Občinski odbor DeSUS Ljutomer k proračunu podal predloge

Navedli so predloge, ki najbolj izstopajo ter za njih predlagali določene spremembe

Prlekija-on.net, četrtek, 17. marec 2016 ob 19:461
Jože Klemenčič

Jože Klemenčič

Občinski odbor DeSUS Ljutomer je v četrtek, na Občino Ljutomer naslovil predloge k proračunu Občine Ljutomer za leto 2016. Odlok o proračunu je od 2. marca v 15 dnevni javni razpravi, rok pa se izteče v petek.

Občinski odbor DeSUS je tako v razširjeni sestavi s predstavniki članov svetov v krajevnih skupnostih Občine Ljutomer na seji, 8. marca, obravnaval predlog Odloka o Proračunu občine Ljutomer za leto 2016 ter sprejel pripombe in predloge.

V dokumentu, pod katerega se je podpisal predsednik Občinskega odbora DeSUS Ljutomer, Jože Klemenčič, so o prihodkih zapisali: "V letu 2016 je planiranih 12.585.478,00 €. Od tega s finančno izravnavo prejmemo le 292.206,00 €, kar je manj kot 3% planiranih prihodkov. Vse ostale prihodke pa bi naj plačali občani in to več, kot lansko leto. Kapitalski prihodki so planirani previsoko, saj ni pričakovati tolikšne realizacije, kar je razvidno iz preteklih proračunov, ko realizacije niso dosegale niti 20% plana.
Zadolženost občine se v letu 2016 povečuje, nekateri mediji nas prikazujejo kot drugo najbolj zadolženo občino v Pomurju po znesku dolga in dolg na prebivalca. Dodatno pa se povečuje problem o pričakovani realizaciji planiranih virov zaradi velikega negativnega stanje sredstev na računu na dan 31.12.2015 v višini 955.000,00 €.
Če sredstev ne bo, nimajo možnosti za realizacijo tudi planirane investicije, čeprav se vsako leto zanje namenja manj denarja", o odhodkih pa: "Planirana delitev denarja za izvajanje posameznih programov je zelo neenakomerna. V nekaterih primerih se ne zagotavljajo sredstva niti za izvedbo sprejetih letnih programov, v drugih postavkah pa se sredstva dvakrat ali celo več, povečujejo."

Po njihovem najbolj izstopajo predlogi za katere so predlagali naslednje spremembe:

1. Za delovanje Občinskega sveta in političnih strank se zmanjšujejo sredstva za 24%, kar je nesprejemljivo.
Predlagamo, da se zagotovijo sredstva za redne seje Občinskega sveta v skladu s Statutom in Poslovnikom. Korenspondenčne seje so lahko le izjemoma.
Političnim strankam se naj zagotovijo sredstva v enaki višini, kot lani, saj so se za njihovo delovanje sredstva znižale že predlani, lani so ostala enaka, letos pa se spet znižujejo.

2. Povečujejo se sredstva za plače za županjo, podžupana, njihovo reprezentanco, protokolarnim darilom in obveščanje med 10 in 28%, nekatere postavke celo več.
Občinski upravi se za plače in materialne stroške planira za 114.046,00 € več sredstev, kar je skoraj 20% več kot lani. Planirana so tudi sredstva za delovno uspešnost in nadurno delo.
Po kadrovskem načrtu se na novo zaposluje kar 5 delavcev in to brez obrazložitve.
Predlagamo, da se tudi za dejavnost županje, podžupana in občinske uprave znižajo sredstva na raven lanskega leta, kot se zagotavljajo drugim proračunskim porabnikom.

3. Javni zavodi izvajajo programe na podlagi ustanovitvenih aktov občine. Občinski svet je v lanskem letu sprejel vsa njihova poročila, soglašal z zaposlitvami in imenovanji direktorjev oz. ravnateljev. Imenoval je tudi nove člane ustanovitelja v njihove svete zavodov. V predlogu Proračuna pa se večini javnih zavodov zagotavljajo sredstva v lanskoletni višini, le ŠIC-u in LTO se zagotavljajo sredstva za 7 mesecev, brez sodelovanja z njihovimi organi in brez  kakršne koli obrazložitve, kaj bo z dejavnostjo in kaj bo z ljudmi, ki to dejavnost sedaj opravljajo
Predlagamo, da se tudi za ŠIM in LTO zagotovijo sredstva za celo leto, kot ostalim javnim zavodom.

