Uredila se bo komunalna infrastruktura soseske Juršovka - Kamenščak in rekonstruirala cesta Žerovinci - Stara Cesta

Rok končanja obeh investicij je predviden v 90 koledarskih dneh od uvedbe v delo

Prlekija-on.net, sreda, 16. maj 2018 ob 17:272
Podpis pogodb v Ljutomeru

Podpis pogodb v Ljutomeru

V sredo, 16. maja, je v županatu Mestne hiše v Ljutomeru, potekala novinarska konferenca, kjer je županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, podpisala dve pogodbi in sicer pogodbo za komunalno ureditev stanovanjske soseske Juršovka - Kamenščak 1. faza (cesta C) in pogodbo za rekonstrukcijo LC 223091 Žerovinci - Stara Cesta, II. faza. Rok končanja obeh investicij je predviden v 90 koledarskih dneh od uvedbe v delo.

Komunalna ureditev stanovanjske soseske Juršovka - Kamenščak 1. faza (cesta C)

Občina Ljutomer je v letu 2016 pristopila k ureditvi komunalne infrastrukture v novi stanovanjski soseski Juršovka - Kamenščak. V letu 2016 sta bila ob cesti B zgrajena kanalizacija in vodovod ter delno javno razsvetljava. V letu 2017 so se nadaljevala dela ob cesti B in bodo končana do konca junija 2018. V tej fazi bodo urejeni podporni zidovi, pločniki in javna razsvetljava, v celoti pa se bo asfaltirala cesta v dolžini 210 metrov.

Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del za ureditev komunalne infrastrukture ob cesti C objavila na portalu javnih naročil dne 30. 3. 2018. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 23. 4. 2018. Svojo ponudbo so podali trije ponudniki.

Sklep o izbiri najugodnejšega izvajalca del je bil izdan dne 3. 5. 2018, kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano Komunalno podjetje Ormož d.o.o., Hardek 21e, 2270 Ormož in sicer za vrednost 348.560,79 EUR, brez DDV.

Po podpisu izvajalske pogodbe, ki sta jo podpisali županja in direktorica KPO, Pavla Majcen, bo sledil uvod v delo in pričetek del. Rok končanja je predviden v 90 koledarskih dneh od uvedbe v delo.

Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Gradal, Bojan Sekereš s.p., Trg ljudske pravice 10, 9220 Lendava. Stroški nadzora znašajo 4.270 EUR. Projektno dokumentacijo za predmetno investicijo je izdelala družba ASPA ING d.o.o., Ulica Toneta Pleja 20a, 9232 Črenšovci.

Investicija zajema izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, dovozne ceste v dolžini 250 metrov, pločnika in opornih zidov.

Rekonstrukcija LC 223091 Žerovinci - Stara Cesta, II. faza

Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del objavila na portalu javnih naročil dne 23. 3. 2018. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 16. 4. 2018. Svojo ponudbo so podali štirje ponudniki.

Sklep o izbiri najugodnejšega izvajalca del je bil izdan 23. 4. 2018. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran Nograd d.o.o., Petrova ulica 41, Hotiza, 9220 Lendava in sicer za vrednost 694.745,25 EUR. Partner v skupni ponudbi je družba Komunalno podjetje Ormož d.o.o., Hardek 21c, 2270 Ormož.

Po podpisu izvajalske pogodbe, ki sta jo podpisala županja in direktor Nograda, Marko Novak, bo sledil uvod v delo in pričetek del. Rok končanja je predviden v 90 koledarskih dneh od uvedbe v delo.

Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o., Gajska ulica 39, 9233 Odranci. Stroški nadzora znašajo 6.588 EUR. Projektno dokumentacijo za predmetno investicijo je izdelal Rudi Sever s.p. iz Stročje vasi 3e.

Občina Ljutomer si je na podlagi določil Zakona o financiranju občin - ZFO-1 za izvedbo predmetne investicije s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobila nepovratna sofinancerska sredstva v višini 253.150 EUR in povratna sredstva prav tako v višini 253.150 EUR.

Gre za 3.566 metrov dolg odsek ceste, ki v prvi fazi rekonstrukcije ceste ni bil izveden. Izvedla se bo lokalna sanacija spodnjega ustroja in celotna preplastitev ceste.

Istočasno se bo ob delu lokalne ceste izgradilo javno vodovodno omrežje v dolžini 490 metrov zaradi prevezave občanov iz ormoškega vodovodnega omrežja na ljutomersko vodovodno omrežje. Ocenjena vrednost izgradnje vodovodnega omrežja je 43.852 EUR.