Največ zaslug za takšno stanje lahko pripišemo nesposobni politiki, ki ni več kos času, v katerem živimo.

Trdno smo prepričani, da Ljutomer potrebuje novo generacijo, ki bo znala živeti s potrebami tega časa in se bo posvetila razvoju mesta, na vseh področjih, še posebej pa na področju gospodarstva.

Mestna infrastruktura je potrebna kompletne obnove, prioriteta pa so naslednji projekti:

- takoj je treba pričeti z urejanjem Glavnega trga, novemu prostoru pa je potrebno dati tudi vsebino in ga bogatiti s s številnimi prireditvami in bogatim programom, da bomo v mesto privabili čim več turistov.

- takoj je potrebno pristopiti k reševanju cestno-železniške problematike, na katero je vezana protihrupna zaščita, dve izven nivojski križanji cest z železniško progo ( na vhodu in izhodu ), ureditev zavarovanih železniških prehodov, prav tako pa tudi realizacija cestne obvoznice, vzdolž katere ima Ljutomer možnost za razvoj novih industrijsko-obrtnih con, za novo stanovanjsko pozidavo in individualno gradnjo.

- mestne ulice so v katastrofalnem stanju, zato je potrebno pristopiti k popolni obnovi ulične infrastrukture.

- novo podobo potrebuje tudi športno rekreativni center. V prvi fazi je potrebno pristopiti k novogradnji bazena in potrebne infrastrukture, centru pa je potrebno dati tudi nove vsebine ( drsališče, skate park, jahalne poti, itd.)

- naše mesto nujno potrebuje tudi novi mladinski center, kjer se bodo mladi lahko zbirali in zabavali ter organizirano delovali.

- med pomembnejše projekte uvrščamo še obnovo doma kulture, gradnjo nove telovadnice pri gimnaziji in gradnjo nove mrliške vežice.

Seveda bo potrebno postoriti še marsikaj, vendar je najprej potrebno zmagati na volitvah, iz občinske uprave pa narediti novo ekipo, ki bo kos času, ki je pred nami.


To sen nejša na LRMV!

D. Nema veze nedelja, 3. september 2006 ob 02:31

Program je dobro osnovani, na vse zodje bode itak narod odločija-zmagovalec pa de se moga preci potrüditi ka de celotni populaciji ustrega!Za dodajanja objave se prijavite.
Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.