4. Občinska gasilska zveza ima zmanjšana sredstva za materialne potrebe in izobraževanje in plače; zagotavljajo sredstva le za 7 mesecev brez obrazložitve.
Občinska gasilska zveza ima več 100-letno tradicijo pri usklajevanju delovanja prostovoljnih gasilskih društev, sedaj  občin Veržeja, Razkrižja in Ljutomer, ter skrbi za materialna stroške, izobraževanje in usposabljanje gasilcev; nova zakonodaja pa povečuje dodatne obveznosti in naloge, kar utrjuje njihovo specifiko in  njihovo samostojnost pri izvajanju začrtanih nalog.
Predlagamo, da se zagotovijo sredstva za materialne potrebe in za plače za celo leto, kot ostalim proračunskim porabnikom.

5. Za delovanje krajevnih skupnosti so sredstva skromna in zelo neenakomerno planirana, čeprav je potreb zelo veliko.
Predlagamo enakomernejše zagotavljanje sredstev za vse krajevne skupnosti in večjo skrb za izvedbo planiranih programov.

6. Ne soglašamo, da občina ustanavlja družbo LTO Prlekija Ljutomer, d.o.o. za promocijo turističnih destinacij z vložkom 50.000,00 €. Za navedeni program je že v letu 1999 / Ur.l. št.88/99/ ustanovila javni gospodarski zavod. Javni zavod je iz nič ustvaril dobro delovno okolje in se vztrajno uveljavlja tako programsko, kot kadrovsko. Poleg javne službe  vedno bolj pridobiva na trgu. Po ZR za leto 2015 dosega že 52% tržnega deleža. Po 15 letih je uspel s prepoznavnostjo Ljutomera in turistično zaokroženega območja Prlekije privabiti v zadnjih petih letih, letno, nad 27.000 obiskovalcev iz 32 držav.  Nobene analize ni, ki bi opravičevala  napovedano ustanovitev družbe.

7. Pri načrtu razvojnih programov se niso upoštevale že dogovorjene prioritete, saj se večina planiranih investicij pomika za leto ali dve. Program investicij za leto 2016 je zelo skromen po obsegu, izpod povprečja zadnjih let.
Večina načrtovanih  investicij se planira na občinskih sredstvih, premalo je projektov s katerimi bi se lahko prijavili za republiška ali evropska sredstva.
Predlagamo:
V letu 2016 se uvrsti izgradnja glasbene šole. Starši že predolgo vozijo učence med poukom iz lokacije do lokacije. V preteklih letih planiranih sredstev za ta namen več ni, realizacije pa tudi ne.
Za naslednja leta predlagamo še priključitev kanalizacije na čistilno napravo za vasi Slamnjak, Podgradje, Rinčetova grabo;  preplastitev ceste Podgradje – Stročja vas; odstranitev stare šole Mala Nedelja; sprememba fontana na Glavnem trgu in asfaltiranje ceste mimo vrtca v Stročji vasi do gasilskega doma.

8. Za režijski obrat se planira 1.282.810,l00 €. Ogromna koncentracija birokracije. Zapisa,  kateri programi bi se naj s temi sredstvi plačevali, ni.  Ni podatka od kod je vir sredstev. Ni vsebine, ni kadrovske zasedbe, ni analize področij, od kod se prenašajo naloge, ni primerjave, katere prednosti se s tem predlogom ponujajo občanom in katere pomanjkljivosti se v sedanjem organiziranju odpravljajo.
Ko se poseže v neko dejavnost je potrebno najprej opraviti razpravo, kaj želimo doseči.
Nedopustno je, da se kar zmanjša financiranje nekaterih dejavnosti brez predhodnih razprav. Dejavnosti ni dopustno zbirokratizirati. Ohranjati se mora dosežena kvalitete storite za občane in ljudi, ki se v te dejavnosti vključujejo in za one, ki jih organizirajo. Pri vseh spremembah imajo zaposleni pravico vedeti, kakšna bo njihova socialna in ekonomska varnost.